Av jordens befolkning är nästan 800 miljoner icke läs- eller skrivkunniga. Det betyder ca. 16 % av jordens vuxna befolkning. De flesta finns i utvecklingsländerna: i Indien, exempelvis, finns det 256 miljoner. I elva länder utgörs över 50 % av befolkningen av icke läs- och skrivkunniga personer. Sådant är läget i till exempel Afghanistan, och andra liknande exempel finns i Afrika.

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 slås det fast att vi var och en har rätt till utbildning. Den rättigheten är med andra ord en mänsklig rättighet. Läs- och skrivkunnighet ger möjlighet till utbildning och ett bättre liv. Detta är viktigt speciellt för de allra fattigaste. Läs- och skrivkunnighet förbättrar livet för kvinnor och flickor, minskar fattigdom och bygger fred.

Bristande läs- och skrivkunnighet är inte ett okänt fenomen heller i västerlandet. I USA, till exempel, finns 44 miljoner som inte uppnått grundläggande läsförmåga. I Finland garanterar skolan en relativt god läskunnighet bland unga. Trots det minskar ivern att läsa också i vårt land. Ett speciellt bekymmer idag är unga pojkars minskade läsintresse, men också vuxna läser mindre, särskilt om det är frågan om långa texter. Enligt Läscentrum kan ca. 11 % av finländarna betecknas som svaga läsare. Frågan är alltså aktuell för en stor grupp människor också i Finland.

Främjande av basutbildningen och läs- och skrivkunnigheten hos barn och vuxna utgör ett av Rotarys tyngdpunktsområden. Arbetet förverkligas ofta med stöd av Rotary Foundation och inom ramen för många olika projekt och satsningar. Rotarianer kan bekanta sig med projekten genom att gå med i LitRAG, Rotary Internationals aktionsgruppför läskunnighet, eller genom att följa den.

Logga in på: My Rotary/Rotarian Action Group/Literacy.

Rotarianerna i Finland har på olika sätt arbetet för läskunnighet i när och fjärran. Vi har bl.a. stött byggande av brunnar och sanitet vid skolor i Indien. Men vi har också säkerställt att skolgången lyckas under renskiljningen genom att bygga en skolstuga i Skalluvaara.

När Rotary arbetar för att förbättra läsandet och skrivkunnigheten arbetar vi för en bra sak!