KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 3/2019–2020

Uusi rotarypiiri 1385 on muodostumassa

Rotary International (RI) asetti vuonna 2017 piirien 1380 ja 1400 tavoitteeksi, että molempien piirien jäsenmäärän tulee ylittää 1 100 jäsentä tämän rotaryvuoden alussa, jotta piirit säilyisivät itsenäisinä. Jäsenyyden kasvattamisen eteen on tehty töitä, mutta 1.7.2019 molemmissa piireissä tavoite alittui. Oman piirimme jäsenmäärä oli 858. Elokuun alussa saapui RI;n virallinen päätös piirien lakkauttamisesta ja nyt valmistaudumme uuden piirin 1385 perustamiseen 1.7.2020 lukien.

Suunnitelma on jo pääpiirteissään valmis. PDG Jorma Kinnunen piiristä 1400 on laatinut seuraavan yhteenvedon aikatauluista ja toimenpiteistä, joita yhdistyslain ja Rotary Internationalin sääntöjen mukaan on otettava huomioon lakkautettaessa piirit 1380 ja 1400 ja perustettaessa uusi piiri 1385, ja jotka uutta piiriä valmisteleva työryhmä on hyväksynyt:

 • Päätös piirien 1380 ja 1400 lakkauttamisesta on tullut RI:lta 6.8.2019, piiri 1385 käynnistyy 1.7.2020 lukien
 • Piirien lakkauttamispäätökset tehdään voimassa olevien sääntöjen mukaan. Piirissä 1380 ensimmäinen päätös tehtiin piirineuvottelussa 16.3.2019 ja toinen käsittely on syyskokouksessa 19.10.2019 Vaasassa. Samassa kokouksessa päätetään, että kummankin piirin piirineuvosto toimii selvittäjänä ja että kumpikin piiri luovuttaa varansa piirille 1385 1.7.2020 lukien.
 • Uusi piiri 1385 perustetaan lakkauttamiskokousten jälkeen loppusyksyllä 2019. Käytännön syistä perustajina on kaksi klubia piiristä 1400 (Oulu City ja Tornio) ja piiristä 1380 (Kauhajoki ja Vaasa-Vasa),
 • Uuden piirin merkintä yhdistysrekisteriin (annetaan Y-tunnus) alkuvuonna 2020, ensimmäinen tilikausi päättyy 30.6.2021, rekisteröinti vienee 1–1,5 kk.
 • Perustamisvaiheen piirineuvoston muodostavat kuvernöörit, Venanzia Rizzi pj., jäseninä Kari Nirha, Jorma Winter ja Arja Rantanen.
 • Piirin 1385 PETS ja piirineuvottelu pidetään 28.–29.3.2020 Kalajoella. Piirineuvottelussa tullaan valitsemaan piirineuvosto ja piirin organisaatio sekä hyväksymään toimintasuunnitelma sekä budjetti ensimmäiselle toimintakaudelle 1.7.2020 – 30.6.2021.
 • Klubien tulee tehdä päätös liittymisestä piirin 1385 jäseniksi.
 • Piirien 1380 ja 1400 virallinen lakkaamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle tehdään syksyllä 2020, kun kauden 2019–2020 tilinpäätökset on hyväksytty syksyn piirikokouksissa, jotka pidetään piirin 1385 piirikokouksen yhteydessä.
 • Piirin 1385 säännöt noudattavat pääosin Suomen Rotarypalvelun mallisääntöjä.

Seuraavat toimenpiteet ovat nyt ajankohtaisia:

 • Piirin 1385 perustajaklubien hallitukset/klubin vuosikokous (Kauhajoki ja Vaasa-Vasa) päättää olla uuden piirin perustaja.
 • Muut piirin 1380 klubit tekevät myös päätöksen liittyä piirin 1385 jäseniksi piirin 1380 vuosikokouksen jälkeen (info piirin vuosikokouksessa). Päätös lähetetään kuvernöörille.
 • Syksyn 2019 piirikokouksessa käsitellään piirin 1380 lakkauttaminen, varojen luovuttamisesta uudelle piirille 1385 1.7.2020 lukien ja että piirineuvosto toimii selvittäjänä. Kokouksessa päätetään myös uuden piirin 1385 perustamisesta.
 • Piirin 1385 rekisteröinti laitetaan vireille loppuvuonna 2019 siten, että uusi yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin alkuvuonna 2020.

Jokaisen klubin tulisi myös huolehtia, että yhdistysrekisteriin on ilmoitettu ajan tasalla ja voimassa olevat yhdistyksen nimenkirjoittajat. Klubien sihteereiden tulee tarkistaa asia.

Uuden piirin perustamista valmistelleen työryhmän eräs tärkeimmistä tavoitteista on ollut, että yhdistyminen ei näy tai vaikuta klubi- tai jäsenistötasolla millään lailla toimintaan. Toinen periaate on ollut avoimuus. Tiedotamme asiasta mieluummin enemmän kuin vähän, jolloin turhat huhut ja väärät käsitykset tai epävarmuus jäsenistön keskuudessa pyritään minimoimaan riittävällä ja oikealla tiedolla. Kolmas tavoite on, että tulevan piirin tehtäviin valitaan henkilöt ainoastaan pätevyyden, osaamisen ja valittavan motivaation toimia uuden piirin hyväksi perusteella, eikä asuinpaikka, sukupuoli tai muut epäolennaiset asiat saa vaikuttaa valintoihin. Tavoitteenamme on, että meillä on vain yksi meidän kaikkien yhteinen piiri 1385 heinäkuun alusta 2020.

Kuvernöörin valinta vuosille 2022–2023 käynnistyy!

RI:n sääntöjen mukaa jokaisen piirin tulee ilmoittaa tulevan kuvernööri (DGN) nimi RI:lle nimittämistä edeltävän vuoden joulukuun 31. päivään mennessä. Tulevan piirin 1385 kuvernöörinä aloittaa Venanzia Rizzi ja hänen seuraajansa on Kari Nirha Lapuan Kiviristin klubista. 

Normaalitilanteessa kuvernööri pyytää klubeilta ehdotuksia tulevaksi kuvernööriksi alkusyksystä. Klubien lähettämät ja ehdokkaiden itse allekirjoittamat hakemukset osoitetaan kunkin piirin sääntöjen mukaisesti tulevan kuvernöörin valintakomitealle. Koska uutta piiri 1385 ei vielä ole perustettu on päätetty seuraavasta järjestelystä:

 • Molempien piirien kuvernöörit pyytävät oman piirinsä klubeilta ehdotukset tulevan piirin 1385 DGN:ksi, siis kuvernööriksi kaudelle 2022–2023.
 • Sääntöjen mukaan tulevan kuvernöörin hakuaika on 2 kk, meidän piireissämme hakuajaksi on päätetty 23.9.–29.11.2019.
 • Piirineuvosto valitsee kokouksessaan 3.12.2019 piirimme hakijoista kaksi ehdokasta molempien piirien yhteiselle valintakomitealle ehdolle. Samanlainen menettely on piirissä 1400
 • Piirien yhdistetty kuvernöörinvalintakomitea valitsee tulevan DGN:n näiden neljän ehdokkaan joukosta. Näin saamme puolueettoman ja vastakkainasettelua välttävän ratkaisun valinnalle.

Pyydän piirimme 1380 klubeilta ehdotuksia tulevaksi kuvernööriksi kaudelle 2022–2023. 

Perustellut ehdotukset tulee osoittaa PDG Erkki Salmulle (erkki.salmu(at)multi.fi)  29.11.2019 mennessä.

Syyskokous 19.10.2019 Vaasassa

Tervetuloa piirimme syyskokoukseen ravintola Svenska klubben, Rantakatu 4, Vaasa lauantaina 19. lokakuuta 2019. Aloitamme kokouksen piirin tarjoamalla lounaalla (seisova pöytä) klo 11.30. 

Syyskokous alkaa klo 12.15. Muistakaa ottaa valtakirjat mukaan!

Syyskokouksen yksi tärkeistä asioista on piirimme lakkauttaminen ja valmistautuminen piirin 1385 muodostamiseen, josta saatte ajankohtaista tietoa.

Syyskokouksen jälkeen piirimme PR- ja viestintävastaava, AG Iina Åman kertoo meille Rotaryn julkisuuskuvasta ja tiedottamisesta.

Ilmoittautumislinkki ja esityslista liitteineen julkaistaan piirin kotisivulla: www.rotary.fi/d1380

Ilmoittaudu viimeistään 15.10.2019.

 

Syyskuu: Peruskoulutuksen, luku- ja kirjoitustaidon kuukausi 

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys perustuu koulutukseen. Rotaryn syyskuun teema muistuttaa meitä jälleen kerran koulutuksen merkityksestä. Luku- ja kirjoitustaito ovat välttämättömiä taitoja, jotta voimme kouluttautua ja löytää paikkamme työelämässä. 

Tämän päivän tietotulvassa tarvitaan erilaisia lukutaitoja, erityisesti medialukutaitoa. Suomessa myös nuorten, etenkin poikien lukutaidon heikkenemisestä kannetaan huolta ja meneillään onkin erilaisia lukutaitoa tukevia tempauksia. 

Monissa maissa asiat ovat kuitenkin vielä paljon huonommin: Maailmassa on yli 775 miljoona yli 15-vuotiasta lukutaidotonta. Rotaryn tavoitteena on auttaa yhteisöjä huolehtimaan lasten peruskoulutuksesta, vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta koulutuksessa ja parantaa aikuisten lukutaitoa.

Kuvernöörivierailut jatkuvat

Lämmin kiitos hienosta vastaanotosta kaikille klubeille ja niiden jäsenille, joissa olen jo ehtinyt vierailla. Kiitos myös apulaiskuvernööreille, jotka ovat mukana tukemassa piirin ja klubien toimintaa eri tavoin. Olen vaikuttunut klubien innosta kehittää toimintaansa, huolehtia jäsenistään ja avoimesta keskustelusta klubien haasteista ja mahdollisuuksista, naurun ja ilon täyttämistä viikkokokouksista. Rotaryhenkeä parhaimmillaan!

Hyvää syksyn jatkoa, nähdään Vaasassa!

PS Tiedätkö mitä piirissämme tapahtuu – lue www.rotary.fi/d1380

DG ARJA RANTANEN

DOMARSKATVÄGEN 236

FIN-65 800 RAIPPALUOTO/REPLOT

+358 50 524 4731 arjarantanen24@gmail.com www.rotary.fi/d1380