I augusti fäster vi speciell uppmärksamhet vid det som är viktigast för klubbens framtid: klubbens medlemsutveckling och medlemskårens struktur. De vanligaste utmaningarna är medlemmarnas höga medelålder och att få med unga i rotaryarbetet.

Klubbarnas nya sätt att verka gör det lättare att utveckla klubbverksamheten och medlemskåren. Närvaroplikten finns inte längre, och till veckomötet kan man ta med familjemedlemmar, unga, och utbyteselever. Klubben kan besluta om att inbjuda unga företagare som s.k. associerad medlem för en lägre medlemsavgift under en begränsad period, sedan kan hen bli ordinarie medlem. Man kan också justera klubbens mötestider så att de bättre passar medlemmarna. Klubben kan också hålla nätmöten och dela veckomötena på nätet, live eller inspelade.

De mest intressanta möjliga medlemmarna är unga som varit på rotaryutbyte. De är redan bekanta med rotaryverksamheten. Speciellt de som varit på årsutbyte har deltagit i värdklubbens projekt och verksamhet. Utbyteseleverna borde bjudas med i klubbens verksamhet genast efter utbytesåret, så att de senare kan tas upp som medlemmar. Om det finns en rotaractklubb på orten bör de informeras om den och dess verksamhet. Också bland värdfamiljerna hittar man potentiella medlemmar.

Rotary är ett av världens största reella nätverk, där vi träffas ansikte mot ansikte och får vänner. För företagare och speciellt unga företagare utgör rotary ett enastående tillfälle att bekanta sig med ortens beslutsfattare och med andra företag. Rotarymedlemskapet ger också möjlighet att besöka andra klubbar på orten, på andra platser i landet och också internationellt.

För den som går i pension erbjuder Rotary en trevlig möjlighet att hitta nya vänner och något givande att göra.