En önskan att göra gott ligger i rotarianens natur. Vår egen stiftelse, The Rotary Foundation är ett arbetsredskap som varje rotarian kan använda sig av för att hjälpa när och fjärran, i stora som små frågor, och på det sättet förbättra människors liv och också världen.

Av Rotary Foundations avkastning kanaliseras den största delen till humanitära projekt, men också utbildning och stipendier får sin del. Rotary har fastställt tyngdpunktsområdena för de projekt vi stöder och dessa är: fredsbyggande och konfliktförebyggande arbete, vård och förebyggande av sjukdomar, vatten och sanitet, barns och mödrars hälsa, grundläggande utbildning och utvecklandet av läs- och skrivkunnighet, samt ekonomiskt och samhällelig utveckling. Från och med juli 2021 kommer vi att ha ett sjunde tyngdpunktsområde: miljön.

Det mest omfattande av de projekt som Rotary Foundation stött är utrotandet av polio. Tack vare målmedvetna insatser från olika aktörer, finns viruset idag i endast i två områden: Pakistan (77 fall) och Afghanistan (52). I augusti 2020 förklarades Afrika fritt från polio. Den långvariga nedåtgående trenden bröts när sjukdomsfallen i Pakistan tillfälligt ökade för två år sedan. I Pakistan görs dock ihärdigt arbete för att utrota polio. Också om coronapandemin ledde till att vaccinationerna tillfälligt avbröts, har vaccinationsteamen nu återupptagit arbetet och arbetar samtidigt mot coronaviruset.

Rotary Foundations projekt PolioPlus inleddes 1985, och en ansenlig del av stiftelsens medel anslagna för välgörenhet har årligen gått till det projektet, sammanlagt 2,1 miljarder dollar. Vi rotarianer har förbundit oss att slutföra projektet.

Världspoliodagen ordnas varje år den 24 oktober, och många rotaryklubbar och -distrikt uppmärksammar dagen. Distriktet 1420, som förenar södra Finland och Estland, gjorde en videoserie om polio och ordnade ett webbinarium, helt i linje med reglerna i dessa coronatider, och diskussionerna om polio och infektionssjukdomar kunde alla rotarianer följa online.

Eftersom Rotary Foundation gör värdefullt arbete med donerade medel behövs varje rotarians insatser. Klubbarna donerar medel, men det kan också enskilda medlemmar göra. Målsättningen är, att var och en rotarian varje år donerar en valbar summa till Rotary Foundation. En donation till stiftelsen är ett utmärkt sätt att t.ex. uppmärksamma en födelsedag. Rotary Foundation tar också emot testamentsdonationer.

Den som donerar till Rotary Foundation kan lita på att medlen blir korrekt använda. Förvaltningskostnaderna är små, ca. åtta procent. Att vaccinera ett barn mot polio kostar tre dollars (ca. 2,50 i euro), så med en liten summa åstadkommer man mycket. För varje dollar som Rotary samlar in, tredubblas summan av Bill och Melinda Gates stiftelse.

Rotary Foundations verksamhet är effektiv, transparent, pålitlig och omfattande. Projekten utgår från allmänhetens behov och syftar till att få till stånd bestående förändring. Genom att lokalsamhällena förbinder sig och rotarianer följer upp blir projekten en del av vardagen.

Förverkligande av de projekt som Rotary Foundation stöder följs med hjälp av kriterier som är objektivt mätbara. Tack vare sin effektiva verksamhet har organisationen Charity Navigator i sin utvärdering år efter år gett Rotary Foundation den högsta möjliga klassificeringen vad gäller effektiv användning av medlen.

En donation till Rotary Foundation är ett garantijobb!