Rotary Youth Leadership Awards

Utbildningen av unga till etiska ledare och aktiva medborgare

Inspirerande talturer, erfarenhetssakkunskap, stöd till personlig tillväxt, social verksamhet, allt detta och mycket mera kan ingå i RYLA – Rotary Youth Leadership Awards utbildninigen.

Utbildningen är avsedd för aktiva unga mellan 14-30 år, som vill bekanta sig med ledarskap: utveckla sin förmåga att fatta beslut, ta initiativ, växelverkan samt sin förmåga att uttrycka sin ståndpunkt på ett klart och övertygande sätt. På RYLA-seminarierna redogör representanter för olika områden för sina erfarenheter och tankar gällande ledarskap. Syftet för RYLA-utbildningen är att uppmuntra de unga till ledarskap och uppfostra dem till aktiva medborgare och till etiskt handlingssätt.

RYLA-ledarskapsutbildningar ordnas av enskilda klubbar eller flera klubbar tillsammans, även rotarydistrikt kan stå som arrangör. En skola eller annat samfund kan vara samarbetspartnern i RYLA. Deltagarna väljs på basen av ansökningar eller i samråd med samarbetspartnern.

Ta kontakt med rotaryklubbarna på din ort för att få mera information om RYLA-utbildningar som ordnas på eller nära din hemort.