Vatten skyddsprojekt för klubbar

Flera distriktets klubbar är engagerade i vattenskyddsarbete

Klubbarna kan genomföra alla former av vatten- och miljöskyddsarbete som passar andra små föreningar – från insamling av medel till att öka medvetenheten, konkreta inköp, samarbete med andra aktörer och frivilligarbete.

Strömmingsrodden

En insamlingsevenemang och avslappningsevenemang som har arrangerats av sju klubbar sedan 2013 på öppningsdagen för Helsingfors strömmingsmarknad, där rotarianer och samarbetspartners roddar i kyrkbåtar för att samla in pengar till ett vatten- och miljöskyddsprojekt. Totalt har över 80 000 euro samlats in till vattenskyddsarbete under åren. Utmana din klubb att delta med egen båt!

Läs mer: silakkasoutu.fi

Nationell blågrönavattsmonitering

Rotarianer är brett engagerade i den nationella blågröna vattenmoniteringen. År 2021 fanns totalt 178 observationsplatser, varav 129 vid havet och 49 vid insjöar, som drivs av enskilda rotarianer eller klubbar. Rotarianerna som gör observationerna utbildas och observationsverksamheten pågår fortfarande.

Observationsperioden börjar i början av juni och avslutas i slutet av september.

Utforska Järvi-Meriwiki levmoniteringssidor och
rotarianernas egna levmonitering

Vattenryggsäck

Ursprungligen utvecklad av Finlands miljöcentral, är vattenryggsäcken en miljöpedagogik där rotaryklubbar samarbetar med skolorna genom att skaffa ryggsäckar som innehåller utrustning för att undersöka närliggande vatten för skolelever och extra tillbehör. Klubbarna kan söka bidrag från Finland och Estlands Rotaryservice (SVRP) för ryggsäckskostnader.

Läs mer: vesireppu.com

Östersjön tackar

Rotaryklubbarna i Borgå, Sibbo och Lovisa aktiverade barn och ungdomar för vattenskyddsåtgärder i sina områden under åren 2016-2018 i samarbete med kommuner, föreningar och företag genom att arrangera cirka 70 evenemang. Detta innebar till exempel strandstädning, extra undervisningspaket för skolor, distribution av vattenobservationsryggsäckar till alla lågstadier, sponsring av filmen Resan till havet för gymnasieelever och arrangemang av seminarier samt stöd till lokala föreningar med bidrag för deras vatten- och miljöskyddsarbete.

Läs mer: https://rotary.fi/porvoolantinen/itameri-kiittaa/

Skräpmonitering vid Patterilahti i Finska viken

Skräp är ett av de globala problem som hotar marina miljöer. Distriktets klubbar Helsingfors City West, Helsingfors Östersjön och Herttoniemi har från hösten 2022 deltagit i Finlands miljöcentral SYKE och Rädda Skärgården rf:s nationella övervaknings- och forskningsarbete för att undersöka skräpmängden, skräpens typer och källor till skräpning.

Rotarianer har åtagit sig att räkna och klassificera allt skräp vid Susisaari Patterilahti-området, ett Unescos världsarvsobjekt. Klubbarna åtar sig att övervaka Patterilahti under tre år tre gånger om året, på våren, sommaren och hösten. Alla skräp som är 2,5 cm stora eller större räknas och klassificeras. Cirka 20 rotarymedlemmar är involverade och turas om.

Gumböle Fisktrappa

Esbo Rotaryklubben deltog i Esbo Gumböleälvens fisktrappsprojekt från 2013 till 2020. Samarbetet med Esbo stad och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (ELY-centralen)  började 2013 när planeringen av fisktrappan påbörjades. I älven finns en cirka fyra meter hög kvarndamm från 1700-talet, skyddad av museiverket, som förhindrar att vandrande fiskar når de övre delarna av älven.

Klubbens representanter spelade en viktig roll, eftersom fisktrappan kunde byggas på den östra sidan av älven som en betydligt billigare lösning på hundratusentals euro tack vare deras initiativ från 2015. Den slutliga kostnaden var cirka 250 000 euro. Ett sådant stort byggprojekt kräver omfattande planering och olika tillstånd från myndigheter som bygg-, operation-, landskapsarbete-, vattenbyggnads- och Museiverkets tillstånd, vilka äntligen erhölls i början av 2020 och byggandet kunde påbörjas sommaren 2020.

Fisktrappans invigning hölls den 21 oktober 2020 och klubben åtog sig att fortsätta fungera som fadder för Gumböleälvens fisktrappan, vilket innebär att göra besök med gummistövlar, handskar och sopsäckar ett par gånger om året för att samla in skräp som blockerar flödet och ta bort skadliga växter från området.

Andra projekt

Dessutom har rotaryklubbar varit involverade i bland annat fosforfällsförsök för att minska näringsbelastningen på åkrarna, skaffat tömningsanordningar för septiktankar till båtfolk, arrangerat Östersjökonserter och varit med i återställningen av Vanda ås övre vatten.