Distriktskommitteer och deras uppgifter

 

På denna sida kan du hitta information om distriktskommitteer  och deras uppgifter. Kontaktuppgifter till kommittéordförande och medlemmar finns på distriktets organisationssida.

 

Östersjöforum

Östersjöforum främjar projektsamarbete mellan distriktsklubbar och samarbete mellan distrikt i skyddet av vatten nära Östersjön. Forumet inspirerar och aktiverar distriktets klubbar att genomföra praktiska åtgärder som syftar till att förbättra tillståndet i Finska viken och närliggande vatten. Forumet ökar medvetenheten och ansvaret för tillståndet och skyddet av närliggande vatten och Finska viken i distriktet.

Läs mer om distriktets miljö- och Östersjöaktiviteter.

 

Medlemskommittén

Medlemskommittén identifierar, främjar och implementerar medlemsstrategier som kommer att hjälpa till att öka medlemsantalet i klubbar i distriktet. Kommittén utarbetar och genomför en plan för bildandet av nya rotaryklubbar. Medlemskommittén stöder tillsammans med de vice guvernörerna klubbar i svårigheter att återuppliva sig själva eller att genomföra en kontrollerad sammanslagning med en annan klubb eller att upphöra med sin verksamhet.

I avsnittet “Kom med” på hemsidan kan du hitta en lista över klubbar i distriktet och instruktioner om hur du blir medlem.

 

Kommittén för internationell tjänst – >2024

Distriktets internationella servicekommitté har till uppgift att öka effektiviteten i Rotarys aktiviteter genom att söka internationella kontakter och genom att främja internationellt samarbete och nätverkande bland rotarianer.

Kommittén stödjer, vägleder och ger råd till klubbar i internationella projekt och främjar internationellt samarbete och nätverkande. Det mest centrala samarbetsnätverket är ESRAG, Environmental Sustainability Rotary Action Group.  Kommittén samarbetar även med andra distrikts internationella servicekommittér i vårt land. Kommittén hanterar Rotary Friendship Exchange (RFE) och Club Friendship Exchange (ICC). Kommittén leds av District 1420 DISC, District International Service Chair.

Läs rapporten om International Service Committees verksamhet 2023-2024.

 

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén stöder guvernören och den framtida guvernören när det gäller utbildning av distrikts- och klubbtjänstemän. Kommittén leds av Distriktstränaren.

På dessa sidor kan du hitta mer information om den utbildning som erbjuds av distriktet och information om evenemang och distriktets evenemangskalender.

 

Ungdomsutbyteskommittén

Ungdomsutbytesnämnden sköter distrikts ungdomsutbytesverksamhet. Med hjälp av ungdomsutbytesorganisationen för Rotary Service i Finland och Estland, främjar kommittén ungdomsutbyte i distriktsområdet och ansvarar för den tillhörande utbildningen.

Kommitténs uppgift är att övervaka att det ungdomsutbyte som äger rum i distriktet uppfyller kraven i RI:s ungdomsutbytescertifikat (RCP). Dessutom bekräftar kommittén klubbarnas urval som utbytesstudenter som ska skickas från distriktet och hjälper till med handläggningen av ansökningar samt beslutar om fördelning av eventuella stipendier till distriktets avgående utbytesstudenter.

Ungdomsutbyteskommittén övervakar att beteende, skolgång och resor för de utbytesstudenter som kommit in i cirkeln, samt deras behandling i värdfamiljer och klubbar, följer reglerna och föreskrifterna för Rotarys ungdomsutbyte.

Ungdomsutbyteskommittén har till uppgift att ta hand om utbytesstudenternas deltagande i distriktet i gemensamma arrangemang enligt årsprogrammet. Kommitténs uppgift är också att organisera anordnandet av ungdomsläger i distriktet.

Läs mer om Rotarys ungdomsutbyte.

 

Rotary Foundation kommittén

Rotary Foundation kommittén ansvarar på distriktsnivå för att utbilda och informera om Rotary Foundation i distriktet och klubbarna, och har kontakt med ordförandena för klubbarnas stiftelsekommittéer och stiftelsekommittéer. Inom utbildning och kommunikation betonas vikten av donationer och möjligheterna att utnyttja de bidrag som Rotary Foundation erbjuder i klubbarnas humanitära projekt granskas i detalj.

Läs mer om Rotary Foundation.

 

Finanskommittén

Finanskommitténs uppgift är att bistå den blivande guvernören med att göra sin budget, se till att distriktets ekonomi sköts i enlighet med instruktioner och god redovisningssed, att upprätta bokslut inom givna tidsplaner, att kommunicera med revisorerna , att ge redovisningar och utlåtanden i ekonomiska frågor till stadsdelsnämnden.

Distriktets bokslut och budgetar godkänns vid distriktets officiella möten. Materialet finns i distriktets Dropbox-foldrar.

 

Informationsteknologikommittén

IT-kommittén uppgift är att stödja distriktet och klubbarna i frågor som kräver IT-kompetens, relaterade till användningen av MyRotary och andra informationstjänster, webbplatser eller användningen av IT-tjänster som stödjer möten och kommunikation.

 

Kommunikationskommittén

Kommunikationskommittén gör Rotarys aktiviteter kända och främjar erkännande och uppskattning av Rotarys serviceprojekt i samhället. Nämnden ansvarar för distriktets interna och externa kommunikation och dess utveckling. Kommittén distribuerar och hjälper till att sprida information om Rotary till allmänheten och beslutsfattare, tar hand om att informera distriktets projekt och viktiga evenemang, bistår klubbar i informationsverksamhet och förmedlar RI:s PR-material till klubbar, media och det omgivande samhället.

Förutom aktuella nyheter och guvernörens nyheter på dessa webbplatser, kolla även in distriktets1420 Facebook-grupp  och  Instagram.

 

Denna text har översatts av en maskin. Vi ber om ursäkt för eventuella fel.