ROTARY – FREDSBYGGARE

Rotary är en världsomfattande, på etisk grund verkande serviceorganisation, grundad år 1905. Fredsforskningen och förebyggandet och lösningen av konflikter är ett av Rotarys tyngdpunktsområden.

Rotarystiftelsen, som administreras av Rotary International, har samarbete med sex Rotary Peace Center – universitet på olika håll i världen. Vid dessa universitet kan man avlägga antingen ett två-årigt magisterprogram eller ett tre månaders fortbild-ningsprogram. Av dessa är Uppsala universitet det som ligger närmast Finland. Personer som blivit godkända till dessa program beviljas av Rotarystiftelsen beroende på universitetet ett stipendium på antingen två år eller tre månader

Magisterprogrammet innehåller studier om bl.a. orsaker till beväpnade konflikter, lösning av internationella konflikter, hot mot säkerheten och ledarskap vid lösning av konflikter samt ett eget slutarbete. Fortbildningsprogrammet stöder personer, som redan verkat i fredsarbete en längre tid, att utvecklas i sitt värv. Högst 50 stipendier per år beviljas till bägge program.

Sökanden till magisterprogrammet bör kunna förevisa ett väl godkänt lägre högskole-examen, minst tre års lämplig arbetserfarenhet på heltid och en stark egen förbindelse till fredsbefrämjande och konfliktlösning. Fordringarna för fortbildningsprogrammet är desamma, förutom att det krävs minst fem års arbetserfarenhet.

***

Rotarystiftelsen har i slutet av oktober beviljat stipendiet åt två finska kvinnor aktiva i fredsarbetet. Jaana Hirsikangas verkar sedan år 2011 som koordinator för Kvinno-banken inom Kyrkands utlandshjäp. Salla Nazarenko verkar sedan år 2014 som verksamhetsledare för Läkares sociala ansvar rf. Båda har beviljats stipendium för studier vid Chulalongkom universitetet i Bangkok.

– Som försvarare av kvinnornas rättigheter är jag förpliktad att bygga fred, säger Jaana Hirsikangas. Man har kunnat bevisa, att när kvinnor leder och deltar i fredsprocesser, består freden längre och att jämställdheten mellan kön bidrar till att förebygga konflikter.

Salla Nazarenkos arbetsgivare Läkares sociala ansvar rf är på sätt och vis ”dubbel freds-nobelpristagare”. Föreningen är den största medlemmen i ICAN, som fick motta Nobels fredspris år 2017 för sitt arbete mot kärnvapen. Dessutom mottog föreningens takorgani-sation Läkare mot kärnvapenkrig fredspriset år 1985.

– Jag väntar mig speciellt tre saker av studierna som fredsstipendiet nu möjliggör, säger Salla Nazarenko: att utreda genom nätverksbildning, vilka är de olika studerandena inspirationskällor, få tid till självrannsakan och -analys, samt om konsgjord intelligens kunde vara till hjäp vid fredsbyggandet.

                                                       

Rotarys arbete för freden kan anses ha börjat under första världskriget år 1914, då Minneapolis Rotaryklubb föreslog, att alla rotaryklubbar borde tala för freden. Vid världskonventionen i Edinburgh år 1921 delade alla delegater åsikten, att rotarianerna borde verka som fredsambassadörer. Rotary var år 1945 med i San Francisco att grunda Förenta Nationerna.

Rotarystiftelsen inledde år 2002 samarbetet för undervisning och forskning i fredsbefräm-jandet med sex toppuniversitet – Rotary Peace Center – på olika håll i världen.

Tilläggsinformation: distriktsguvernör Risto Suviala risto.suviala@gmail.com 0400-781535