MERI-OULUN ROTARYKLUBIN TARKOITUS, VISIO JA ARVOT

TARKOITUS

Klubi toteuttaa Rotaryn tavoitteita, tekee menestyksellisiä Rotaryn viiden palveluväylän mukaisia palveluprojekteja, vahvistaa mielekästä jäsenyyttä ja viihtyisää yhdessäoloa, tukee Rotarysäätiötä sekä kehittää klubitason ja laajempaa johtajuutta.

VISIO

Meri-Oulun rotaryklubi on merkittävä toimija monipuolisissa rotaryhankkeissa ja on sellaisena mielekäs ympäristö  palvelutoiminnasta kiinnostuneille ihmisille.

ARVOT

Toveruus ja maailmanlaajuinen yhteisymmärrys

Klubin jäsenet vaalivat keskinäistä toveruutta ja ystävyyttä sekä edistävät tuttavuussuhteiden syntymistä.

Eettisyys ja rehellisyys

Klubin jäsenten välillä vallitsee luottamus ja klubi on toiminnassaan suunnitelmallinen ja toimelias niin, että tekee sen minkä lupaa.

Moninaisuus

Sallimme ja edistämme klubissamme erilaisia näkökulmia.

Ammattitaito, palvelu ja johtajuus

Käytämme aktiivisesti johtajuuttamme ja ammattiosaamistamme lähiympäristössä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toteuttavissa projekteissa ja muussa palvelutoiminnassa.

 

TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET

Talous

Varainhankinnan pohjan klubitoiminalle muodostavat jäsenmaksut, Rotarysäätiöltä saadut avustukset ja palvelutoiminnalle järjestettävien tapahtumien tuotot.

Klubitoiminta

Klubitoiminnassa keskeistä on ohjelman laatiminen mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi. Viikkokokousten lisäksi toimintaan kuuluu yritysvierailuja, yhteisiä palvelutapahtumia ja juhlia. Myös keskeiset rotaryvuoden tapahtumat otetaan huomioon. Toiminnan tulee olla mielekästä ja hauskaa. Meri-Oulun rotaryklubi parantaa yhteistyötä muiden oululaisten klubien kanssa ja hyödyntää mahdollisuutta päättää laajemmin omista kokouskäytännöistään.

Palvelutoiminta

Meri-Oulun Rotaryklubi on mukana polion hävittämisessä maailmasta ja osallistuu yhteisiin kansainvälisiin humanitaarisiin palveluprojekteihin. Klubissa lisätään tietoisuutta rotarysäätiöstä ja sen merkityksestä. Meri-Oulun rotaryklubilla on oma tai jonkin/joidenkin klubien kanssa yhteisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuva paikallinen palveluprojekti tai muu projekti/projekteja. Meri-Oulun rotaryklubilla on nuorisovaihtoasiamies, ja klubi on mukana nuorisovaihtotoiminnassa.

Ammattipalvelu

Klubin jäseniltä edellytetään Rotaryn periaatteiden noudattamista sekä omassa elämässä että työelämässä ja oman ammattitaitonsa käyttämistä klubin projekteissa yhteiskunnan tarpeisiin vastaamiseksi.

Jäsenyys

Klubin menestys ja toiminnan jatkuvuus perustuvat siihen, että jäsenet sitoutuvat toimintaan ja mukaan saadaan myös uusia aktiivisia jäseniä.

Klubissa ylläpidetään hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Pidetään huolta nykyisistä jäsenistä ja jokaiselle jäsenelle annetaan mielenkiintoisia tehtäviä omien kiinnostuksen kohteiden ja voimavarojen mukaan.

Meri-Oulun rotaryklubi panostaa uusien jäsenten hankkimiseen, vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen. Jokaiselle uudelle jäsenelle nimetään perehdyttäjä ja annetaan mielenkiintoisia tehtäviä alusta alkaen. Pitkään toiminnasta poissa olleisiin jäseniin pidetään yhteyttä. Meri-Oulun Rotaryklubin tavoitteena on lisätä jäsen-määräänsä joka vuosi yhdellä jäsenellä.

 Julkisuuskuva ja tunnettavuus

Rotaryn julkisuuskuvaa ja tunnettavuutta parannetaan jakamalla rotarytietoutta erilaisissa tapahtumissa, kertoen esimerkiksi rotarien paikallisista ja kansainvälisistä projekteista ja niiden tuloksista. Tunnettavuutta lisätään myös verkostoitumalla paikallisten projektien kautta. Lisäksi hyödynnetään verkkosivuston ja sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Klubin jäseniä kannustetaan osallistumaan RLI-koulutukseen sekä omaa klubia laajempiin rotarytapahtumiin esimerkiksi intercitykokouksiin, piirikonferenssiin ja RI:n kongressiin.

Share This