GEN.SEK_info_27.4.2020

Rotarytoimisto, 27.4.2020

GENERALSEKRETERARENS INFORMATION 3/2020

Procedurer i den rådande situationen med COVID-19

Rotary International har i den rådande exceptionella situationen med COVID-19 i princip överfört allt beslutsfattande till de nationella distrikten och därmed till klubbarna själva. Finlands Rotaryservice kan dock inte föreslå en arksamhetsmodell som skulle passa alla, eftersom förhållandena och möjligheterna att mötas eller använda video/skype/diskussionsforum varierar mycket både på klubbnivå och distriktsnivå. På de frågor som kommit in försöker vi svara på följande sätt:

1. Klubbmötet och motsvarande sammankomster: I fråga om dessa är det skäl att noga följa regeringens direktiv och också lokala regler. De flesta klubbar i Finland har avbrutit sin verksamhet för resten av denna vår och håller på sin höjd ett presidiebytesmöte i juni med begränsat deltagarantal.

2. Presidiebytet: Rotaryåret slutar den 30.6.2020 och de nya funktionärer som valts tillträder den 1.7, oberoende av om det hållits ett presidiebyte eller inte. Presidiebytet har enbart en ceremoniell betydelse, och inverkar på inget sätt på överföringen av uppgifterna.

Presidiebytet är trots det en av de viktigaste händelserna i klubben, eftersom den avgående presidenten då offentligt och på olika sätt kan och får tacka medlemmarna. För de tillträdande funktionärerna utgör presidiebytet en sorts kick-off.

Det är att rekommendera, att ett presidiebyte ordnas. Det kan ordnas så att presidenterna träffas och utbyter kedjorna medan klubbmedlemmarna kan följa med via en virtuell mötesplattform. Om klubben har egna traditioner för presidiebytet, och inte vill avstå från dessa, är det skäl att flytta presidiebytet till en senare tidpunkt, t.ex. i samband med det första mötet på hösten (oberoende av när detta sedan hålls).

3. Beskedet om de PHF-tecken som skall delas ut behöver inte flyttas fram, också om själva överlämnandet sker senare: det finns en viss spänning och förväntan kring tecknen.

4. Ungdomsutbytet: Ungdomsutbytesverksamheten har ställts in för rotaryåret 2020-2021. Om detta har klubbarna ungdomsutbytesombud redan fått besked och mera information finns på Finlands Rotaryservices och ungdomsutbytets hemsidor.

5. Övriga evenemang: P.g.a. COVID-19 har Rotary International inhiberat sin årliga convention som skulle ha hållits i början av juni på Hawaii. Om hur det går med Northern Lights GETS2020 och Institutet som bägge skulle hållas i Uleåborg finns ännu inga besked. Arrangörerna återkommer med uppdaterad information.

Jag hoppas att detta ger behövlig information och svarar på några av de grundläggande frågorna. Jag vill betona, att klubbarna bör följa regeringens direktiv och sitt sunda förnuft när det gäller verksamheten: det är klubbarna själva som med den vägkosten måste besluta om att pausa sin verksamhet och som sedan besluter om när den kan återupptas för rotaryåret 2020-2021.

En solig fortsättning på våren!

Harry Hedman Finlands Rotaryservice r.f., generalsekreteraren