Rotarysäätiön painopistealueet

Rotarysäätiön tavoitteena on kohdentaa rahoitusta ja kehittää ohjelmia ja niiden haku- ja raportointiprosesseja siten, että

 • projektien tuloksena on aikaisempaa enemmän sekä maailmanlaajuista että paikallista vaikuttavuutta
 • piirit ja klubit kokevat palveluprojektit omikseen
 • projektien vaikuttavuus, mitattavuus ja läpinäkyvyys paranevat
 • Rotaryn näkyvyys paranee

 

Rahoitettavien projektien ja stipendien tulee kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista painopistealueista:

Rauhan rakentaminen ja konfliktien ehkäisy 

 • antaa koulutusta johtajille, mm. nuorille potentiaalisille johtajille, konfliktien ehkäisystä ja sovittelusta
 • tukee rauhan rakentamista paikkakunnilla ja alueilla, joissa on ollut konflikteja
 • tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa luoda ura rauhan ja konfliktien ehkäisyssä

Sairauksien ehkäisy ja hoito

 • parantaa paikallisen sairaanhoitohenkilökunnan tehokkuutta ja osaamista
 • tukee ehkäiseviä sairaanhoito-ohjelmia rajoittaakseen tarttuvien tautien leviämistä ja vähentääkseen muiden tautien esiintyvyyttä ja niihin liittyviä komplikaatioita
 • parantaa sairaanhoidon paikallista infrastruktuuria
 • kouluttaa ihmisiä ja auttaa ehkäisemään tärkeimpien sairauksien leviämistä
 • ehkäisee sairauksista ja tapaturmista johtuvaa fyysistä vammautumista
 • tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa jokin terveydenhuoltoon liittyvä ammatti.

Vesi, sanitaatio ja hygienia

 • edistää puhtaan veden saatavuutta ja parantaa jätehuoltoa ja hygieniaa
 • auttaa yhdyskuntia kehittämään, rahoittamaan ja ylläpitämään kestäviä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä
 • tukee ohjelmia, jotka lisäävät yhdyskuntien tietoisuutta puhtaan veden, jätehuollon ja hygienian eduista
 • tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa vesihuoltoon tai sanitaatioon liittyvä ammatti.

Äidin ja lapsen terveys

 • vähentää alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuutta ja sairastavuutta
 • vähentää äitien kuolleisuutta ja sairastavuutta
 • lisää äideille ja lapsille tärkeiden sairaanhoitopalveluiden ja koulutetun terveydenhuoltohenkilöstön saatavuutta paikallisilla vastaanotoilla ja sairaaloissa
 • tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa äidin ja lapsen terveydenhuoltoon liittyvä ammatti.

Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito

 • tukee ohjelmia, jotka vahvistavat yhdyskuntien kykyä antaa kaikille kansalaisille peruskoulutusta sekä luku- ja kirjoitustaito
 • lisää aikuisten luku- ja kirjoitustaitoa
 • vähentää koulutukseen liittyvää sukupuolten välistä eriarvoisuutta
 • tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa peruskoulutuksen tai luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen liittyvä ammatti.

Yhteisön taloudellinen kehittäminen

 • kehittää yrittäjien, päättäjien, paikallisjärjestöjen ja yhdyskuntaverkostojen kykyä tukea taloudellista kehitystä köyhissä maissa
 • parantaa mahdollisuuksia tehdä tuottavaa työtä
 • vähentää köyhyyttä puutteessa olevissa maissa
 • tukee sellaisten henkilöiden opintoja, joita kiinnostaa taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyvä ammatti.

Ympäristö

 • suojella ja ennallistaa maaperää, merialueita ja puhtaan veden resursseja
 • edistää ja auttaa viranomaisia ja yhteisöjä luonnonvarojen kestävässä hoidossa
 • edistää ekologisesti kestävää maataloutta, kalastusta ja muita elinkeinoja sekä vesihuoltoa ja maankäyttöä
 • keskittää huomio ilmastonmuutokseen sekä vähentää kasvihuonepäästöjä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia häiriöitä
 • vahvistaa ekosysteemin kestokykyä ja auttaa yhdyskuntia, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista
 • tukea koulutusta, joka edistää tietoisuutta ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutoksen seurauksista
 • edistää kestävää tuotantoa ja kehittää resurssi tehokkaampaa taloutta
 • kehittää kansainvälistä ympäristöoikeutta ja edistää ympäristön kannalta terveellisiä elintapoja.

 

Share This