Finlands miljöcentral SYKE koordinerar den riksomfattande uppföljningen av och informationen om blågrönalger årligen från juni till september. Med hjälp av uppföljningen kan man kartlägga en helhetsbild av algsituationen i havs- och insjövatten. Finlands rotarianer har under våren avtalat med SYKE om att samla in information om blågrönalger på cirka hundra observationsplatser som nu grundas.

Att delta i uppföljningen av blågrönalger är en del av rotarianernas mer omfattande Östersjöprojekt, där man strävar efter att främja åtgärder för att förbättra situationen i Östersjön på längre sikt. Rotarianerna har också sökt partner för observation av blågrönalger, så att man skulle bli medveten om behovet av att skydda våra vattendrag i så stor utsträckning som möjligt. Nya observationsplatser har grundats bl.a. på presidentens sommarresidens Gullranda, öarna Utö och Örö, Lovisa och Drumsö.

SYKE har i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas miljömyndigheter gjort uppföljningar av blågrönalger sedan 1998. Under de senaste åren har de officiella observationsplatserna i synnerhet i området Finska viken och Skärgårdshavet minskat, vilket har gjort det svårare att få en helhetsbild av algsituationen vid kusten och i skärgården.

”Rotarianerna vill hjälpa till med de observationer som SYKE behöver. Största delen av de uppföljningsplatser som rotarianerna och samarbetspartnerna grundat ligger i området Finska viken och Skärgårdshavet”, säger Pentti Aspila, ordförande för rotarianernas verksamhetsnätverk för Östersjön.

”Miljöfrågor håller också hos Rotary på att inta en viktig position, och som bärande tema i Finland har man valt förbättrande av situationen i Östersjön. Visserligen har flera rotaryklubbar genomfört sådana projekt redan under årtionden, men nu satsar man ingående på att förbättra situationen i Östersjön och samarbetet byggs upp i hela Östersjöområdet”, säger Pentti Aspila, ordförande för rotarianernas verksamhetsnätverk för Östersjön. ”SYKE är en naturlig samarbetspartner för rotarianerna. Där finns den bästa sakkunskapen inom branschen i vårt land, och rotarianerna strävar efter att omsätta den i praktiska åtgärder för att förbättra situationen i Östersjön.”

Uppföljningen är till nytta för alla som använder våra vattendrag

På uppföljningsplatserna görs observationer regelbundet varje vecka från början av juni till slutet av september. Observationerna sparas i SYKEs tjänst Järvi-meriwiki (Insjö-havswiki), därifrån SYKE får material i form av en karta med observationer av blågrönalger som redogör för algsituationen och en algbarometer som beskriver hur förekomsten växlat genom åren. Materialet utnyttjas också i de riksomfattande översikter över blågrönalger som årligen publiceras av SYKE varje torsdag eftermiddag från juni till augusti. Den huvudsakliga målsättningen för uppföljningen av blågrönalger är att följa upp miljösituationen, men den är till nytta också för alla som använder våra vattendrag och som på det här viset får uppdaterad information om algsituationen.

Rotarianernas satsning på observation är betydande för den uppföljning av blågrönalger som görs i Finland:

”Regelbundna observationer är viktiga för såväl uppföljningen som forskningen. För medborgarna är tröskeln för att meddela om att det finns blågrönalger i vattendrag lägre än motsatsen. Observationer om att det inte finns blågrönalger är emellertid forskningsmässigt lika viktiga, och sådana fås i första hand endast från observationsplatser som rapporterar regelbundet”, säger Sirpa Lehtinen, specialforskare vid SYKE med ansvar för uppföljning av växtplankton på havsområdena i Finland.

”Vi hos SYKE gläder oss mycket över rotarianernas erbjudande om samarbete. Ett hundratal nya regelbundet rapporterande observationsplatser är en betydande hjälp vid kartläggningen av algsituationen. Vi får hoppas att många andra medborgare vid sidan av rotarianerna blir intresserade av att ta del i observationerna. Det är till exempel lätt att berätta om situationen på stranden vid sommarstugan med hjälp av applikationen Havaintolähetti”, säger Lea Kauppi, generaldirektör för Finlands miljöcentral.

Medborgarna kan delta i uppföljningen

Medborgarna kan delta i observationer av blågrönalger med hjälp av Järvi-meriwiki. Den är en nättjänst för vattendragen i Finland, där man kan grunda en egen observationsplats och börja följa upp bland annat algsituationen, ytvattentemperaturen och siktdjupet. Observationerna sparas i Järvi-meriwiki med hjälp av applikationen Havaintolähetti. Sommaren 2019 skickade medborgare in mer än 1 200 observationer om blågrönalger till Järvi-meriwiki.

Observationerna och aktuella algsituationen visas också på den nya Finlands marina informationsportal Östersjön.fi.

Mer information:

Ordförande Pentti Aspila, Finlands rotarianer, tfn 040 5803 631, e-post pentti.aspila.rotary@gmail.com
Generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 700, e-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Länkar:

Medborgarobservationer i tjänsten www.ymparisto.fi (på finska): www.ymparisto.fi/kansalaishavainnot
Järvi- ja meriwiki: www.jarviwiki.fi
Applikationen Havaintolähetti: www.jarviwiki.fi/wiki/havaintolähetti
Algobservationer på Finlands marina informationsportal Östersjön.fi: https://ostersjon.fi/sv-FI/Ostersjon_nu/Algobservationer