Projektit

Projektit

Rotary on palvelujärjestö. Toimimme tunnuslauseemme Palvelu itsekkyyden edelle (Service above self) mukaisesti paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen humanitäärinen palvelumme toteutuu Rotarysäätiömme koordinoimana ja hyväksyttyjen kumppaneiden kanssa.

Klubin Projekti KOULUMME LÄHIVEDET

Lapset tieteentekijöinä
KOULUMME LÄHIVEDET
Tee, tutki, vaikuta Kaarisillan Yhtenäiskoulu

PROJEKTIN TAUSTA

Suomalainen koululaitoksen tavoitteena on muuttaa vuosisatainen koulukulttuuri ja kasvattaa tulevista sukupolvista jo koulussa laaja-alaisesti ajattelevia ja osaavia kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää hyväksi digi-ajan antamat mahdollisuudet.

Keskeisiä tavoitteita ovat ajattelun, vuorovaikutuksen, yrittäjyyden, IT-mahdollisuuksien sekä itsestä huolehtimisen taidot. Erityisen tärkeänä pidetään media- tai monilukutaitoa, millä tarkoitetaan kykyä käyttää ja yhdistellä matemaattista ja numeerista informaatiota, elokuvaa, kuvaa ja musiikillista sekä luonnollisesti kirjallista materiaalia jokapäiväisessä elämässä ja työssä. Keskeinen paino uudessa opetussuunnitelmassa on myös kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyvällä sisällöllä.

Vuonna 2016  Porissa lähti mukaan Kaarisillan koulu toteuttamaan pilot-hanketta, jossa muodostuu malli Porin muille kouluille. Hankkeeseen otettiin mukaan luokat 2-9  toteutetaan koskemaan laajempaa kokonaisuutta. Mittausten määrä lisääntyy siirryttäessä ylemmille luokille. Tavoitteena on saada sertifikaatti yläasteen päättyessä.

KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT

Hankkeen tärkein kohderyhmä on koulun oppilaat ja opettajat. Oppilaat aktivoituvat tutkimaan lähiympäristöään ja tallentamaan siitä saadut tiedot valtakunnaliseen tietokantaan. Opettajat pääsevät toteuttamaan uutta opteushallituksen hyväksymää valtakunnallista opetussuunnitelmaa tukevaa konseptia avoimissa oppimisympäristöissä.

Suomen Ympäristökeskus SYKE saa vietyä eteenpäin kehittämiään konsepteja kouluympäristöissä.
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut saavat hyödyllistä tietoa omiin tutkimuksiinsa.
Yritykset ja yhteisöt saavat hyödyllistä tietoa toimintaympäristöstään ja -mahdollisuuksistaan.
Rotaryjärjestö saa vietyä eteenpäin tärkeänä pitämäänsä hanketta omalta osaltaan ja saa hyödyllistä tietoa sekä ympäristöstä että siihen liittyvästä kasvatuksesta.

PROJEKTIN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT  

Projektin sisällölliset tavoitteet 

Hankkeessa on tarkoitus ottaa käyttöön uutta opetussuunnitelmaa tukeva oppimisen konsepti avoimissa oppimisympäristöissä, siis fyysisesti koulun ulkopuolella. Tavoitteena on aktivoida oppilaat tutkimaan omaa lähiympäristöään. Oppilaiden tekemät ympäristöhavainnot liitetään valtakunnallisiin tietokantoihin. Mittalaitteiden rakentaminen ja koodaaminen on osa hanketta. Hankkeessa toteutetaan digitalisaatiota ruohonjuuritasolla pedagogiikan tarpeista lähtien.
Hankkeen kokeilu- ja kehittämistoiminnan tuloksena syntyy malleja laaja-alaiseen ympäristökasvatukseen perusopetuksen eri luokka-asteille. Mallit jaetaan hankkeen aikana ja sen jälkeen valtakunnallisesti kaikkien koulujen käyttöön.

Projektissa oppimisen tavoitteet

Hankkeessa yhdistyvät uuden opetussuunnitelman

Uudistettu ympäristöoppi (biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto)
o tekemällä oppiminen, ryhmätyö, yhteisopettajuus, käänteinen oppitunti (flipped classroom), citizen science

Globaalien ilmiöiden konkretisointi paikallisella tasolla
o ilmastomuutoksen havainnointi
o luonnonsuojelun tulokset lähialueella ja johtopäätökset globaaliin mittakaavaan

Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
o oppilas tiedon tuottajana ja tallentajana
o mielipidekasvatus, tulevaisuuden toimija?

Digitaalisuuden ja tekemällä oppimisen yhdistäminen pedagogisesti mielekkäällä tavalla

Luokan ulkopuolella oppiminen
o havainnot, retket, haastattelut

Vuorovaikutus koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa
o viranomaiset, yritykset, muut koulut, järjestöt

PROJEKTIN TEKEMISEN TAUSTALLA OLEVA AJATTELUMALLI (TEORIA)

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on aktiiviseen kansalaisuuteen kasvaminen eri kouluasteiden tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa opitaan ja kehitetään sekä uusia oppimisen tapoja että tulevaisuuden taitoja (21st century skills). Keskeisenä tavoitteena on kestävän kehityksen merkityksen ymmärtäminen: Oppilaat oppivat ottamaan vastuuta omasta lähiympäristöstään. He oppivat myös ymmärtämään ilmastonmuutosta ja perehtyvät eri tapoihin hillitä sitä. Hankkeen avulla opettajat ja oppilaat pääsevät tutustumaan korkean teknologian yrityksiin ja niiden tekemiin cleantech-innovaatioihin. Yritysyhteistyön tavoitteena on madaltaa yritysten ja koulun raja-aitoja. Yritysyhteistyö mahdollistaa myös uudenlaisten yrittäjyyskasvatusmallien kokeilemisen kouluissa.

Kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa tuottamalla malleja ilmiöpohjaiseen, monialaiseen oppimiseen, jota toteutetaan autenttisissa, avoimissa oppimisympäristöissä eli luokan ulkopuolella koulun lähiympäristössä. Ilmiöpohjaisuutta toteutetaan kahden teeman kautta, joita ovat lähivesien tutkiminen ja vähähiilinen tulevaisuus. Oppilaat oppivat tutkimaan ja ratkaisemaan lähivesiin ja energiaan liittyviä ongelmia ja arvioimaan ratkaisujen toimivuutta. Malleissa yhdistyvät tutkimuksellinen oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen ja pelillisyys. Niissä hyödynnetään avointa tutkimustietoa ja mobiileja digitaalisia palveluita (mm. ympäristöwiki, seppo-alusta).

 

Share This