Piirin komiteat ja niiden tehtävät

 

Tältä sivulta löydät tietoja piirin 1420 komiteoista ja niiden tehtävistä. Komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten yhteystiedot löytyvät piirin organisaatiosivulta.

 

Itämeri-foorum

Itämeri-foorum edistää piirin klubien hankeyhteistyötä ja piirien välistä yhteistyötä Itämeren lähialuevesien suojelussa. Foorum innostaa ja aktivoi piirin klubeja toteuttamaan käytännönläheisiä Suomenlahden ja lähivesien tilan parantamiseen tähtääviä toimia. Foorum lisää tietoisuutta ja vastuullisuutta lähivesien ja Suomenlahden tilasta ja suojelusta piirin alueella.

Lue lisää piirin ympäristö- ja Itämeriaktiviteeteista.

 

Jäsenyyskomitea

Jäsenyyskomitea tunnistaa, edistää ja toimeenpanee jäsenyysstrategioita, joiden avulla piirin klubien jäsenmäärä kasvaa. Komitea valmistelee ja toimeenpanee suunnitelman uusien rotariklubien perustamiseksi. Jäsenyyskomitea tukee yhdessä apulaiskuvernöörien kanssa vaikeuksissa olevia klubeja virkistymään tai toteuttamaan hallitusti yhdistymisen toiseen klubiin tai lakkauttamaan toimintansa.

Verkkosivujen “Liity mukaan” osiosta löydät listan piirin klubeista ja ohjeita jäseneksi liittymisestä.

 

Kansainvälisen palvelun komitea

Piirin kansainvälisen palvelun komitean (District International Service Committee) tehtävänä on lisätä Rotary-toiminnan vaikuttavutta hakemalla kansainvälisiä kontakteja sekä edistämällä kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista rotarien kesken.

Komitea tukee, ohjaa ja neuvoo klubeja kansainvälisyyteen liittyvissä projekteissa sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Keskeisin yhteistyöverkosto on ESRAG, Environmental Sustainability Rotary Action Group. Komitea myös tekee yhteistyötä maamme muiden piirien kansainvälisen palvelun komiteoiden kanssa. Komitea hoitaa Rotaryn ystävyysvaihtoa (RFE) sekä klubien ystävyysvaihtoa (ICC). Komitean puheenjohtaja on piirin 1420 DISC, District International Service Chair.

Lue raportti kansainvälisen palvelun komitean toiminnasta 2023-2024.

 

Koulutuskomitea

Koulutuskomitea tukee kuvernööriä ja tulevaa kuvernööriä piirin ja klubien toimihenkilöiden kouluttamisessa. Komitean puheenjohtajana toimii piirikouluttaja (District Trainer).

Löydät näiltä sivuilta lisätietoja piirin tarjoamasta koulutuksesta ja tilaisuuksien tiedot ja piirin tapahtumakalenterista.

 

Nuorisovaihtokomitea

Nuorisovaihtokomitea johtaa piirin nuorisovaihtotoimintaa. Suomen ja Viron Rotarypalvelun nuorisovaihdon monipiiriorganisaation avulla komitea edistää nuorisovaihtoa piirin alueella ja vastaa siihen liittyvästä koulutuksesta.

Komitean tehtävänä on valvoa, että piirissä tapahtuva nuorisovaihto täyttää RI:n nuorisovaihtosertifikaatin (RCP) vaatimukset. Lisäksi komitea vahvistaa klubien valinnat piiristä lähetettäviksi vaihto-oppilaiksi ja auttaa hakemusten käsittelyssä sekä päättää piirin lähtevien vaihto-oppilaiden mahdollisten stipendien jaosta.

Nuorisovaihtokomitea valvoo, että piiriin tulleiden vaihto-oppilaiden käyttäytyminen, koulunkäynti ja matkustelu sekä heidän kohtelunsa isäntäperheissä ja klubeissa noudattavat Rotaryn nuorisovaihdon sääntöjä ja määräyksiä.

Komitean tehtävänä on huolehtia piirin vaihto-oppilaiden osallistumisesta vuosiohjelman mukaisiin yhteisiin tapahtumiin. Komitean tehtävä on myös organisoida piirin nuorisoleirien järjestäminen.

Lue lisää Rotaryn nuorisovaihdosta.

 

Rotarysäätiökomitea

Rotarysäätiökomitea vastaa piiritasolla Rotarysäätiötä koskevien asioiden koulutuksesta ja tunnetuksi tekemisestä piirissä ja klubeissa sekä pitää yhteyksiä klubien säätiökomiteoiden puheenjohtajiin ja säätiökomiteoihin. Koulutuksessa ja yhteydenpidossa korostetaan lahjoitusten merkitystä ja käydään yksityiskohtaisesti läpi Rotarysäätiön tarjoamien apurahojen hyödyntämismahdollisuudet klubien humanitäärisissä projekteissa.

Lue lisää Rotarysäätiöstä.

 

Talouskomitea

Talouskomitean tehtävänä on avustaa tulevaa kuvernööriä budjettinsa teossa, varmistaa, että piirin taloutta hoidetaan ohjeiden ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, valmistaa tilinpäätös annettujen aikataulujen puitteissa, kommunikoida toiminnantarkastajien kanssa, antaa raportteja ja lausuntoja talousasioista piirineuvostolle.

Piirin tilinpäätökset ja talousarviot hyväksytään piirin virallisissa kokouksissa. Aineistot löytyvät piirin Dropbox-kansioista.

 

Tietotekniikkakomitea

Tietotekniikkakomitean tehtävänä on tukea piiriä ja klubeja it-osaamista vaativissa kysymyksissä, jotka liittyvät MyRotaryn ja muiden tietopalveluiden käyttöön, verkkosivuihin tai kokoustamista ja yhteydenpitoa tukevien it-palveluiden käyttöön.

 

Viestintäkomitea

Viestintäkomitea tekee rotaritoimintaa tunnetuksi ja edistää Rotaryn palveluhankkeiden tunnettuutta ja arvostusta yhteisössä. Komitea vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä sen kehittämisestä. Komitea jakaa ja auttaa jakamaan tietoa Rotarysta yleisölle ja päätöksentekijöille, huolehtii piirin projektien ja tärkeiden tapahtumien tiedottamisesta, avustaa klubeja tiedotustoiminnassa sekä välittää RI:n PR-materiaalia klubeille, tiedotusvälineille ja ympäröivään yhteisöön.

Näiden verkkosivujen ajankohtaisten uutisten ja kuvernöörin uutisten lisäksi tutustu myös piirin 1420 Facebook-ryhmään ja Instagram-tiliin.