Säännöt

mennessä | helmi 17, 2019

Warkauden Rotaryklubin säännöt 

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Warkauden Rotaryklubi ja kotipaikka on Varkaus. Näissä säännöissä  yhdistyksestä käytetään nimitystä klubi.  

Klubi on suomenkielinen. 

 1. Klubin tarkoitus ja toiminnan laatu 

Klubin tarkoitus on vaalia lähimmäisen palvelemisen ihannetta ja innostaa jäseniään sekä  yksityiselämässään, ammatissaan, yhteiskunnallisessa toiminnassaan että kansainvälisissä  suhteissa noudattamaan näitä edellä mainittuja ihanteita sekä harjoittaa ja tukea  humanitaarista ja sivistyksellistä toimintaa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja  

keskustelutilaisuuksia, seminaareja, juhla- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä pitää  yhteyttä Suomen Rotarypalvelu ry – Finlands Rotaryservice rf -nimiseen yhdistykseen,  rotarypiiriin, muihin rotaryklubeihin kaikkialla maailmassa sekä Rotary International – nimiseen keskusjärjestöönsä ja sen alueellisiin organisaatioihin.  

Klubi osallistuu humanitaarisiin avustusprojekteihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti  yhteistyössä rotaryjärjestön, -piirin ja/tai toisen rotaryklubin kanssa tai yksin. 

Klubi voi osallistua kansainväliseen nuorisovaihtotoimintaan lähettämällä ja  vastaanottamalla vaihto-oppilaita, järjestämällä kesäleirejä nuorisolle sekä jakamalla  koulutusstipendejä ja matka-avustuksia. 

Rotaryklubi toimii yleishyödyllisyyden pohjalta. Klubi voi vastaanottaa lahjoituksia ja  testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräystä, arpajaisia, juhlia,  harjoittaa julkaisutoimintaa ja muuta vastaavaa toimintaa, joka välittömästi tukee näissä  säännöissä määrättyjä tarkoituksia. 

Klubi voi omistaa tarkoituksensa toteuttamisen kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta  omaisuutta. 

Klubin tarkoitus ei ole hankkia taloudellisia etuuksia tai ansioita siihen osallisille eikä se  pyri vaikuttamaan valtiollisiin asioihin. 

Klubilla voi olla satelliittiklubi, joka on perusteilla oleva klubi ja jonka jäsenet ovat myös  tämän Rotaryklubin jäseniä. Klubi valvoo ja tukee satelliittiklubia siten, kuin klubin hallitus  katsoo tarpeelliseksi. 

 1. Jäsenyys Rotary Internationalissa  

Klubi on Rotary Internationalin (RI) jäsen ja maksaa sille sen määräämät jäsenmaksut.

Klubissa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Rotary  Internationalin Rotaryklubin järjestysmuotoa ja Rotary Internationalin suositusta  Rotaryklubin mallisäännöiksi sekä muita ohjeita ja määräyksiä, sikäli kuin ne eivät ole  ristiriidassa Suomen lain kanssa. 

 1. Jäsenyys Rotarypiirissä 

Klubi on sen Rotarypiirin jäsen, jonka Rotary International on määrännyt, ja maksaa sille sen määräämät jäsenmaksut.  

 1. Klubin tili- ja toimintakausi 

Klubin tili- ja toimintakausi on rotaryvuosi, joka alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. Klubilla on yksi  valittu toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. 

Tilinpäätös ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille  viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen sääntömääräistä syyskokousta.  Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi  viikkoa ennen yhdistyksen sääntömääräistä syyskokousta. 

 1. Klubin jäsenyys 

Klubi kutsuu aktiivijäsenikseen jäsenien esittämiä täysi-ikäisiä, hyvämaineisia eri  ammattialoja edustavia henkilöitä. Aktiivijäsenen on maksettava klubille liittyessään  liittymismaksu ja vuosittain jäsenmaksu. 

Klubi voi kutsua kunniajäseniä, joilla ei ole klubin kokouksissa äänioikeutta eikä  velvollisuutta maksaa jäsenmaksuja. Kunniajäseneksi voidaan kutsua joku klubin jäsen tai  klubin ulkopuolinen henkilö. Jos klubin aktiivijäsen kutsutaan oman klubinsa  kunniajäseneksi, niin hän hyväksyessään kutsun luopuu samalla oman klubinsa  aktiivijäsenyydestä ja äänioikeudestaan klubin kokouksessa. 

Jäsenyyden valintamenettely on määriteltynä Rotary Internationalin säännöissä. Klubin  hallitus hyväksyy jäsenet. 

Jäsenen tulisi osallistua klubin säännöllisiin kokouksiin. 

Aktiivijäsen voidaan erottaa klubista hallituksen päätöksellä, jos siihen on painavat syyt.  Painavia syitä ovat muun muassa jäsenmaksujen jatkuva maksamisen laiminlyöminen,  jatkuvat poissaolot klubin kokouksista tai jos jäsen ei enää täytä hyvämaineisuuden edellytyksiä. Asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.  Jäsenellä on oikeus kuukauden sisällä hallituksen päätöksestä saattaa erottaminen klubin  kokouksen ratkaistavaksi paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta  jättäminen.

 1. Klubin hallitus 

Klubin asioita hoitaa klubin syyskokouksen toimintavuodeksi kerrallaan valitsema hallitus,  jonka toimintakausi alkaa seuraavan vuoden 1.7. ja päättyy sitä seuraavan vuoden  kesäkuun 30. päivänä. Hallitus kokoontuu kuukausittain.  

Hallitukseen kuuluvat: 

– puheenjohtaja, jota kutsutaan presidentiksi 

– tuleva presidentti 

– edellinen presidentti 

– sihteeri 

– rahastonhoitaja 

Klubin hallituksessa voi olla myös muita jäseniä kuten varapresidentti, tulevaa presidentin  seuraajaksi nimetty valittu jäsen, klubimestari tai muita virkailijoita. Hallitukseen voidaan  valita kuitenkin enintään viisi (5) muuta jäsentä. 

Hallituskokouksiin voidaan lisäksi kutsua käsiteltävien asioiden asiantuntijoita. Hallitus on  päätösvaltainen, kun enemmistö sen jäsenistä on paikalla. 

Klubin nimen kirjoittaa sen puheenjohtaja (presidentti) tai muu hallituksen valtuuttama  hallituksen jäsen. 

Mikäli klubilla on satelliittiklubi, sillä tulee olla normaalia hallinnointiaan varten sen  omista jäsenistä vuosittain valittu hallitus, johon kuuluvat satelliittiklubin virkailijat sekä  4–6 muuta sääntöjen mukaista jäsentä. Tärkein satelliittiklubin virkailija on  puheenjohtaja, muut virkailijat ovat edellinen puheenjohtaja, tuleva puheenjohtaja,  sihteeri ja rahastonhoitaja. Satelliittiklubin hallitus vastaa satelliittiklubin jokapäiväisen  toiminnan ja aktiviteettien organisoinnista ja ohjaamisesta Rotaryn sääntöjen,  vaatimusten, menettelytapojen ja tavoitteiden mukaisesti emoklubin ohjauksessa.  Satelliittiklubin hallituksella ei ole oikeutta puuttua rotaryklubin päätöksentekoon. 

 1. Klubin sääntömääräiset kokoukset 

Klubin sääntömääräisiä kokouksia ovat syyskokous (vuosikokous), joka on pidettävä  lokakuun loppuun mennessä ja kevätkokous (klubineuvottelu), joka on pidettävä  toukokuun loppuun mennessä. 

Kokoukset ovat perinteisiä kokouksia, joihin voidaan lisäksi osallistua myös postitse taikka  tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tästä on mainittava  kokouskutsussa ja myös tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on  selvitettävä tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin  verrattavalla tavalla. Jäsen voi myös verkkokokouksessa valtuuttaa valtakirjalla toisen  jäsenen käyttämään äänioikeuttaan. Tällöin valtakirja on toimitettava postitse tai  sähköpostilla hallitukselle ennen kokousta. 

Klubin hallitus voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia yhdistyslain mukaisesti. Kokouksissa jokaisella aktiivijäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee  puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

Henkilövalintaäänestyksissä käytetään kulloinkin päätettävää äänestystapaa, avoin  äänestys tai suljettu lippuäänestys. Verkkokokouksessa voi olla käytössä vain avoin  äänestys. 

Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 

– Edellisen toimintakauden toimintakertomus 

– Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen esittäminen 

– Edellisen toimintakauden toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen – Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 

– Vahvistetaan, että toimessa olevasta hallituksesta tuleva presidentti toimii  presidenttinä ja klubin hallituksen puheenhohtajana. Ja nykyinen presidentti toimii  entisenä presidenttinä seuraavan toimintakauden hallituksessa. 

– Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja  ja muut sääntöjen kohdassa 7. mainitut hallituksen jäsenet 

– Yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta tulevalle  toimintakaudelle 

– Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Kevätkokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 

– Toimintasuunnitelman esittäminen tulevalle toimintakaudelle 

– Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen tulevalle toimintakaudelle – Talousarvion hyväksyminen 

– Nimetään tulevalle toimintakaudelle tarpeelliset komiteat sekä niiden  puheenjohtajat. Kunkin komitean puheenjohtaja nimeää erikseen komiteansa  jäsenet, jotka hallitus vahvistaa ennen tulevan toimintakauden alkua 

– Muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Satelliittiklubin tulee toimittaa vuosittain rotaryklubin presidentille ja hallitukselle  raportti, joka kattaa klubin jäsenistön, aktiviteetit ja ohjelmat. Mukaan tulee liittää  tilinpäätös ja tarkastettu kirjanpito. Nämä kaikki liitetään rotaryklubin vuosikokoukselle  toimitettaviin asiakirjoihin. Rotaryklubi voi vaatia satelliittiklubilta myös muita mahdollisia  tilanteen vaatimia raportteja. 

 1. Klubin kokousten koollekutsuminen 

Klubi kokoontuu vuosiohjelman mukaisesti. Sääntömääräinen kokous pitää kutsua koolle  kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja  paikka. Kutsu on toimitettava postitse, sähköpostilla tai tekstiviestinä. Muuttuvista  ajankohdista ilmoitetaan jäsenille kymmenen päivää ennen kokousta hallituksen  päätöksen mukaan joko postitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Ylimääräiset kokoukset  kutsutaan koolle samassa ajassa ja samalla tavalla.

 1. Klubin toimintaohjeet 

Klubi vahvistaa itselleen erilliset toimintaohjeet, joissa määrätään yksityiskohtaisemmin  klubin sisäisistä toimintamuodoista ja klubin toiminnassa noudatettavista  menettelytavoista Rotary Internationalin periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. 

 1. Sääntöjen muuttaminen 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubin sääntömääräisessä päätösvaltaisessa  kokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä hyväksyy muutokset. 

Sääntöihin ei voi tehdä muutoksia, jotka ovat ristiriidassa Rotary Internationalin sääntöjen  tai Suomen yhdistyslainsäädännön kanssa. 

 1. Klubin purkautuminen tai lakkauttaminen 

Mikäli klubi purkautuu, sen varat on käytettävä purkautumiskokouksessa määritellyllä  tavalla rotaryaatetta edistävään tarkoitukseen Suomessa. Klubin tullessa lakkautetuksi  käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

Säännöt hyväksytty Warkauden Rotaryklubin kevätkokouksessa 26.5.2021

 

 

Share This