Två unga forskare vid Skärgårdshavets Forskningsintitut på Själö redovisade sina forskningsresultat vid klubbens veckomöte vid L’Escale den 20.11.2020.

Nagu Rotaryklubb har redan i flera år beviljat unga forskare vid Skärgårdshavets forskningsinstitut (Åbo universitet) forskningsstipendier som en del av klubbens arbete till förmån för Östersjön och Skärgårdshavet.

Stipendiater som rapporterade:
Tiia Karpela (thesis name: Regulation of timing of the Baltic Herring (Clupea harengus membras) reproduction) and Aarne Lauerma (thesis name: Environmental control of Blue mussel (Mytilus edulis) shell colour polymorphism).

Nagu rotaryklubb sammanfattning av den muntliga redovisningen:
Aarne Lauerma berättade om blåmusslan (Mytilus Edulis) är en s.k. nyckelart. Genom att följa musslors förekomst och beståndsdelar kan man även avgöra miljöns tillstånd. Musslor kan leva upp till 15 år. Blåmusslan i Östersjön har anpassat sig till brackvattenmiljön. Lauermas forskning visar genetiken i musslors färgsättning. Musslors ålder m.h.t årsringar beräknades i mikroskop. Resultatet visar ingen differens mellan bruna eller blåmusslor, de har samma tillväxttakt. Däremot förefaller den aning högre salthalten i skärgården inverka på musslors tillväxt och storlek.

Tiia Karpela redovisade om klimatförändringar och temperaturvariationer som inverkar på många arters beteende (reproduktion, timing mm). Effekter tenderar att synas i ett tidigt skede. Fytoplankton är s.k. nyckelarter i näringskedjan. Ökad nederbörd innebär ett ökat flöde av näringsämnen i Östersjön. Färre dygn för ” vila” i havet ökar abudansen av cyanobakterier. Hypotes : är resultaten påverkade av klimatförändringen? Indirekta effekter: Fytoplankon äts upp av zooplankton som är föda för små strömming. Undersökningen använde sig av långtidsuppföljning av olika avgörande parametrar. Cross check av statistik gav inte en signifikant korrelation mellan klorofyll-a och havsvatten temperatur. Karpelas data påvisar dock vagt att klorofyll-a och temperatur har en koppling. Resultaten var svårtydliga eftersom sampelmetod varierar från ytvatten till sampel från djupvattenpelare.


En välförtjänt rotarymåltid i avkopplande miljö vid restaurang L’Escale avnjöts efter mötet i sällskap med Tiia Karpela och Aarne Lauerma efter den intressanta forskningsrapporten
/ IKP

Share This