GUVERNÖRENS MÅNADSBREV 3/2019–2020

Ett nytt rotarydistrikt 1385 håller på att bildas

År 2017 fastställde Rotary International (RI) att distrikten 1380 och 1400 skall ha flera än 1100 medlemmar vardera, i början av detta rotaryår, för att distrikten skall förbli självständiga. Ansträngningar har gjorts för att öka medlemskapet, men 1.7.2019 underskreds medlemsantalet i båda distrikten. Medlemsantalet i vårt eget distrikt var 858. I början av augusti kom RI: s officiella beslut och nu fokuserar vi våra strävanden på att grunda ett nytt distrikt 1385 fr.o.m. 1.7.2020.

En plan för det nya distriktet är i huvudsak redan klar. PDG Jorma Kinnunen, vid distrikt 1400, har utarbetat följande sammanfattning gällande tidsscheman och åtgärder som ska beaktas, enligt föreningslagen och Rotary Internationals regler, angående avslutande av gamla distrikt och inrättande av ett nytt. Sammanfattningen har godkänts av arbetsgruppen som förbereder det nya distriktet.

 • Beslutet att avsluta distrikten 1380 och 1400 har anlänt från RI 6.8.2019. Distrikt 1385 inleder sin verksamhet fr.o.m. 1.7.2020. 
 • Besluten att avsluta distrikten fattas i enlighet med gällande stadgor. Det första beslutet angående distrikt 1380 fattades vid distriktskonferensen 16.3.2019 och den andra behandlingen sker vid höstmötet 19.10.2019 i Vasa. Vid samma möte besluts att distriktens respektive distriktsråd skall agera som likvidator och att vartdera distriktet skall överlämna sina medel till distrikt 1385 fr.o.m. 1.7.2020.
 • Ett nytt distrikt 1385 inrättas efter uppsägningsmötena i slutet av hösten 2019. Av praktiska skäl kommer två klubbar från distrikt 1400 (Oulu City och Tornio) och två från distrikt 1380 (Kauhajoki och Vaasa-Vasa) att fungera som anstiftare.
 • Införandet av det nya distriktet i föreningsregistret (FO-nummer anges) sker i början av år 2020, det första räkenskapsåret avslutas 30.6.2021, registreringen torde ta 1-1,5 månader.
 • Det konstituerande distriktsrådet består av guvernörerna, Venanzia Rizzi ordförande, med Kari Nirha, Jorma Winter och Arja Rantanen som medlemmar.
 • PETS och distriktsrådet för distrikt 1385 kommer att hållas 28-29.3.2020 i Kalajoki. Vid distriktsrådets möte kommer det nya distriktsrådet och distriktsorganisationen att utses samt verksamhetsplanen och budgeten godkänns för den första verksamhetsperioden 1.7.2020-30.6.2021. 
 • Klubbarna måste besluta om att ansluta sig som medlem till distrikt 1385.
 • Det officiella uppsägningsmeddelandet, för distrikten 1380 och 1400, till Patent- och registerstyrelsen kommer att utfärdas hösten 2020, efter att bokslutet för perioden 2019–2020 har godkänts vid höstens distriktsmöte som hålls i samband med distriktsmötet för distrikt 1385.
 • Stadgarna för distrikt 1385 följer i stort sett modellstadgarna för Finlands Rotaryservice.

Nu är följande åtgärder aktuella: 

 • Anstiftarklubbarnas styrelser/klubbens årsmöte (Kauhajoki och Vaasa-Vasa) besluter att fungera som grundare av det nya distriktet 1385.
 • De övriga klubbarna inom distrikt 1380 besluter att bli medlemmar i distrikt 1385 efter att distrikt 1380 hållit sitt årsmöte (info ges vid årsmötet). Beslutet skickas till guvernören.
 • Vid höstens distriktsmöte 2019 behandlas upplösningen av distrikt 1380, överföringen av medel till det nya distriktet 1385 fr.o.m. 1.7.2020 samt att distriktsrådet kommer att fungera som likvidator. Mötet besluter också om inrättandet av ett nytt distrikt 1385.
 • Registrering av distrikt 1385 inleds i slutet av 2019 så att den nya föreningen införs i föreningsregistret i början av 2020.

Varje klubb bör också se till att föreningsregistret hålls uppdaterat och giltigheten för föreningens nuvarande namntecknare. Klubbsekreteraren bör kontrollera detta. 

Ett av arbetsgruppens huvudmål, för att förbereda det nya distriktet, har varit att fusionen inte på något sätt skall påverka klubbens eller medlemskapets verksamhet. Den andra principen har varit öppenhet. Vi föredrar att hellre informera mera än för litet om ärendet, i syfte att minimera onödiga rykten och missuppfattningar samt för att minimera osäkerheten bland medlemmarna med en tillräcklig och korrekt information. Det tredje syftemålet är att välja personer som fungerar till förmån för det kommande nya distriktet uteslutande baserat på kvalifikationer, färdigheter och motivation och att bosättningsområde, kön eller andra irrelevanta frågor inte får påverka valen. Vårt mål är att vi har bara ett gemensamt distrikt 1385, som vi alla delar, från början av juli 2020.

Val av guvernör 2022–2023

 Enligt RI:s regler måste varje distrikt rapportera namnet på den inkommande guvernören (DGN) till RI senast den 31 december året före utnämningen. Som första guvernör för det framtida distriktet 1385 kommer Venanzia Rizzi att fungera och hon efterföljs av Kari Nirha.

Vid en normal situation efterfrågar guvernören klubbarna om förslag till kommande guvernör tidigt på hösten. Ansökningar, som insänds av klubbarna och som kandidaterna själva signerat, adresseras till valkommittén för den tillträdande guvernören i enlighet med varje distrikts stadgor. Eftersom ett nytt distrikt 1385 ännu inte har inrättats beslöts följande arrangemang:

 • Guvernörerna för båda distrikten ber om förslag från klubbarna i sina respektive distrikt angående DGN för det kommande distriktet 1385, dvs. guvernör för perioden 2022-2023.
 • Stadgeenligt är ansökningstiden för den inkommande guvernören 2 månader, i våra distrikt har ansökningstiden fastställts till 23.9-29.11.2019.
 • Distriktsrådet utser vid sitt möte 3.12.2019 två kandidater som förslag bland de nominerade från vårt distrikt till den gemensamma valkommittén. Ett liknande förfarande sker vid distrikt 1400. Den blivande DGN kommer att väljas bland dessa fyra kandidater av den gemensamma valberedningen för en distriktsguvernör. Detta ger oss en opartisk lösning som undviker konfrontation.

Vi ber om förslag från klubbarna i vårt distrikt 1380 för en kommande guvernör under perioden 2022-2023.

Förslag med motiveringar skall adresseras till PDG Erkki Salmu (erkki.salmu(at)multi.fi) senast 29.11.2019.

Höstmöte i Vasa 19.10.2019

Välkommen till vårt höstmöte på Restaurang Svenska klubben, Strandgatan 4, Vasa lördagen den 19 oktober 2019. Vi inleder mötet med lunch (stående bord) som distriktet bjuder på kl. 11.30.

Höstmötet börjar kl. 12.15. Kom ihåg att ta med fullmakten!

Ett av de viktiga ärendena på höstmötet är avslutandet av D1380 och förberedelserna inför inrättandet av D1385. Aktuell information ges på mötet.

Efter höstmötet informerar distriktets kommunikations och PR-ansvariga, AG Iina Åman om Rotarys image och informationsverksamhet.

Anmälningslänken och föredragningslistan publiceras på distriktets hemsida www.rotary.fi/d130. Anmäl Dig senast 15.10.2019.

Septembertemat: Grundutbildning, läs- och skrivkunnighet

Utbildningen är det finländska samhällets grundpelare. Rotarys tema för september påminner oss än en gång om utbildningens betydelse. Läs- och skrivkunnighet är nödvändiga färdigheter utan vilka vi inte kan utbilda oss och finna vår plats i arbetslivet.

I dagens informationsflöde behöver vi olika typer av läskunnighet, speciellt medialäskunnighet. I Finland är vi oroade över ungdomarnas, särskilt pojkarnas, försämrade läskunnighet och flera evenemang som främjar läskunnigheten pågår som bäst.

I många andra länder är situationen dock mycket värre: I världen finns över 775 miljoner över 15 åriga personer som är analfabeter. Rotarys syfte är att hjälpa samfunden att sörja för barnens grundutbildning, minska ojämlikheten mellan könen när det gäller utbildning och förbättra de vuxnas läskunnighet.  

Guvernörbesöken fortsätter

Ett varmt tack för det fina mottagandet till alla klubbar och klubbmedlemmar som jag redan hunnit besöka! Tack också för assisterande guvernörer, som stöder distriktet och klubbverksamheten på så många olika sätt. Jag är imponerad över klubbarnas vilja att utveckla sin verksamhet, ta hand om sina medlemmar och den positiva diskussionen om klubbarnas utmaningar och möjligheter. Skrattet och glädjen fyller veckomöten – fin Rotaryanda!

Ha en trevlig höst, vi ses i Vasa!

PS Undrar Du vad som händer i vårt distrikt – läs www.rotary.fi/d1380

DG ARJA RANTANEN DOMARSKATVÄGEN 236 65800 RAIPPALUOTO/REPLOT +358 50 524 4731 arjarantanen24@gmail.com

www.rotary.fi/D1380