Lääkäripankki


Lääkäripankki on toiminut 20 vuotta lähettäen vapaaehtoisia suomalaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä Tansaniaan. Tällä hetkellä toimimme ”Terve Tansania” -projektissa, johon Rotaryn rahoituksen lisäksi olemme saaneet ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoitusta. Toiminnan tarkoituksena  on siirtää tieto-taitoa tansanialaisille, jotta projektin loputtua he ovat oppineet koulutettavat asiat. Kohteena on Ilembulan sairaala, Regional Hospital, Etelä-Tansaniassa, jossa toimintamme painopiste on äitien ja lasten terveys sekä vammaisuuden ehkäisy, neuvonta ja hoito. Yhteistyökumppaneina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Vammaiskumppanuus ry, jotka toimivat Ilembula Institute of Health and Allied Sciences ja INUKA-vammaiskuntoutuskeskuksessa samalla alueella. Myös Suomen Kristillinen Lääkäriseura on mukana palliatiivisen hoidon opetuksella ja IT-projektilla.

Lähtijäksi toivotaan gynekologeja, lastenlääkäreitä, lastenneurologeja, kätilöitä, lastenhoitajia ja fysiatreja/ fysioterapeutteja sekä avopuolelle eli kylätasolle yleislääkäreitä ja terveydenhoitajia neuvolatyyppiseen työhön. Suun terveys on tulossa ohjelmaan. Mielellään näkisimme lääkäri-hoitaja -tiimin lähtevän yhdessä. Lähtijän tehtävänä on ensisijaisesti opettaa paikallisia tekijöitä klinikalla ja avoterveyden puolella pitämällä luentoja, ja käytännössä näyttäen, kuinka toimintaa olisi hyvä kehittää. Matkaan lähtiessä on suotavaa olla valmistettuna muutama luento, joita voi pitää useamman kerran. Ilembulassa pyydämme tutkimaan ja raportoimaan olosuhteista sekä laatimaan suuntaviivat seuraavalle tulijalle ja myös yleisesti toiminnan kehittämiseksi. Sairaalan varustetaso on matala, eikä terveydenhuollon toimijoiden koulutus vastaa suomalaista tasoa. Tämä on syytä ottaa huomioon myös luentoja laadittaessa. Sähkökatkot ovat yleisiä, eikä tietoliikenne välttämättä toimi hyvin.

Lääkäripankki maksaa lähtijän matkat, luvat Tansaniassa, rokotukset ja lääkkeet, vakuutuksen sekä valtion päivärahan, mutta ei palkkaa, koska toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen.  Suomen Rotarypalvelu ry:n Lääkäripankki auttaa lupa-asioissa ja matkajärjestelyissä. Ilembulan sairaalassa toimii kolme paikallista koordinaattoria, jotka huolehtivat lentokenttäkuljetusyhteyksistä ja varaavat majoituksen, josta lähtijä maksaa sairaalalle pientä korvausta. He auttavat päivittäisissä ongelmissa. Opetuskielenä on englanti. Paikallinen henkilökunta on ottanut tulijat innostuneesti vastaan.

Tansania on Afrikan olosuhteissa turvallinen maa ja kansa yleensä ystävällistä. Lääkäripankki ei erityisesti  suosittele Ilembulaa perhekohteeksi eikä maksa perheen matkaa, mutta perheenkin kanssa on mahdollista lähteä. Matka-ajankohta valitaan lähtijälle sopivaksi. Vapaaehtoisemme ovat kokeneet työnsä mielekkääksi, saaneet uusia näkemyksiä ja mukavia kokemuksia. Matka suuntautuu rauhalliselle alueelle, jossa Lääkäripankilla on pitkät perinteet, eikä lähtijä joudu yksin selvittämään ongelmia vaan koordinaattorimme siellä ja Suomessa auttavat ongelmatilanteissa.

Lähde parantamaan Tansanian terveydenhuoltoa!

Lisätietoja: Suomen Rotarypalvelu ry/Lääkäripankki

Riitta Karikoski, puheenjohtaja
Sähköposti: riittam.karikoski(at)hotmail.com tai
Puhelin +358-44-549 1797

Ilmoittautumiskaavake (ei sitova) tästä linkistä 

Lomake pyydetään lähettämään joko sähköpostilla osoitteeseen: rotarytoimisto(at)rotary.fi
tai kirjepostina osoitteeseen: Suomen Rotarytoimisto, Iso Roobertinkatu 9 C, 00120 Helsinki

Kasvatamme paikallistalouksia

Kasvatamme paikallistalouksia

Rotary toteuttaa hankkeita, jotka kehittävät paikallistalouksia ja -yhteisöjä turvaamaan kunnollisen ja tuottavan työn kaikenikäisille. Vahvistamme köyhtyneissä yhteisöissä myös paikallisia yrittäjiä, etenkin naisia.

Luomme selviytymismahdollisuuksia

1,2 miljardia ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli heillä on käytettävissään alle 1 euro päivässä. Köyhiä ihmisiä on köyhissä valtioissa, mutta myös rikkaissa, joissa varallisuus ja hyvinvointi on kasautunut epätasaisesti tietyille ihmisryhmille. Maailman rikkaimmat maat ovat pohjoisella pallonpuoliskolla. 48 alikehittyneimmästä valtiosta 33 on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. *

Tarjoamme heikossa asemassa oleville ihmisille erilaisia tapoja kohentaa elintasoaan. Erityisesti naisten parempi toimeentulo ja voimaantuminen parantaa heidän itsensä lisäksi perheen ja yhteisön asemaa.

Itsensä työllistäminen on keino lisätä käytettävissä olevia varoja. Tarjoamme mikrolainoja ihmisille, jotka haluavat ryhtyä esimerkiksi kutojiksi, katumyyjiksi, riksankuljettajiksi, leipureiksi tai räätäleiksi.

Karjataloudesta tai maanviljelystä kiinnostuneille järjestämme lainoja eläinten ostamiseen tai viljelykasvien hankintaan.

Opetamme paikallisia viljelemään maata kestävien periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi Kamerunissa maaperän kuluminen ja köyhtyminen laski satomääriä. Kun maanviljelijöitä autettiin parantamaan maaperän viljavuutta, kontrolloimaan eroosiota ja markkinoimaan tuotteitaan, heidän satomääränsä ja tuotot lisääntyivät.

Autamme ihmisiä myös kehittyneiden maiden alueilla, joissa pientilat ovat joutuneet lopettamaan ja ihmisten ravinto koostuu muualla tuotetusta pikaruoasta ja eineksistä. Koulutamme ihmisiä tuottamaan terveellistä lähiruokaa, esimerkiksi hedelmiä ja vihanneksia, ympäristöä vahingoittamatta.

Kylien ja muiden paikallistalouksien elinolojen parantamiseksi valmennamme ihmisiä monipuolisesti eri tehtäviin. Esimerkiksi verkostoitumista, liiketoiminnan kehittämistä, matemaattisia ja taloustaitoja oppivista paikallisista tulee omien yhteisöjensä voimavara.

*lähde: Suomen YK-liitto

Pelastamme äitejä ja lapsia

Pelastamme äitejä ja lapsia

Lähes 6 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee vuosittain aliravitsemuksen, huonon terveydenhoidon ja riittämättömän sanitaation vuoksi. Pyrimme parantamaan ihmisten mahdollisuuksia parempaan terveydenhoitoon, jotta äidit ja lapset voisivat elää hyvää elämää ja kasvaa normaalisti.

Turvaamme äitien ja pienten lasten elämää

Miljoonat lapset menehtyvät vuosittain alle viiden vuoden iässä. Köyhissä oloissa elävät lapset ja äidit ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Ruokaa on vähän, terveyspalvelut ovat puutteelliset ja tieto hygieniasta heikkoa. Äitejä kuolee synnytykseen, vaikka 8 äitiä 10 äidistä olisi pelastettavissa, jos heille olisi tarjolla terveyspalveluita ja osaavaa terveydenhoitohenkilöstöä.

Esimerkiksi Haitissa on hyvin korkea vastasyntyneiden ja synnyttävien äitien kuolleisuus. Haitilaisten äitien ja lasten apuna on nykyisin 12 vapaaehtoisesta terveydenhoitoalan ammattilaisesta koostuva tiimi ja täysin varusteltu jeeppi, jolla tiimi pääsee myös vaikeasti saavutettavissa oleville seuduille.

Intian köyhissä perheissä on paljon aliravittuja äitejä ja keskoslapsia. Pyrimme vähentämään Intian Punen alueen lapsikuolleisuutta tarjoamalla äidinmaitopankista ravitsevaa äidinmaitoa keskosille ja sairaille lapsille ilmaiseksi.

Autamme äitejä ja lapsia kaikkialla maailmassa kouluttamalla hoitohenkilöstöä. Toimitamme raskauteen ja synnytykseen liittyvää välineistöä ja opetamme hoitohenkilöstölle turvallista synnytystä.

Opastamme naisia rintaruokinnassa. Opetamme myös kuinka estää HIV:n tarttuminen äidistä lapseen. Teemme myös HIV/AIDS-testejä. Opetamme äitejä suojelemaan itseään ja lapsiaan sairauksilta. Tarjoamme myös rokotuksia ja antibiootteja.

Tuomme naisten saataville koulutettuja terveydenhoitoalan ihmisiä: lääkäreitä, hoitajia ja kätilöitä. Telelääketieteen keinoin olemme voineet tuoda lääkäripalvelut mm. Nigerian maaseutualueille, Ugandaan, Kongon tasavaltaan ja Zimbabween.

Täällä koti-Suomessakin tuemme lasten hyvinvointia: olemme Lastensairaalan Kunnialahjoittaja. Uudessa Lastensairaalassa hoidetaan kaikkialta Suomesta tulevia pikkupotilaita.

Tuemme koulutusta

Tuemme koulutusta

Maailmassa on yli 775 miljoona yli 15-vuotiasta lukutaidotonta. Tavoitteemme on auttaa yhteisöjä huolehtimaan lasten peruskoulutuksesta, vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta koulutuksessa ja parantaa aikuisten lukutaitoa.

Autamme ihmisiä auttamaan itseään

Maapallomme aikuisista 800 miljoonaa ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Lukutaidottomina he syrjäytyvät helposti koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. He eivät osaa lukea oppikirjoja, tuotteiden etikettejä ja ohjeita terveyteen vaikuttavista asioista. Aikuisten lukutaidottomuus vaikuttaa myös heidän lastensa elämään ja tulevaisuuteen. On arvioitu, että jos alhaisen tulotason maiden äidit olisivat koulutettuja, 12 miljoonaa lasta säästyisi nälänhädältä.

Suurin este oppimiselle on se, ettei koulua käydä ollenkaan. Vuonna 2016 yli 260 miljoonaa lasta ei käynyt koulussa lainkaan*. Heikosti kehittyneissä maissa ja konfliktialueilla lapsilla on suuri riski jäädä ilman opetusta. Koulunkäyntikään ei vielä takaa oppimista: yli 60 prosenttia kehittyvien maiden peruskoululaisista ei opi koulussa edes perustaitoja. Koulujen opettajien tasoerot ovat suuria. Saharan eteläpuolisen Afrikan 14 maassa tehty testi osoitti, että kuudennen luokan opettajat itse selviytyvät luetun ymmärtämisestä samoin tuloksin kuin luokan parhaat oppilaat. **

Auttaaksemme lapsia ja aikuisia olemme rakentaneet kouluja kirjastoineen ja lahjoittaneet koulutyössä tarvittavia välineitä pulpeteista alkaen. Intialaisissa kouluissa ei ole yleisesti kunnollisia tytöille ja pojille erikseen rakennettuja wc-tiloja, mistä johtuen iso osa yli 12-vuotiasta tytöistä on keskeyttänyt koulunkäyntinsä. Huolehdimme, että koulujen yhteyteen rakennetaan kunnolliset wc-tilat sekä tytöille että pojille.

Autamme kouluopetuksessa kouluttamalla opettajia ja tarjoamalla opetusvälineistöön nykyaikaisia erikoissuunniteltuja mobiilialustoja ja -pelejä. Opetamme opettajia ja oppilaita käyttämään tietokonetta ja toimimme itsekin ohjaajina. Luku- ja kirjoitustaitoa tarjoamalla edistämme paitsi ihmisten hyvinvointia, myös yhteiskunnan rauhanomaista kehitystä. Luku- ja kirjoitustaitoiset aikuiset kykenevät paremmin vaikuttamaan yhteisönsä ja koko yhteiskunnan kehittymiseen rakentavalla tavalla.

* Lähde: Maailmanpankki **Kirkon Ulkomaanapu

Graafinen ilme

Rotaryn graafinen ilme lyhyesti

Miksi graafista ilmettä tarvitaan?

Rotary on jo yli sata vuotta yhdistänyt ja innostanut ihmisiä ympäri maailmaa käyttämään kykyjään omien yhteisöjensä kehittämiseen. Pitkästä historiastaan huolimatta Rotary on kuitenkin edelleen varsin tuntematon. Miten voimme parhaiten kertoa tarinaamme ihmisille niin, että he ymmärtävät, mikä Rotary on, mitä se edustaa, miten erotumme muista ja miksi sillä on merkitystä?

Sanomamme välittämisen avuksi myös Rotarylle on luotu oma graafinen ilme. Sen tarkoituksena on korostaa Rotaryn ja sen toiminnan persoonallisuutta ja symbolisoida sen tärkeinä pitämiä arvoja, toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Yhtenäistä graafista ilmettä ylläpitämällä teemme Rotarystä maailmanlaajuisesti tunnistettavan ja vaikuttavan toimijan. Vahvan brändin. Siksi on tärkeää, että pyrimme myös rotaryklubeina näyttäytymään samannäköisinä. Graafisen ilmeen noudattaminen antaa julkikuvallemme uskottavat raamit ja myös helpottaa arkista työtämme klubeissa.

Rotaryn logo

Tämä on Rotaryn tämänhetkinen virallinen logo. Uusi logo on otettu käyttöön siksi, että rattaan teksti Rotary International on huonosti erottuva. Ratas ei ole riittävän tunnettu, vaan se tarvitsee tuekseen erillisen Rotary-tekstin. Vanhaa logoa ei enää käytetä viestinnässä. Ottakaa siis uusi käyttöön myös omassa klubissanne välittömästi.

Pelkkää ratasta voi edelleen käyttää visuaalisena elementtinä, mutta ainoastaan niin, että myös virallinen logo on näkyvissä. Esim. tilaisuuden puhujakorokkeella voi olla pelkkä ratas, jos logo on samanaikaisesti heijastettu valkokankaalle. Tai ratasta voi käyttää esitteessä, jos sen takasivulla tai muualla on näkyvästi myös virallinen logo. Virallista logoa ja ratasta ei kuitenkaan panna vierekkäin.

Ratasta käytetään aina kokonaisena. Sitä ei saa rikkoa eli käyttää esim. painotuotteessa vain puoliksi näkyvänä.

Oma logo klubille printti- ja nettikäyttöön

Voit luoda klubillenne oman logon seuraavaa ohjetta noudattaen. Huomaa, että painotuotteita ja nettiä varten on omat logonsa.

Nettiversiossa ei ole rattaan sisällä olevaa tekstiä Rotary International. Esim. klubin nettisivuille asettuu parhaiten logo, jossa klubin nimi on Rotary-merkin oikealla puolella kuten tämän ohjeen mallilogossa.

Logo tehdään osoitteessa http://brandcenter.rotary.org. Kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat samat kuin My Rotaryssä.

Polku on seuraava: http://brandcenter.rotary.org-> Logos->Templates->Create ->Yläoikealle avautuu valikko, jossa tee valinta seuraavasti: Jos haluat yleiskäyttöön sopivan logon, valitset kohdasta Logo->Normal, jos haluat luoda nettilogon, valitse kohdasta Logo->Simplified. Voit myös määritellä, mihin kohtaan suhteessa Rotary-tekstiin klubisi nimi tulee. Yleislogossa valitse kohdassa Alignment->Below Logo. Nettilogossa Alignment-> Right of Logo. Sen jälkeen ->Insert text->Oman klubin nimi esim. Vihdin rotaryklubi->Save->Name (nimeä logo) ->OK->Download. Vaihtoehdot ovat PDF, JPEG ja PNG. Valitse PDF, kun tarvitset logon esim. korkeatasoiseen, suurikokoiseen painotuotteeseen. JPEG soveltuu esim. normaaleihin painotuotteisiin, wordiin, esityksiin ja nettisivuille. PNG on taustaton vaihtoehto, jonka voi upottaa esim. kuvan päälle.

Pyydä tarvittaessa apua piirin viestintävastaavalta.

Logo painotuotteisiin, malli

Logo nettikäyttöön, malli

Rotaryn ohjelmalogot

Rotaryn ohjelmalogot

Samassa yllä olevassa osoitteessa tehdään myös ohjelmalogot. Esim. vanhoja nuorisovaihto tai RYLA-logoja ei enää käytetä. Älä siis googlaa niitä ja käytä, vaikka löytäisit ne haun kautta. Jos tarvitset logon nuorisovaihdon käyttöön, voit luoda sen aivan samalla tavoin kuin oman klubilogon (ohje yllä), paitsi: kohdassa Alignment, valitset Right of Logo –vaihtoehdon, jolloin teksti Nuorisovaihto asettuu samalle tasolla Rotary-tekstin kanssa.

Poikkeuksen muodostavat Rotaract- ja Interact-logot, jotka löytyvät valmiina Brand Centeristä kohdasta Logos, otsakkeen Program Logos alta.

Teemalogot

Löydät teemalogot (Esim. Be the Inspiration) Logos-sivulta kohdasta Theme Logos

Käytettävät fontit

Rotary käyttää painetussa viestinnässään seuraavia fontteja: Frutiger, Sentinel, Opel Sans Condensed, Arial Narrow, Arial ja Georgia. Näistä Arial Narrow, Arial ja Georgia ovat vakiofontteja, jotka löytyvät yleensä jokaisen koneen fonttivalikoimasta. Käytä etupäässä Arial-fontteja. Esim. julisteissa ja rollupeissa paljon käytetyn selkeän ja pelkistetyn Frutiger-fontin voi halutessaan ostaa ja liittää omaan fonttivalikoimaan.

Käytettävät värit

Graafiset ohjeet määrittävät myös Rotaryn värimaailman. Yleisimmin käytössä ovat siniset Rotary Azure ja Rotary Royal Blue ja keltainen Rotary Gold. Jos teetät painotöitä, on tärkeää antaa tekijälle tarkat paitsi fontti- myös värimääritykset. Löydät ne graafisista ohjeista, joihin on linkki tämän ohjeen lopusta. Painotyön tekijä osaa graafisten ohjeiden avulla käyttää oikeita sävyjä.

Graafisen ilmeen pikaopas

Tutustu alta löytyvän linkin kautta Rotaryn Brand Centerin graafisen ilmeen pikaoppaaseen. Sieltä on saatavissa kaikista helpoimmin ohjeet mm. väreistä ja fonteista. Brand Centerin sivulta löytyy myös laajempi graafisen ilmeen opas. Myös siihen on linkki alla.

Rotaryn Brand Centerin graafisen ohjeistuksen linkit

Identity at a Glance

Tell Rotary’s Story: Voice and Visual Identity Guidelines

Vinkkejä

Vinkkejä rotaryklubin tiedottamiseen

1.
Tehkää kiinnostavia asioita ja kertokaa niistä

Media kiinnostuu, kun teette paikkakunnallanne asioita, joilla on merkitystä ja vaikutusta. Tai toteutatte jotain poikkeuksellisen hauskaa, jolla on vastaavasti uutisarvoa. Miettikää etukäteen, mikä on viestinne uutiskärki ja ns. koukku. Tehkää toimittajan työ niin helpoksi kuin mahdollista. Jos toimittajan pitää kaivaa viestistänne/tiedotteestanne uutinen esiin, se todennäköisesti jää tekemättä, ellei kysymyksessä ole jokin aivan poikkeuksellisen merkittävä asia. Kertokaa selkeästi kuka? mitä? missä? milloin? miksi? kuinka?

Pyrkikää löytämään media, jolle aihe on oikeasti relevantti. Tiedotteen jakelu mahdollisimman laajasti hakuammuntaa käyttäen ei tuota tulosta, jos kohderyhmät eivät ole oikeat. Osoittakaa viesti mielellään asiaa tai aihetta tuntevalle henkilölle henkilökohtaisesti sen sijaan, että käytätte esim. toimituksen yleistä sähköpostiosoitetta.

2.
Tehkää hyviä tiedotteita ja juttuja

Sen sijaan, että lähetätte pienemmillä paikkakunnilla paikallislehdille tiedotteita, tehkää valmiita juttuja esim. tapahtuman jälkeen ja liittäkää mukaan hyviä valokuvia. Se on varmempi tapa saada julkisuutta. Monet paikallislehdet ovat hyvin kiinnostuneita valmiista aineistosta.

Jos päädytte tekemään tiedotteen, jolla yritätte saada median etukäteen kiinnostumaan vaikkapa tulevasta tapahtumastanne, tehkää se kuitenkin hyvän jutun tyyliin. Kieli on ytimekästä ja ymmärrettävää, ydinsanoma on tuotu esille selvästi. Hyvä tiedote on johdonmukainen ja selkeä. Se on maksimissaan yhden A4-arkin kokoinen, joten jaarittelulle ei ole tilaa

.

Hyvässä tiedotteessa on otsikko, joka on lyhyt, napakka ja kertoo tiedotteen sisällöstä. Huono otsikko voi johtaa siihen, ettei tiedotetta edes lueta.

Ingressi eli alkukappale esittelee tiedotteen aiheen lukijalle. Hyvä ingressi kertoo, mistä tiedotteessa on kyse, sen ydinviestin. Tiedotteen tärkein asia tuodaan esille siis aivan ensimmäisillä riveillä.

Seuraavissa kappaleissa syvennetään ingressissä esiintuotuja aiheita, kuvataan aihetta laajemmin ja tuodaan esille yksityiskohtia ja taustoja. Osan tiedotteen asiasta voi esittää myös esim. klubipresidentin sitaatteina, mikä tuo elävyyttä.

Tiedotteen lopussa kerrotaan lyhyesti rotaryklubista, sen toiminnasta ja tavoitteista.

3.Ottakaa hyviä valokuvia!Tiedotteen tai etenkin esim. jostain rotaryklubinne tapahtumasta kertovan jutun mukaan tarvitaan yksi tai useampi hyvä valokuva. Unohtakaa kuvat, joissa miehet seisovat rivissä vaivautuneen näköisinä. Pyrkikää iloon ja tekemisen meininkiin huumoria unohtamatta. Miettikää, millaisia kuvia itse haluatte katsoa, millaiset kuvat herättävät oman huomionne ja kiinnostuksenne.

4.
Muistakaa yhteystiedot

Tiedotteen lopusta on aina löydyttävä sellaisen henkilön yhteystiedot (nimi, matkapuhelin, sähköposti), joka pystyy vastaamaan median edustajan mahdollisesti esittämiin kysymyksiin. Yhteyshenkilön on myös oltava tavattavissa ja valmis antamaan lisätietoja, joita ilman tiedote voi jäädä julkaisematta. Myös rotaryklubin nettiosoite on syytä mainita.

5. Pyrkikää luomaan henkilökohtaisia kontaktejaIhmisiä kiinnostavat ihmiset, pyrkikää siis rohkeasti tutustumaan paikkakuntanne median edustajiin. Opetelkaa myös se kuuluisa hissipuhe: Aika alkaa nyt: miksi olet kiinnostava, mitä teet ja miksi sinua pitäisi kuunnella?

 

OHJE AJANKOHTAISTA -OSION KÄYTTÖÖN

AJANKOHTAISTA -osio on nettisivuilla ihan syystä. Ajan tasalla oleva uutisosio kertoo sivustolla vierailevalle klubin elinvoimaisuudesta: klubissa tapahtuu!

Ajankohtaista osio toimii väylänä niin ulkoiselle kuin sisäiselle tiedottamiselle. Se toimii myös erinomaisena kanavana rakentaa positiivista julkisuuskuvaa tai sen avulla voidaan jakaa positiivisia rotarykokemuksia ja mielikuvia. Tiedottamalla ulospäin klubi tekee toimintaansa ja tavoitteitaan tunnetuksi ja hankkii tavoitteilleen lisää kannatusta ja samalla itselleen lisää jäseniä, aktiiveja ja tukijoita. Tiedottamisella vaikutamme halutun mielikuvan syntymiseen rotarytoiminnasta ja sen arvoista ja periaatteista.

Aina on asiaa!
Uutisen ei tarvitse olla mittasuhteiltaan iso, sen sijaan potentiaalista kerrottavaa saattaa olla kaikki pienempikin, mitä klubissasi ja klubin toiminta-alueella tapahtuu.

 • klubin viikko-ohjelma
 • ajankohtaiset klubin tapahtumat
 • ajankohtaiset alueen ja piirin tapahtumat
 • tiedotteet, uutiset
 • presidentin uutiset
 • blogikirjoitukset, rotarykokemukset
 • hankkeet, projektit
 • yhteistyötoiminta
 • muuta

Löysitkö hyvän uutisen paikallisen yhteistyötahon tai järjestön kotisivuilta. Lainaa näitä ja jaa klubin omille sivuille. Jos tekstiä ei aina synny, voit julkaista myös tekstittömiä uutisia, jotka lukijan kannalta voivat olla mielenkiintoisia.

Päivitä Ajankohtaista-osiota säännöllisesti. Uusin juttu ei saa olla yhtä toimintakuukautta vanhempi. Valitse klubista henkilö, joka on sitoutunut käyttämään aikaa viikottaittain Ajankohtaista –osion päivittämiseen.

Salasanasuojattu

Katsoaksesi tätä suojattua sisältöä, kirjoita salasana alle:

Redogörelse över dataskyddet för medlemsdatabasen

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning av Finlands Rotarys medlemsregistersystem (sammanslagen ”Beskrivning av databehandlingsfunktioner” och informationsdokument)

 1. Registerupprätthållare

Huvudansvarig registerupprätthållare: Finlands Rotaryservice rf, Finlands Rotarykansli, Stora Robertsgatan 9 C 17, 00120 Helsingfors, tel. (09) 640078, e-mail: rotarytoimisto@rotary.fi

Delansvariga registerupprätthållare är rotaryklubbarna i Finland och Estland, som har anslutit sig till Rotary International, varje klubb för sina egna medlemmars del.

 1. Registeransvarig

Ansvarsperson utsedd av Finlands Rotaryservice rf. Rotaryklubbarnas presidenter för sina egna klubbmedlemmars del

 1. Registrets namn och personerna i registret

Finlands Rotarys medlemsregistersystem. Registret innehåller medlemmarna i Rotaryklubbarna i Finland och Estland

 1. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Rotary International är en internationell serviceorganisation. Dess medlemskår består av individuel-la rotaryklubbar och deras medlemmar. Ändamålet med registret är rotaryverksamhet. Uppgifterna betjänar bland annat kontakterna mellan medlemmar, lagstadgade administrationen av rotaryklubbar och -distrikt (föreningar), distributionen av medlemstidskrifter och -information samt Rotary Internationals behov.

Uppgifterna används inte till några andra ändamål.

 1. Registrets innehåll

I medlemsregistret kan behandlas uppgifter i nedanstående grupper:

 • Medlemmens namn
 • Medlemsnummer
 • Medlemsslag (ordinarie medlem, hedersmedlem)
 • Utmärkelser
 • Yrke/titel
 • Födelsetid (dock inte individnumret)
 • Anslutningsår till klubben
 • Anslutningsår till Rotary
 • Eventuella tidigare klubbar
 • Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post)
 • Arbetsplats
 • Klassificering (yrkesområdet, som personen representerar)
 • Uppgift i klubben (president, sekreterare, kassör, osv)
 • Nuvarande och tidigare uppdrag inom Rotary
 • Makans/Makens namn
 • Medlemmens rotary-fadder (namn)
 • Medlemmens meddelande om sin önskan att begränsa tillhandahållandet av sina uppgifter

En del av uppgifterna är obligatoriska – en del valbara. Medlemmen kan enligt eget övervägande välja vilka valbara uppgifter uppges. Dessutom har medlemmen rätt att begränsa tillhandahållandet av sina uppgifter även inom Rotary. Begränsningen antecknas i registret.

 1. Grunden för upprätthållandet av registret

Grunden för upprätthållandet av registret är sk berättigat intresse för organisering av rotaryverksamheten och för skötsel av rotaryklubbarnas (föreningarnas) lagstadgade förpliktelser.

När en person har anslutit sig till Rotary, har han/hon varit medveten om rotaryverksamhetens internationella karaktär och juridiska uppbyggnad. Genom att personen har anslutit sig till en rotaryklubb, har han/hon förbundit sig att följa rotaryverksamhetens principer och även godkänt registreringen av sina uppgifter och deras överlåtelse till Rotary International.

 1. Registrets regelbundna datakällor

Samtliga uppgifter i registret fås av den registrerade personen själv, förutom medlemsnumret, som fås från Rotary Internationals datasystem.

 1. Regelbundna överlåtelser av uppgifter

Registrets uppgifter överlåts inte till utomstående.

En rotarymatrikel innehållande registrets uppgifter trycks årligen för medlemmarnas interna bruk.

 1. Överföring av uppgifter till områden utanför EU eller EES

Registrets personuppgifter överlåts eller överförs inte till områden utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska sambetsområdet. Undantaget utgörs av Rotary Internationals internationella medlemsregistersystem till den del detta befinner sig utanför de nämnda områdena. Enbart medlemmens grunduppgifter överförs till Rotary Internationals system.

 1. Principerna gällande registerskyddet

Digitaliskt lagrade uppgifter förvaras i en datasäker omgivning. Den datatrafik som användningen av registren kräver är skyddad och datasystemet har skyddats med en brandmur. Registrets servers bevaras i låst rum. Datorerna har skyddats med lösenord.

Varje klubb har egna lösen för uppdatering av sina medlemsuppgifter. Lösenordet får användas av den person som klubben utser för uppdraget (i regel medlemsansvarig sekreterare). Dessutom förfogar klubben över ett allmänt lösenord för alla medlemmar, som ger medlemmarna rätt att bläddra i registret. Lösenorden får endast användas av rotarianer. Lösenorden byts årligen.

Skriftliga avtal enligt GDPR-förordningen har avslutits med underleverantörerna.

 1. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska sina i registret befintliga uppgifter eller att få bekräftat att registret inte innehåller uppgifter om vederbörande.Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift om vederbörande rättas till, stryks eller kompletteras.

För att kunna utnyttja sin rätt till granskning eller tillrättaläggande bör den registrerade ta kontakt med registerupprätthålaren. Uppgifterna kan granskas och vid behov tillrättaläggas genom att ta kontakt med den medlemsansvariga personen i klubben eller med Rotarykansliet.

 1. Förvaring av uppgifter

Uppgifterna förvaras i registret så länge medlemsskapet är i kraft. När medlemsskapet upphör, avlägsnas uppgifterna inom rimlig tid.

 1. Övriga rättigheter gällande behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att anhängiggöra ärendet gällande behandlingen av sina personuppgifter  hos övervakningsmyndigheten.

personuppgifter  hos övervakningsmyndigheten.

Kontakt

Kontakt

2 + 12 =

Liitu

Liitu

Rotary on rahvusvaheline organisatsioon, mis koosneb ühtmoodi mõtlevatest kodanikest – inimestest , kes soovivad oma kogukonna ning kogu maailma hüvanguks midagi ära teha. Rotary klubisid on pea igas riigis, Soomes igas maakonnas, vallas ja linnas.

Tutvu ka noortele suunatud programmidega, Interact ja Rotaract.

Club Finder

Leia oma lähim klubi siit.

NGSE

New Generation Service Exchange NGSE

New Generation Service Exchange on lühiajaline, individuaalselt kohandatav programm alla 30-aastastele üliõpilastele ja noortele, kes on juba oma karjääri alustanud. Vahetus võib toimuda üksi või rühmana. Vahetuse korraldavad klubid omavahel.

NGSE-programm ühendab osalejate töö-alased eesmärgid humanitaarses projektis. Vahetuse ajal toimub sageli ka võrgustiku ja suhete loomine, juhtimiskoolitus, keeleoskuse kaardistamine ja kohaliku kultuuriga tutvumine. Vahetus kestab mõnest nädalast poole aastani.

NSGE-programmi kulud sõltuvad. Rahastus võib toimuda klubi või piirkonna sponsorluse kaudu, kuid tavapäraselt katab noor ise reisikulud ja kindlustuse ning vahetusklubi organiseerib majutuse ja projekti.

Kuigi iga Rotary klubi määrab ise toetuse saamise tingimused, peavad kõik osalejad üles näitama tugevat pühendumust Rotary väärtustesse.

NGSE on uus programm. Võta ühendust lähima Rotary klubiga ja uuri oma võimalusi.

Rotex

Rotexid – aktiivseimad vahetusõpilased

Rotary kunagised vahetusõpilased, rotexid osalevad Rotary noorsoovahetusprogrammis mitmel erineval viisil. Rotexid tutvuvad saabuvate vahetusõpilastega juba nende esimese Soomes viibitud nädala nn sisseelamislaagri raames ning aasta jooksul tegutsevad rotariaanide assistentidena vahetusõpilaste kodu- ja välismaistes laagrites ja reisidel.

Rotexid korraldavad Soomes elavatele välismaalastest vahetusõpilastele vahetusperioodil mitmeid üritusi ja aktiviteete. Rotexid on vahetusõpilastele mentoriteks ning vajadusel toeks nii endistele kui ka praegustele vahetusõpilastele.

Rotex programm on Soomes väga populaarne ning see on oluline osa noorsoovahetuse terviklahendusest. Soomes on üle 50 aktiivse rotexi. Soome rotexid teevad ka rahvusvahelist koostööd teiste riikide rotexitega.

Rotex Finland tegutseb Soome Rotary noorsoovahetuse multipiirkonna all ja järgib noorsoovahetuse ja Rotary klubi reegleid.

Interact

Tegutsemisrõõmu 12 – 18-aastastele noortele

Interact-klubi liikmed planeerivad ja teostavad aastas kaks projekti. Üks neist hõlmab kooli või kohalikku ettevõtet, teine rahvusvahelist teineteisemõistmist, kõnetades noori nende endi keeles. Noored saavad ise võimaluse kaasa rääkida neile olulistes küsimustes.

Interact-klubid tegutsevad koos sponsoreeriva Rotary klubiga. Noored arendavad klubitegevuse kaudu oma sotsiaalseid oskusi ja juhtimisvõimet. Rotariaanid aitavad noortel luua kontakte kohalike ettevõtete juhtidega ja erinevate elualade inimestega oma projektide elluviimiseks. Noored õpivad kohalikul, soovi korral ka rahvusvahelisel tasandil, sotsiaalse võrgustiku loomist. Rotariaanid tutvustavad neile ka teisi noortele mõeldud programme nagu noorsoovahetus, Rotaract ja RYLA.

Noored tajuvad sageli täiskasvanutest paremini oma lähikeskkonna probleeme või murekohti, millele tähelepanu pöörata. Koos saavad nad arutada, kuidas maailma paremaks muuta. Rotariaanide abiga või nendega koostööd tehes suudavad noored märkimisväärseid muutusi korda saata.

Interact klubi alustas tegevust 1962. aastal USAs. Soome ja Põhjamaade esimene Interact klubi loodi aastal 1963 Someros. Täna tegutseb Soomes vaid üks, aastal 2013 asutatud Oulu Interact klubi. Interact klubisid on enam kui 160 riigis üle 20 000 ja sinna kuulub ligikaudu 670 000 noort. Interact on suurepärane võimalus noortele luua võrgustikku eri riikides tegutsevate teiste aktiivsete noortega.

Rotaract

Võrgustiku loomine ja põnevad programmid noortele täiskasvanutele

Rotaract kutsub 18 – 30 -aastaseid noori klubitegevuse ja -programmi abil võrgustikku looma, arendama oma juhtimis- ja koostööoskusi ja mõjutama keskkonna hüvangut läbi erinevate heategevusprogrammide. Rotaract klubi võib olla tavapärane klubi kohalikele 18 – 30 -aastastele noortele, kuid võib tegutseda ka nt ülikooli raames – liituma kutsutakse sel juhul ülikoolis õppivaid noori. Rotaractorite moto on sama, mis rotariaanidelgi: ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest.

Rotaract klubi programmi kuuluvad ettevõtete külastused, koostööprojektide kavandamine ja ellu viimine ning võrgustiku loomine nii kohalikult kui ka rahvusvahelisel tasandil. Rahvusliku ja globaalse võrgustiku ja kohtumiste kaudu on võimalik sõlmida aastatepikkuseid sõprussuhteid nii oma kodukandis kui ka ülemaailmselt.

Rotaract klubide liikmed juhivad ja haldavad oma klubi ning otsustavad oma tegevuse ja projektide üle. Klubile osutab abi sponsoreeriv Rotary klubi. Sponsoreeriva klubi rotariaanid on alati valmis pakkuma vajalikku infot ja tuge, samuti teevad nad koostööd rotaractoritega erinevates projektides.

Rotaract klubisid on enam kui 180 riigis ja liikmeid 11 000 klubis kokku umbes 250 000. Soomes on 12 rotaract klubi, enamasti suuremates linnades.

Kui oled huvitatud rotaract klubist, võta ühendust oma lähima Rotary klubiga.

Rotary Youth Leadership Awards

Noortest eetilised juhid ja aktiivsed kodanikud

Inspireerivad kõned, asjatundjate kogemus, individuaalse arengu toetamine, ühiskondlik aktiivsus, kõike seda ja enamatki hõlmab endas rotariaanide RYLA – Rotary Youth Leadership Awards – programm.

Koolitus on suunatud 14 – 30 -aastastele aktiivsetele noortele, kel huvi juhtimise vastu: siin on võimalik arendada nii otsuste tegemise oskust, algatusvõimet, interaktiivseid võimeid kui ka oskust esitada oma seisukohti selgelt ja veenvalt. RYLA-seminarides räägivad erinevate elualade esindajad noortele juhtimisega seonduvatest kogemustest ja mõtetest. RYLA-koolituse eesmärgiks on julgustada noori juhtimisele ning kasvatada neid aktiivse kodaniku ja eetilise käitumise malli järgi.

RYLA-juhtumiskoolitusi korraldavad klubid eraldi või ka mitmed klubid koos, korraldaja võib olla ka üks Rotary piirkond. RYLA üheks koostöötahuks võib olla ka kool, kogukond või ühing. Osalejad valitakse taotluste põhjal või koos koostööpartneritega.

Võta julgelt ühendust oma piirkonna Rotary klubiga ning küsi lisainfot piirkonnas korraldatavate RYLA-koolituste kohta.

Noorsoovahetus

Veeda õppeaasta või suvi välismaal?

Noorsoovahetus on rotariaanide tuntuim projekt. Igal aastal tutvub üle 8000 õpilase maailmas Rotary klubi kaudu erinevate riikide kultuuridega veetes mõned nädalad laagris või terve aasta vahetusõpilasena mujal riigis. Noorsoovahetust saavad taotleda kõik sobivas vanuses noored, ka rotariaanide lapsed.

Noorsoovahetuses osalejatelt oodatakse paindlikkust ja piisaval määral iseseisvust. On oluline, et noor inimene teeks oma otsuse ise.

Rotary sertifitseeritud noorsoovahetusprogramm on turvaline ja soodne viis tutvuda teise riigi kultuuri, kommete ja inimestega. Vahetusõpilane ja tema pere osalevad vastaval ettevalmistusel ja koolitusel, nagu ka näiteks Soome saabuv noor oma perega oma kodumaal. Vahetusperele ega Rotary klubidele majutamise eest ei tasuta, tegevus põhineb vastastikusel ja vabatahtlikul abistamisel. Vahetusnoor elab vahetuspere juures kui pereliige. Noorsoovahetuse kaudu sünnib sageli aastaid kestev sõprus nii noorte kui võõrustavate perekondade vahel.

Noorsoovahetus suunab noori olema vastutustundlik rahvusvahelisel tasandil ning loob eeldused koostöövalmis ja turvalise maailma loomiseks. Eesmärgiks on mõista erinevusi, sallivust ja kultuuride mitmekesisuse väärtustamist.

Tutvu Rotary noorsoovahetusprogrammidega: õppeaastaks, suveks või laagrisse.

Parim aasta elus?

Aastane noorsoovahetus ei ole sama, mis veeta turistina aasta välismaal, vaid kooliaasta teises riigis. Elamine toimub 2 – 4 peres ning tutvutakse erinevate perekondade argipäeva ja tähtpäevadega. Õpilased käivad koolis ja tegelevad oma harrastustega nagu koduski, kuid nüüd oled pereliige teisel maal, teises keskkonnas. Õpid kohalikku keelt ning tutvud kohaliku kultuuri ja kommetega. Tutvud vahetuspere ning ka teiste vahetusõpilastega. Õpid kindlasti palju ka iseenda ja oma kodumaa kohta. Aasta välismaal võib nõuda aega ja sisseelamist, kuid see on aasta, mida meenutad kogu oma ülejäänud elu.

Soomest läheb noorsoovahetuse raames välismaale aastas umbes 130 noort inimest. Sama palju saabub Soome peredesse ka vahetusõpilasi välismaalt. Vahetusriike on mitmeid, enim noori läheb Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse, Mehhikosse, Brasiiliasse ja Saksamaale. Üha sagedamini soovitakse minna ka teistesse Euroopa riikidesse.

Vahetusõpilaseks saab taotleda eelneva aasta septembrikuus. Kui osutud valituks, algab vahetusreis järgmise aasta augustis.

Hinnad ja lisainfo noorsoovahetuse kodulehelt: www.rye.fi

Suvevahetus – veeda kuu Cremonas või hoopis San Diegos?

Soovid osaleda noorsoovahetuses, kuid leiad, et terve aasta välismaal on sinu jaoks liiga pikk aeg? Suvi välismaal võib olla sulle just sobiv. Suvevahetuse korral viibid välismaal võõrustajapere juures kuu aega ning seejärel tuled koju tagasi võõrustajapere noorega, kes elab kuu aega sinu juures. Kahekuuline keelekümblus ja tutvumine uue nn välismaa pereliikmega, elu välismaal, kuid ka oma kodumaa tutvustamine välismaalasele muudab noorte suve kindlasti eriliseks.

Suvine vahetus on tasapisi muutnud üha populaarsemaks. Aastas läheb suvisesse vahetusse umbes 50 noort. Vahetusriike on Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias ja Aafrikas. Taotlejate soovid erinevate riikide osas jagunevad üsna ühtlaselt, kuid populaarseimad on Ameerika Ühendriigid ja Hispaania.

Suvevahetusse saab taotlusi esitada eelneva aasta oktoobri keskpaigani. Kui osutud valituks, lepid ise oma perega kokku vahetuse pikkuse, algusaja ja vahetuse korraldamise. Erandid on riigid, kuhu kõik vahetusõpilased lähevad koos.

Hinnad ja lisainfo noorsoovahetuse kodulehelt: www.rye.fi

Laager – purjetama Itaaliasse või matkama Mehhikosse?

Rotary klubid korraldavad mitmetes erinevates riikides temaatilisi laagreid: Euroopas, Põhja- ja Lõuna Ameerikas, Aasias ja Aafrikas. Vahetuslaager on nendest formaatidest lühim, 2 – 3 nädalat. Noored elavad osa ajast koos laagris ning teise osa vahetuspere juures. Laagrid on rahvusvahelised, huvitavatel teemdel ning ühe pere läbi tutvutakse ka kohaliku elulaadiga. Soome ahvatleb välismaa noori oma loodusega, mis on sageli ühendatud kunsti, kultuuri või sportimisega. Välismaised laagrid pakuvad omakorda mitmeid võimalusi ratsutamisest matkamiseni ja linnakultuurist ökoturismini. Nii laagrite korraldajad kui ka teemad on igal aastal uued.

Laagrisse saavad taotluse esitada 15 – 18 -aastased noored, mõned laagrid on mõeldud ka veidi vanematele. Hinnad ja lisainfo noorsoovahetuse kodulehelt: www.rye.fi

Noortele

Suurepärased kogemused ja uued sõbrad

Rotary mitmekülgne noorsooprogramm pakub noortele ning noortele täiskasvanutele inspireerivat, kogukonda arendavat ning eetilistel väärtustel põhinevat tegevust, olles samal ajal fun. Noorsooprogramm aitab noortel luua võrgustikku nii oma lähikeskkonnas kui ka rahvusvaheliselt. Noored saavad osaleda Rotary sponsoreeritud programmides alustades 14 – 18 -aastastele mõeldud interact klubi liikmena kuni NSGE programmini, mis toetab humanitaartegevust ja ametialast kasvamist.

Loe rohkem Rotary noorsooprogrammide kohta: Rotary noorsoovahetusest, interact-, rotaract- ja rotex programmidest, RYLA-juhtimiskoolitusest ning oma ametiga seotud NSGE-vahetusprogrammist.

 

Rotariaanid suhtuvad koostöösse noortega suure vastutustundlikkusega. Rotariaanid, nende abikaasad, koostööpartnerid ning ka vabatahtlikud peavad parimal võimalikul moel tagama nende laste ja noorte heaolu, kellega nad kokku puutuvad ning ennetama mistahes füüsilist, seksuaalset ja emotsionaalset ärakasutamist.

 

Rahvusvahelised projektid

Rahvusvahelised projektid

Implanttileikkauksia kuuroille vähäosaisille lapsille

GRANT NUMBER GG1751296 More Life - Cochlear Implant RC Riverside and Ghaziabad Central Project Sairauksien ehkäiseminen ja hoito HYÖDYN SAAJAT Arviolta 50 köyhien perheiden kuulovammaista lasta Delhin alueella Intiassa HANKKEEN KUVAUS Hankkeessa autetaan kuuroja...

Äidinmaitoa vastasyntyneille Intiassa

GRANT NUMBER GG1752861 Human Milk Bank Project Sairauksien ehkäisy ja hoito 
 Äidin ja lapsen terveys HYÖDYN SAAJAT Punessa Intiassa 1800 - 2000 vauvaa/vuosi sairaalassa ja 2500 - 3000 vauvaa lähialueilta  HANKKEEN KUVAUS Luodaan köyhien imeväisten hyväksi...

Saniteettitilojen rakentamista 14 intialaiseen kouluun

GRANT NUMBER GG1530915 Building toilets for rural schools Vesi ja sanitaatio HYÖDYN SAAJAT Talukassa Intiassa 14 koulua, joissa on yli 2500 oppilasta ja henkilökunnan jäsentä HANKKEEN KUVAUS Hankkeessa rakennetaan maaseutukouluihin WC-tilat. Niistä hyötyvät sekä...

Kohalikud projektid

Kohalikud projektid

Rotary Somero – Laitalainen Joulu

Laitalainen Joulu ylitti kaikki odotukset Somerolla Monimuotoinen hyväntekeväisyystempaus Laitalainen Joulu ylitti jouluna 2017 kaikki sille asetetut tavoitteet. Keräystilin, myymälän ja kirpputorimyynnin, taidehuutokaupan ja Humanitas-seuran lahjoitusten...

Rotary Silakkasoutu

Viides Silakkasoutu tuotti 12 000 € vesiensuojelulle Piirin 1420 viisi rotaryklubia järjesti syksyllä 2017 jo viidettä kertaa Silakkasoudun. Puhtaat lähivedet ja Itämeri kuuluvat piirissä 1420 monen klubin kärkihankkeisiin. Silakkasoutuun 1.10.2017 osallistui 17...

Rotary Forssa – The Goodfather

The Goodfather auraa nuorille tietä työelämään Forssan seudulla Forssalainen Sepänhaan Rotaryklubi luotsaa hanketta, joka on poikinut seudun nuorille työpaikkoja ja mahdollisuuksia työkokeiluihin. Vuonna 2015 käynnistetyt toimet ovat johtaneet jo 120 nuoren...

Nuoret naiset johtamisurille Tampereella

Tammer Nova Rotaryklubi on järjestänyt vuosittain Nuoret naiset johtamisurille -kurssin jo vuodesta 2006. Kurssin tarkoituksena rohkaista aikuisuuden kynnyksellä olevia naisia tarttumaan työelämässä haastaviin johtamistehtäviin. Kurssilla opiskelijat tutustuvat...

Mis teoksil

Mis teoksil

Rotariaanid on käivitanud kohalikke projekte ning koos teiste klubidega ka rahvusvahelisi projekte, mille läbi soovitakse ”teha head” ning avaldada mõju globaalsetele valupunktidele. Rotariaanina on sul võimalus tegutseda ja muuta maailma. Lisaks saad suurepärase sotsiaalse võrgustiku ning eluaegsed sõbrad.

Rotary Fond

Rotary Fond

Rotary Fond koordineerib ja rahastab rotariaanide ülemaailmset programmi. Fondi töö põhineb vabatahtlikel annetustel ja omakapitali tootlusel, mis suunatakse koolitusprojektidesse ja humanitaarabi töösse. Oluliseks stiimuliks on Paul Harris Fellow -aunimetus 1000 USD annetuste puhul. Rotary rajaja Paul Harrise nimelise PHF-aunimetuse on pälvinud üle miljoni inimese terves maailmas.

Rotary Fond on maailma suurim erasektoril põhinev heategevusfond, mis kindlalt hoiab oma positsiooni teiste sarnaste fondide esireas.

Rotary International

Rotary International

Rotary International toetab ja suunab rotariaane ja klubisid Rotary eesmärkide saavutamisel. Rotary Internationali ülim otsustav organ on aastakoosolek, kuhu iga klubi võib saata oma ametliku esindaja ning millel osalemine on iga rotariaani õigus. 

Rotary Internationali eesotsas on igal aastal vahetuv president. Rotaryaasta 2018-2019 RI president on Barry Rassin, Rotary Club of East Nassau New Providence, Bahama. 

Rotary Internationali peakontor asub Evanstonis Illinoisis Chicago lähistel. Peakontoris töötab peasekretäriga eesotsas umbes 530 inimest. Lisaks peakontorile on Rotary Internationalil seitse regionaalkontorit maailma eri paigus. Zürichis asuv Euroopa ja Aafrika kontor (EAO) teenindab ka Soome rotariaane.

Piirkonnad

Piirkonnad

Soomes on kuus Rotary piirkonda. Iga piirkonna eesotsas on kuberner, talle on toeks piirkonna nõukogu, komiteed ja erinevad abikubernerid. Klubid esitavad kuberneri kandidatuuri ning piirkondade nomineerimiskomitee valib kandidaatidest sobivaima. Tulevane kuberner kinnitatakse Rotary Internationali maailmakonverentsil.

Piirkond korraldab klubidele aasta jooksul erinevaid üritusi, millest tava-rotariaani seisukohast on olulisim tulevaste klubipresidentide ja -ametnike koolitusseminar (PETS). Piirkondlik koosolek toimub tavaliselt sügiseti ja piirkondlik pidulik konverents kevadeti.

Piirkonna kuberner külastab oma tegevusaasta jooksul kõiki oma piirkonna klubisid.

Piiri 1380 (Pohjanmaa)
https://d1380.rotary.fi

Piiri 1390 (Sise-Soome)
https://piiri1390.rotary.fi

Piiri 1400 (Põhja-Soome)
https://d1400.rotary.fi

Piiri 1410 (Lääne-Soome)

Etusivu

Piiri 1420 (Lõuna-Soome ja Eesti)
https://d1420.rotary.fi

Piiri 1430 (Ida-Soome)
http://www.rotarypiiri1430.fi

Klubid

Klubid

Rotary tegevus saab alguse kohalikest Rotary klubidest. Klubisid on Soomes ja Eestis kokku üle 300, neist 19 asub Eestis. Suurtes linnades võib olla ka mitu Rotary klubi.

Iga klubi on oma tegevustes ja otsustes iseseisev, ent siiski Rotary üldisi väärtusi ja eesmärke hoidev. Rotary klubid valivad igal aastal endale presidendi ja teised klubiametnikud nagu sekretär, klubi meister ja varahoidja.

Rotary põhiorganiks on klubikoosolek, mis toimub enamasti samal ajal samas kohas. Tavapäraselt toimuvad koosolekud kord nädalas, kuid vähemalt kaks korda kuus. Lisaks klubikoosolekutele korraldatakse erinevate ettevõtete külastusi, loenguid ja klubiõhtuid.

Klubikoosolekutel, mis on klubi üheks põhitegevuseks, kuulatakse ettekandeid ja algatusettepanekuid. Ettekandeid oma ametialastel või muidu päevakohastel teemadel peavad lisaks klubiliikmetele ka nende kutsutud spetsialistid.

Rotariaanid kutsuvad koosolekutele ka huvitavaid külalisesinejaid oma tegevusvaldkonda tutvustama.

Club Finder

Leia oma lähim klubi siit.

Organisaatsioonist

Organisaatsioonist

Kogu Rotary tegevuse tuumaks on erinevad Rotary klubid. Rotary klubi eesotsas on president, kes vahetub igal aastal. Klubid on jaotatud Rotary Internationali alla kuuluvatesse Rotary piirkondadesse, Soomes on neid piirkondi kuus. Rotary Internationali juhivad president ja juhtkond, valitsus (Board). Piirkondade eesotsas on kubernerid.

Soomes ja Eestis on kokku 300 Rotary klubi, liikmeteks ligikaudu 10 300 rotariaani.

Saamislugu

Saamislugu

Rotary lugu sai alguse 110 aastat tagasi. Chicagost pärit ärimees Paul Harris soovis parandada linna ärieetikat, vahetada mõtteid, kuidas oma kogukonda paremaks muuta, koguda uusi teadmisi ning tugevdada sõprussidemeid.

Rotary asutaja Paul Harris kutsus 23. veebruaril 1905. aastal nõupidamisele kolm Chicago ärimeest. Juba 1910. aastal sai nende esialgne idee ümbritseva ühiskonna arendamisest laiahaardeliselt tuule tiibadesse ja sealt edasi on laienenud ülemaailmselt.

Esimene Rotary klubi Euroopas käivitati Londonis 1911. aastal. Esimene Rotary klubi Soomes asutati Helsingis 1. detsembril 1926. Eestis esimene Rotary klubi sündis 1930 ning aastast 2000 kuuluvad kõik Eesti Rotary klubid Soome Rotary piirkonna nr 1420 alla.

Mis on Rotary?

Mis on Rotary?

Mis on Rotary?

Rotary saadab igal aastal mitmeid noori maailma ning võtab vastu noori mujalt maailmast.
Veeda suvi või aasta välismaal!

Mis on Rotary?

Rotary klubi soovib muuta maailma paremaks paigaks, kus elada. Arendame rahvusvahelisi suhteid ja töötame rahu nimel, muudame tavaliste inimeste elu paremaks ja võitleme haigustega.

Mis on Rotary?

Parem maailm võib alguse saada puhtamast Läänemerest.
Mida saaksid sina oma kodukandi heaks teha?

Liity mukaan

Jos haluat vaikuttaa, tule mukaan toimintaamme!

Sotsiaalne meedia

Club Finder

Leia oma lähim klubi siit.

Päiväys ja aika Tapahtuma
01.01.2019 - 30.06.2019
Koko päivä
Kotkan Rotaryklubien ohjelmat kevätkaudella 2019
10.01.2019 - 13.06.2019
4:30 pm - 6:00 pm
Kevätkausi 2019
14.01.2019 - 28.06.2019
5:30 pm - 7:00 pm
Kokoukset
04.02.2019 - 31.12.2019
Koko päivä
Mäntsälän Rotaryklubi 50 vuotta!
18.02.2019
Koko päivä
8 vko VAPAA, hiihtolomaviikko
18.02.2019 - 24.02.2019
Koko päivä
Hiihtolomaviikko 20.2. ei kokousta
18.02.2019
5:15 pm - 6:30 pm
18.2. Klubikokous Loimaan Seurahuoneella.
18.02.2019
6:00 pm - 7:00 pm
Tietotekniikkaa
Fontis, Siilinjärvi
18.02.2019
6:00 pm - 7:00 pm
Viikkokokous
Pehulan Kyläkahvila, Sastamala
19.02.2019
12:15 pm - 1:00 pm
Klubikokous
Naantalin Kylpylä, Naantali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Events Manager

Powered by Events Manager

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

Finlands Rotaryservice rf

Finlands Rotaryservice rf

Suomen Rotarypalvelu ry. ja ruotsiksi Finlands Rotaryservice rf on Suomen rotarypiirien perustama ja ylläpitämä piirejä ja klubeja palveleva yhdistys. Suomen Rotarypalvelulla ei ole virallista asemaa Rotary Internationalissa

Tehtävänä on palvella suomalaisia rotarypiirejä ja klubeja niissä asioissa, jotka piirineuvottelut ovat antaneet sen tehtäväksi.

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi valtakunnallinen nuorisovaihtotoiminta, Suomen Rotaryn Lääkäripankki, Rotary Norden-lehden Suomen edustuksen valvonta, matrikkelin toimittaminen, rotarytoimiston ylläpito, piirien tilinpito sekä erikseen nimetyt ja piirineuvotteluissa hyväksytyt tehtävät.

Administration

Suomen Rotarypalvelu ry ja ruotsiksi Finlands Rotaryservice rf on Suomessa toimiva yhdistys. Se palvelee suomalaisia piirejä, kuvernöörejä ja klubeja niissä asioissa, jotka piirit ovat antaneet sen tehtäväksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi valtakunnallinen nuorisovaihtotoiminta, matrikkelin toimittaminen, Suomen Rotaryn verkkosivujen ylläpito, piirien tilinpito ja rotarytoimiston ylläpito.

Finlands Rotaryservice rf föreningsmötesrepresentanter
1.7.2018 – 30.6.2019

Varsinaiset edustajat

D 1380
DG Jaakko Panula,
Kauhajoki

D 1390
PAG Jorma Paananen
,
Jyväskylä-Laajavuori

D 1400
IPDG Martti Matikainen,
Ylivieska

D 1410
IPDG Erik Stenström,
Somero

D 1420
IPDG Liisa Stjernberg,
Helsinki City West

D 1430
IPDG Osmo Siira,
Kuusankoski

Varaedustajat

D 1380
DGE Arja Rantanen,
Vaasa-Vasa

D 1390
PP Minttu Lampinen,
Tammer Nova

D 1400
PDG Jorma Kinnunen,
Oulu

D 1410
PDG Pentti Aspila,
Forssa

D 1420
DGE Tommy Wegge,
Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen

D 1430
DG Vesa Martikkala,
Joensuu Eteläinen

Finlands Rotaryservice rf styrelse
1.7.2018 – 30.6.2019

Ordförande
PDG Aimo Turunen, Kitee
Mobile +358-400-275928
E-mail: aimo.turunen49(at)gmail.com

Styrelsens sekreterare
PDG Harry Hedman, Munkkiniemi-Munksnäs
Mobile +358-40-742 8063
E-mail: harry.hedman(at)elisanet.fi

Jäsenet

D 1380
PDG Erkki Salmu,
Pietarsaari-Mässkär

D 1390
DG Jarmo Palukka,
Tammer Nova

D 1400
DG Heikki Salumäki,
Tuira (Oulu)

D 1410
DG Risto Suviala,
Turku Samppalinna

D 1420
DG Irmeli Viherluoto-Lindström,
Kauniainen-Grankulla

D 1430
PDG Aimo Turunen,
Kitee

Varajäsenet

D 1380
DG Jaakko Panula,
Kauhajoki

D 1390
DGE Eija Hatakka-Peltonen,
Akaa

D 1400
DGE Jorma Winter,
Tornio

D 1410
DGE Heidi Cavén,
Forssa

D 1420
DGE Tommy Wegge,
Helsinki Maneesi-Helsinfors Manegen

D 1430
IPDG Osmo Siira,
Kuusankoski

RI Zürich kontoret

Rotary International
Europa / Africa office

Adress:
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland

EAO Manager
Marco Nicosia, EAO Manager
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Swizerland
Dir./Tel: +41 44 387 71 71
Fax: +41 44 387 71 68
E-mail: marco.nicosia(at)rotary.org

www.rotary.org/cds

 

 

Stöd till distrikt och klubbar

Sari Miettinen, Coordinator
(finska, svenska, engelska, tyska)
Dir./Tel: +41 44 387 71 30
E-mail: sari.miettinen(at)rotary.org

Rubie Einarsson, Coordinator
(svenska, engelska, tyska, franska)
Dir./Tel: +41 44 387 71 26
E-mail: rubie.einarsson(at)rotary.org

The Rotary Foundation Services  
– PHF-ansökningar
– RF-program

Anja Stokke, Coordinator
(engelska,norska)
Dir./Tel:+41 44 387 7144
E-mail: anja.stokke(at)rotary.org

 

Financial Services
– Klubbfaktura
– övriga RI betalningar

Charlotte Abächerli
(engelska, tyska, spanska)
Dir./Tel: +41 44 387 71 98
E-mail: charlotte.abaecherli(at)rotary.org

Orders for RI publications
– publikationsbeställningar

Marcelo Bottini, Supervisor
Dir./Tel: +41 44 387 71 84
E-mail: eao.order(at)rotary.org

 

 

Zurichin toimisto

Witikonerstrasse 15, 8032 Zürich, Sveitsi

Finlands Rotarykansli

Finlands Rotarykansli

Postadress:
Finlands Rotarykansli
Stora Robertsgatan 9 C 17
00120 Helsingfors

tel. +358-9-640 078
E-mail: rotarytoimisto(at)rotary.fi

Öppen:
måndag – fredag kl 9–12, 13–16
Vardagshelgsafton: kl 9-12

Jaana Hertell-Amokrane
(ekonomi)

Ulla Railovaara
(medlemsservice och FR:s webbsidor)

Finlands Rotaryservice rf generalsekreterare
PDG Harry Hedman, Munkkiniemi-Munksnäs
Mobile +358-40-742 8063
E-mail: harry.hedman(at)elisanet.fi

Finlands Rotarys datasystem
PP Pekka Kola, Kuopio-Veljmies
Mobile +358-40-573 1619
E-mail: pekka.kola(at)iki.fi

PP Mika Lallukka, Rotary E-Club of Verkkorotary.fi
Mobile +358-50-557 8110
E-mail: mika.lallukka(at)verkkorotary.fi

PDG Markku Kalliomäki, Lempäälä
Mobile +358-400-628 606
E-mail: markku.kalliomaki(at)kolumbus.fi

 

Suomen Rotarytoimisto

Iso Roobertinkatu 9 C 00120 Helsinki

Rotarydollarkurssen

Rotarydollarkurssen

 

RI International Exchange Rates  

Kesäkuu / Juni / June

1 USD = 0,85 Eur        1 Eur = 1.17647059 USD

 

 

 

 

Suomen Rotarypalvelu ry

Suomen Rotarypalvelu ry

Suomen Rotarypalvelu ry. ja ruotsiksi Finlands Rotaryservice rf on Suomen rotarypiirien perustama ja ylläpitämä piirejä ja klubeja palveleva yhdistys. Suomen Rotarypalvelulla ei ole virallista asemaa Rotary Internationalissa

Tehtävänä on palvella suomalaisia rotarypiirejä ja klubeja niissä asioissa, jotka piirineuvottelut ovat antaneet sen tehtäväksi.

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi valtakunnallinen nuorisovaihtotoiminta, Suomen Rotaryn Lääkäripankki, Rotary Norden-lehden Suomen edustuksen valvonta, matrikkelin toimittaminen, rotarytoimiston ylläpito, piirien tilinpito sekä erikseen nimetyt ja piirineuvotteluissa hyväksytyt tehtävät.

Hallinto

Suomen Rotarypalvelu ry ja ruotsiksi Finlands Rotaryservice rf on Suomessa toimiva yhdistys. Se palvelee suomalaisia piirejä, kuvernöörejä ja klubeja niissä asioissa, jotka piirit ovat antaneet sen tehtäväksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi valtakunnallinen nuorisovaihtotoiminta, matrikkelin toimittaminen, Suomen Rotaryn verkkosivujen ylläpito, piirien tilinpito ja rotarytoimiston ylläpito.

Suomen Rotarypalvelu ry:n yhdistyskokousedustajat
1.7.2018 – 30.6.2019

Varsinaiset edustajat

D 1380
DG Jaakko Panula,
Kauhajoki

D 1390
PAG Jorma Paananen
,
Jyväskylä-Laajavuori

D 1400
IPDG Martti Matikainen,
Ylivieska

D 1410
IPDG Erik Stenström,
Somero

D 1420
IPDG Liisa Stjernberg,
Helsinki City West

D 1430
IPDG Osmo Siira,
Kuusankoski

Varaedustajat

D 1380
DGE Arja Rantanen,
Vaasa-Vasa

D 1390
PP Minttu Lampinen,
Tammer Nova

D 1400
PDG Jorma Kinnunen,
Oulu

D 1410
PDG Pentti Aspila,
Forssa

D 1420
DGE Tommy Wegge,
Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen

D 1430
DG Vesa Martikkala,
Joensuu Eteläinen

Suomen Rotarypalvelu ry:n hallitus
1.7.2018 – 30.6.2019

Puheenjohtaja
PDG Aimo Turunen, Kitee
Mobile +358-400-275928
E-mail: aimo.turunen49(at)gmail.com

Hallituksen sihteeri
PDG Harry Hedman, Munkkiniemi-Munksnäs
Mobile +358-40-742 8063
E-mail: harry.hedman(at)elisanet.fi

Jäsenet

D 1380
PDG Erkki Salmu,
Pietarsaari-Mässkär

D 1390
DG Jarmo Palukka,
Tammer Nova

D 1400
DG Heikki Salumäki,
Tuira (Oulu)

D 1410
DG Risto Suviala,
Turku Samppalinna

D 1420
DG Irmeli Viherluoto-Lindström,
Kauniainen-Grankulla

D 1430
PDG Aimo Turunen,
Kitee

Varajäsenet

D 1380
DG Jaakko Panula,
Kauhajoki

D 1390
DGE Eija Hatakka-Peltonen,
Akaa

D 1400
DGE Jorma Winter,
Tornio

D 1410
DGE Heidi Cavén,
Forssa

D 1420
DGE Tommy Wegge,
Helsinki Maneesi-Helsinfors Manegen

D 1430
IPDG Osmo Siira,
Kuusankoski

Zürichin toimisto

Rotary International
Euroopan ja Afrikan toimisto

Osoite:
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Switzerland

EAO Manager
Marco Nicosia, EAO Manager
Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Swizerland
Dir./Tel: +41 44 387 71 71
Fax: +41 44 387 71 68
E-mail: marco.nicosia(at)rotary.org

www.rotary.org/cds

 

Klubi- ja piirituki 
Club and District Support

Sari Miettinen, Coordinator
(kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa)
Dir./Tel: +41 44 387 71 30
E-mail: sari.miettinen(at)rotary.org

Rubie Einarsson, Coordinator
Dir./Tel: +41 44 387 71 26
E-mail: rubie.einarsson(at)rotary.org

The Rotary Foundation Services  
– PHF-hakemukset
– TRF-ohjelmat

Anja Stokke, Coordinator
(kielet: norja ja englanti)
Dir./Tel: +41-44-387 7144
E-mail: anja.stokke(at)rotary.org

Financial Services
– Klubilasku
– RI:n muu maksuliikenne

Charlotte Abächerli
(kielet: englanti, saksa, espanja)
Dir./Tel: +41 44 387 71 98
E-mail: charlotte.abaecherli(at)rotary.org

Orders for RI publications
– julkaisutilaukset

Marcelo Bottini, Supervisor
Dir./Tel: +41 44 387 71 84
E-mail: eao.order(at)rotary.org

 

Zurichin toimisto

Witikonerstrasse 15, 8032 Zürich, Sveitsi

Suomen Rotarytoimisto

Suomen Rotarytoimisto

Postiosoite:
Suomen Rotarytoimisto
Iso Roobertinkatu 9 C 17
00120 Helsinki

Avoinna:
ma – pe klo 9-12, 13-16
Arkipyhien aattona: klo 9-12
puh. +358-9-640 078
E-mail: rotarytoimisto(at)rotary.fi

Jaana Hertell-Amokrane
(talous)

Ulla Railovaara
(jäsenpalvelut, SR:n verkkosivut)

Suomen Rotarypalvelu ry:n pääsihteeri
PDG Harry Hedman, Munkkiniemi-Munksnäs
Mobile +358-40-742 8063
E-mail: harry.hedman(at)elisanet.fi

Suomen Rotaryn tietojärjestelmät
PP Pekka Kola, Kuopio-Veljmies
Mobile +358-40-573 1619
E-mail: pekka.kola(at)iki.fi

PP Mika Lallukka, Rotary E-Club of Verkkorotary.fi
Mobile +358-50-557 8110
E-mail: mika.lallukka(at)verkkorotary.fi

PDG Markku Kalliomäki, Lempäälä
Mobile +358-400-628 606
E-mail: markku.kalliomaki(at)kolumbus.fi

 

Suomen Rotarytoimisto

Iso Roobertinkatu 9 C 00120 Helsinki

Leikkikenttä

Ullan harjoitus Yhdistyskokousedustajista 2018-2019

Yhdistyskokousedustajat – Föreningsmötesrepresentanter – General Meeting Representatives

 

Varsinaiset edustajat – Ordinarie representanter – Regular Representatives

 

Varaedustajat – Ersättare – Alternates
D 1380

DG Jaakko Panula, Kauhajoki
Mobile +358-40-543 1290
E-mail: jaakko.panula@gmail.com

D 1380

DGE Arja Rantanen, Vaasa-Vasa
Mobile +358-50-524 4731
E-mail: arja.rantanen@arkisto.fi

D 1390

PAG Jorma Paananen, Jyväskylä-Laajavuori
Mobile +358-400-347 373
E-mail: jor.paananen@gmail.com

D 1390

PP Minttu Lampinen, Tammer Nova
Mobile +358-40-585 7782
E-mail: minttu.lampinen@marketingflow.fi

D 1400

IPDG Martti Matikainen, Ylivieska
Mobile +358-400-681 857
E-mail: martti.matikainen@palvelukoti.com

D 1400

PDG Jorma Kinnunen, Oulu
Mobile +358-40-505 0508
E-mail: jorma.kinnunen@dnainternet.net

D 1410

IPDG Erik Stenström, Somero
Mobile +358-400-744 587
E-mail: espaca63@gmail.com

D 1410

PDG Pentti Aspila, Forssa
Mobile +358-40-580 3631
E-mail: pentti.aspila.rotary@gmail.com

D 1420

IPDG Liisa Stjernberg, Helsinki City West
Mobile +358-50-525 8475
E-mail: stjernberg.liisa@gmail.com

D 1420

DGE Tommy Wegge, Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen
Mobile +358-44-766 6000
E-mail: tommy@wegge.fi

D 1430

IPDG Osmo Siira, Kuusankoski
Mobile +358-40-521 5955
E-mail: osmo.siira@cwan.fi

D 1430

DG Vesa Martikkala, Joensuu Eteläinen
Mobile +358-50-540 3366
E-mail: vesa.martikkala@islo.fi

Tietosuojaseloste

Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmän tietosuojaseloste (yhdistetty ”Seloste tietojenkäsittelytoimista” ja informointiasiakirja)

1. Rekisterinpitäjä
Päävastuullinen rekisterinpitäjä:
 Suomen Rotarypalvelu ry
, Suomen Rotarytoimisto
, Iso Roobertinkatu 9 C 17, 00120 Helsinki
puh. (09) 640078
, E-mail: rotarytoimisto@rotary.fi
Yhteisvastuullisia rekisterinpitäjiä ovat Suomessa ja Virossa toimivat Rotary Internationaalin jäseniksi liittyneet rotaryklubit, kukin klubien omien jäsentensä tietojen osalta.

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Suomen Rotarypalvelut ry:n nimittämä vastuuhenkilö.
Rotaryklubien presidentit omien klubijäseniensä tietojen osalta.

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt henkilöt
Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmä.
Rekisteröityjä ovat Suomen ja Viron rotaryklubien jäsenet.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rotary International on kansainvälinen palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat yksittäiset rotaryklubit ja niiden jäsenet. Rekisterin käyttötarkoituksena on rotarytoiminta. Tiedot palvelevat muun muassa jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa, rotaryklubien ja -piirien (yhdistysten) lakisääteistä hallintoa, jäsenlehtien ja -tiedotteiden jakelua sekä Rotary Internationalin tarpeita.
Tietoja ei käytetä muihin käyttötarkoituksiin

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Jäsenen nimi
 • Jäsennumero
 • Jäsenlaji (varsinainen jäsen, kunniajäsen)
 • Huomionosoitukset
 • Arvo / ammatti
 • Syntymäaika (ei kuitenkaan henkilötunnusta)
 • Klubiin liittymisvuosi
 • Rotaryyn liittymisvuosi
 • Mahdolliset aikaisemmat klubit
 • Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
 • Työpaikka
 • Luokitus (ammattialue, jota henkilö edustaa)
 • Tehtävä klubissa (presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja. jne.)
 • Nykyiset ja aikaisemmat rotarytehtävät
 • Puolison nimi
 • Jäsenen rotary-kummi (nimi)
 • Jäsenen ilmoitus halustaan rajoittaa tietojensa jakelua

Osa tiedoista on pakollisia – osa vapaaehtoisia. Jäsen voi harkintansa mukaan valita mitä vapaaehtoisia tietoja ilmoittaa. Lisäksi jäsenellä on mahdollisuus rajoitta tietojensa jakelua myös rotaryn sisällä. Jakelurajoitus merkitään rekisteriin.

6. Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterin pitämisen peruste on ns. oikeutettu etu rotarytoiminnan organisoimiseksi sekä rotaryklubien (yhdistyksien) lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi.
Rotaryyn liittyessään jäsenet ovat olleet tietoisia rotarytoiminnan kansainvälisestä luonteesta ja juridisesta rakenteesta. Liittymällä rotaryklubiin he ovat sitoutuneet noudattamaan rotarytoiminnan periaatteita ja myös hyväksyneet tietojensa rekisteröinnin sekä siirtämisen Rotary Internationaalin käyttöön.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, paitsi jäsennumero, joka saadaan Rotary Internationalin tietojärjestelmästä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekistereissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisterin tiedoista painetaan vuosittain rotarymatrikkeli jäsenistön sisäiseen käyttöön.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksen tähän tekee Rotary Internationalin kansainvälinen jäsentietojärjestelmä niiltä osin, kun se sijaitsee mainitun alueen ulkopuolella. Rotary Internationalin järjestelmään siirretään vain jäsenen perustiedot.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti tallennetut tiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä. Järjestelmien käytön edellyttämä tietoliikenne on salattua ja tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla. Rekisterin palvelimet säilytetään lukitussa tilassa. Tietokoneet on suojattu salasanoilla.

Jokaisella klubilla on käytössään ylläpitotunnus jäsentietojen ylläpitoa varten. Tunnus on tarkoitettu klubin nimeämän henkilön käyttöön (yleensä jäsenasioita hoitava sihteeri). Lisäksi klubilla on käytössään kaikille jäsenille tarkoitettu selailutunnus, jolla jäsenrekisteriä voi selailla. Tunnukset on tarkoitettu vain rotareiden käyttöön. Tunnuksiin liittyvät salasanat vaihdetaan vuosittain.
Alihankkijoiden kanssa on solmittu GDPR-asetuksen mukaiset kirjalliset sopimukset.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.
Tarkastus- ja korjausoikeutta käyttääkseen rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterin pitäjään. Tiedot voi tarkistaa ja tarvittaessa korjata ottamalla yhteyttä oman klubin jäsentiedoista vastaavaan henkilöön tai Rotarytoimistoon.

12. Tietojen säilyttäminen
Tiedot rekisterissä säilytetään jäsenyyden keston ajan. Kun jäsenyys päättyy, niin tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Internationella projekt

Internationella projekt

Implanttileikkauksia kuuroille vähäosaisille lapsille

GRANT NUMBER GG1751296 More Life - Cochlear Implant RC Riverside and Ghaziabad Central Project Sairauksien ehkäiseminen ja hoito HYÖDYN SAAJAT Arviolta 50 köyhien perheiden kuulovammaista lasta Delhin alueella Intiassa HANKKEEN KUVAUS Hankkeessa autetaan kuuroja...

Äidinmaitoa vastasyntyneille Intiassa

GRANT NUMBER GG1752861 Human Milk Bank Project Sairauksien ehkäisy ja hoito 
 Äidin ja lapsen terveys HYÖDYN SAAJAT Punessa Intiassa 1800 - 2000 vauvaa/vuosi sairaalassa ja 2500 - 3000 vauvaa lähialueilta  HANKKEEN KUVAUS Luodaan köyhien imeväisten hyväksi...

Saniteettitilojen rakentamista 14 intialaiseen kouluun

GRANT NUMBER GG1530915 Building toilets for rural schools Vesi ja sanitaatio HYÖDYN SAAJAT Talukassa Intiassa 14 koulua, joissa on yli 2500 oppilasta ja henkilökunnan jäsentä HANKKEEN KUVAUS Hankkeessa rakennetaan maaseutukouluihin WC-tilat. Niistä hyötyvät sekä...

Paikalliset projektit

Paikalliset projektit

Rotary Somero – Laitalainen Joulu

Laitalainen Joulu ylitti kaikki odotukset Somerolla Monimuotoinen hyväntekeväisyystempaus Laitalainen Joulu ylitti jouluna 2017 kaikki sille asetetut tavoitteet. Keräystilin, myymälän ja kirpputorimyynnin, taidehuutokaupan ja Humanitas-seuran lahjoitusten...

Rotary Silakkasoutu

Viides Silakkasoutu tuotti 12 000 € vesiensuojelulle Piirin 1420 viisi rotaryklubia järjesti syksyllä 2017 jo viidettä kertaa Silakkasoudun. Puhtaat lähivedet ja Itämeri kuuluvat piirissä 1420 monen klubin kärkihankkeisiin. Silakkasoutuun 1.10.2017 osallistui 17...

Rotary Forssa – The Goodfather

The Goodfather auraa nuorille tietä työelämään Forssan seudulla Forssalainen Sepänhaan Rotaryklubi luotsaa hanketta, joka on poikinut seudun nuorille työpaikkoja ja mahdollisuuksia työkokeiluihin. Vuonna 2015 käynnistetyt toimet ovat johtaneet jo 120 nuoren...

Nuoret naiset johtamisurille Tampereella

Tammer Nova Rotaryklubi on järjestänyt vuosittain Nuoret naiset johtamisurille -kurssin jo vuodesta 2006. Kurssin tarkoituksena rohkaista aikuisuuden kynnyksellä olevia naisia tarttumaan työelämässä haastaviin johtamistehtäviin. Kurssilla opiskelijat tutustuvat...

Händelser

Händelser

Ei tapahtumia

Ta kontakt

Ta kontakt

8 + 14 =

Fyra-fråge-provet

Fyra-fråge-provet

Rotary är en serviceorganisatio. Den praktiska verksamheten styrs av de etiska principerna som Rotary omfattat, varav det sk Fyra-fråge-provet är centralt. Med hjälp av denna test strävar rotarianerna till goda handlingssätt i det ömsesidiga umgänget och i de serviceuppdrag som åtas genom att väga verksamheten enligt följande:

1. Är det SANT?
2. Är det RÄTTVIST mot alla parter?
3. Kommer det att skapa GOD VILJA och BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?
4. Kommer det att vara till FÖRDEL för alla som det berör? 

Hitta den närmaste klubben

Club Finderilla löydät lähimmän rotaryklubin

Kuusi piiriä, 300 klubia. Club Finder löytää juuri sinulle lähimmän rotaryklubin yhteystietoineen.

Vad kan jag ge åt Rotary?

Vad kan jag ge åt Rotary?

Som medlem i ditt samhälle, som representant för ditt yrke, som sakkunnig och som påverkare har du möjlighet att få mycket gott till stånd. Rotary sammanför människor som du från alla kulturer och yrken. Rotary behöver människor, som vill arbeta för en bättre värld.

Du kan alltså ge din egen tid och ditt eget kunnande till projekt och verksamhet, som har betydelse för välmåendet såväl på din egenort som i hela världen.

Du har många olika möjligheter att vara en aktiv rotarian. Du kan delta i projekt som din klubb organiserar eller du kan planera ett helt eget projekt. Det finns en oändlig mängd av sätt att hjälpa och delta, du kan själv bestämma, vilket är det bästa sättet just för dig. Somliga ger av sin tid genom att gå och läsa tidningar åt åldringar eller genom att ge stödundervisning åt skolelever. Somliga vill verka som ekonomiska sponsorer.

Genom Rotary kan du även gå ut i världen till exempel genom att delta i vänverksamhet, som utbytesstuderande eller genom internationella servideprojekt. Du kan öppna ditt hem för en utbytesstudent eller ge ditt eget kunnande i utbildningen av unga ledare.

Rotary är mycket mera än välgörenhet och betjänande. Rotary är mycket mera än nätverksbildning och yrkesförkovring. Rotary är allt detta och mycket mera.

Vad får jag av Rotary

Vad får jag av Rotary

Man kan komma med i Rotary av många olika skäl. De två viktigaste anledningarna är dock att bistå den egna orten och att kunna samarbeta med andra liksinnade påverkare. Rotary erbjuder dig möjlighet att förbättra förhållandena på din ort och förbättra världen.

Tio goda orsaker att vara en rotarian

1. Möjlighet att betjäna
2. Facklig nätverksbildning
3. Personlig tillväxt och utveckling
4. Vänskap
5. Kulturell mångfald
6. Bra medlem i samhället
7. Internationellt samförstånd
8. Trivsel
9. Ungdomsutbyte och rotaryfamilj
10. Etisk omgivning

Kom med

Kom med

Ruotsinkielinen teksti puuttuu.

Club Finderilla löydät lähimmän rotaryklubin

Kuusi piiriä, 300 klubia. Club Finder löytää juuri sinulle lähimmän rotaryklubin yhteystietoineen.

Bill och Melinda Gates stiftelse

Bill och Melinda Gates Foundation – En betydande finansiär för arbetet att utrota polio

IT-företaget Microsofts anstiftare Bill Gates och hans fru Melinda Gates, som grundat en global välgörenhetsstiftelse, har bistått med betydande ekonomiska bidrag till förmån för arbetet att utrota polion. Stiftelsen är den största enskilda donatorn för WHO:s polioprojekt. Stiftelsen har upprepade gånger utmanat rotarianer till talkoarbete för att utrota sjukdomen.

Syftet med talkoarbetet är mycket enkelt: varje barn har rätt att bli poliovaccinerad. Detta är det enda som kan skydda barnet från denna allvarliga sjukdom och som eventuellt förorsakar död eller invalidisering.

Poliokampanjen har pågått i mer än 30 år och enligt planerna skall denna sjukdom avlägsnas från jorden inom år 2018. Läs mer om Bill och Melinda Gates Foundation: www.gatesfoundation.org. 

WHO

Rotary & WHO samarbetar kring utrotningen av Polio

Rotary var den preliminära kraften bakom världshälsoorganisationen WHO: s projekt, att utrota polion i världen, som påbörjades på 1980-talet. Polio är en virusframkallad sjukdom som lätt smittas på barn under fem år. Sjukdomen kan förorsaka förlamning och i värsta fall död. Polio kan lätt förebyggas genom vaccinering, men det finns inget botemedel för den.

Arbetet med att utrota Polion har varit framgångsrikt och har av WHO deklarerats högsta prioritet. För närvarande florerar sjukdomen endast i Afghanistan och i Pakistan. I Finland inleddes Polio-vaccinering år 1957. I vårt land utrotades polion i praktiken på 1960-talet genom ett omfattande vaccinationsarbete. Polioepidemin överraskade finländarna ännu en gång år 1984. Då stävjades epidemin genom en vaccinationskampanj för hela befolkningen.

Rotarianer deltar i arbetet gentemot polio med hjälp av det globala Polio Plus-programmet bl.a. genom insamlingar för nationella vaccinationstillställningar. För att utrota polion arbetar rotarianer förutom i samarbete med WHO även tillsammans med bl.a. Unicef ​​och den amerikanska Bill och Melinda Gates stiftelsen.

Shelterbox

ShelterBox Finland – tillfälliga hem till katastrofområden

ShelterBox är en av rotarianerna i Stor-Britannien år 2000 stiftad välgörenhetsorganisation. ShelterBox Finland är en officiell underorganisation som ansvarar för biståndsverksamheten i Finland. Organisationens syfte är att ordna nödinkvartering och leverans av därtillhörande utrustning till områden på olika håll i världen, som drabbats av naturkatastrof eller humanitär kris.

Organisationen har fått sitt namn av en grön låda av plast, shelter box. Lådan innehåller tält, spis, filtar, moskitnät, verktyg och förnödenheter, bland annat kärl och vattenrenare. Organisationen anskaffar och levererar lådorna innehållande de livsviktiga grundförnödenheterna till biståndsområden. Med hjälp av det tillfälliga hemmet får familjerna som drabbats av katastrofen en ny början och ett stöd för det nya livet.

Rotary International och Rotarystiftelsen rekommenderar en delaktighet i ShelterBox -organisationens verksamhet. Man kan även ansluta sig som personmedlem. Tilläggsuppgifter om organisationens verksamhet i Finland finns: www.shelterboxtuki.fi.

 

Vi hjälper lokala ekonomier att växa

Vi hjälper lokala ekonomier att växa

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Vi räddar mödrar och barn

Vi räddar mödrar och barn

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Vi stöder utbildning

Vi stöder utbildning

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Rent vatten

Vi förbättrar tillgången till rent vatten

På världsnivå dör cirka 6 000 människor dagligen på grund av sjukdomar förknippade med förorenat vatten. Rent vatten, sanitation och hygien är inte självklarheter och står inte till förfogande för alla. Dessutom tar hämtningen av dricksvatten och vatten för matlagning tid av kvinnorna, vilket förhindrar dem att utföra mera produktivt arbete för sin utkomst.  Genom att barn deltar i att bära vatten försämras deras möjligheter till skolgång.

Rotary har hjälpt människor i många länder att få rent vatten. Med hjälp av finska Rotaryklubbar har man borrat många tiotals vattenbrunnar i Indien.

Utöver tillgången till rent vatten påverkas människornas hälsa och välmående av god sanitet och hygien. Med stöd av Rotaryorganisationen har man utvecklat, finansierat och upprätthållit hållbara vatten- och sanitetssystem.

Barn undervisas att förstå vad god hygien är och hur den bidrar till att förhindra sjukdomar. Barn sprider informationen och bättre tillvägagångssätt till sina egna familjer. Utbildningsprojekt berörande vatten, sanitet och hygien har hittills genomförts förutom i Indien, även i Belize, Guatemala, Honduras och Kenia.

Vi bekämpar sjukdomar

Vi bekämpar sjukdomar

Rotary utbildar och bistår samfund på olika håll i världen att avvärja sjukdomar som polio, HIV/Aids och malaria. Vi förbättrar människornas möjligheter att få förmånlig eller avgiftsfri hälsovård.

God hälsa är grundförutsättning för ett gott liv. Ändå har över 400 miljoner människor i världen inte råd ens till elementär hälsovård. Vi anser hälsovården vara en mänsklig rättighet.

Sjukdomarna förorsakar åt miljontals människor på olika håll i världen elände, lidande och fattigdom. Rotarianerna arbetar för att bekämpa sjukdomar som malaria, HIV/Aids, MS-sjukdom, diabetes och polio. Vi genomför både stora och små projekt inom hälsovården. Vi upprättar tillfälliga kliniker och punkter för donation av blod. Eftersom förebyggande arbetet är viktigt, erbjuder vi också skolning åt samfund i svag ställning. Vi bygger och förbättrar infrastuktur, så att läkare, patienter och myndigheter skulle ha lättare att samarbeta.

(END POLIO)
 Polio skall utrotas ur världen

Rotary har från år 1985 haft som målsättning att utrota polion ur världen. Tack vare det vaccineringsarbete som vi utfört tillsammans med våra samarbetspartners är sjukdomen nästan helt utrotad. Vi skall fortsätta tills polion har förflyttats till historia.

Poliomyeliten är en mycket smittosam sjukdom, som oftast drabbar barn i åldern under 5 år. De flesta känner till sjukdomen som poliovirus, som typiskt smittas genom orent vatten. Den påverkar nervsystemet, skadar det och kan leda till bestående handikapp eller förlamning.

Innan man införde vaccination, förekom polio överallt i världen. Poliovaccineringarna påbörjades i Finland år 1957, och polion försvann hos oss på 1960-talet. En polioepidemi överraskade dock finländarna år 1984. Man lyckades råda bot på epidemin genom en vaccineringskampanj som berörde hela befolkningen.

Rotary har beslutat att utrota polion ur hela världen. End Polio Now -kampanjen inleddes år 1985 och den är den är det långvarigaste och mest betydande projektet i vår historia. Vi samarbetar med WHO, Unicef, Bill och Melinda Gates Foundation, Center for Disease Control and Prevention (CDC) i USA och med ett flertal regeringar i olika länder. Vi har hittills redan vaccinerat över 2,5 miljarder barn i 122 länder och lyckats att nedskära förekomsten av sjukdomen med 99,9 %.

(LÄKARBANKEN) Finland sänder ut läkare till utveclingsländer

Finlands alla sex rotarydistrikt är med i Finlands Rotaryservice rf / Läkarbank. Läkarbanken förmedlar medicinskt bistånd till utvecklingsländer.

Sedan år 2002 verkar Läkarbanken vid de evangeliskluterska kyrkornas sjukhus i Tanzania. Vi har skickat till landet frivilliga läkare och tandläkare med stöd av egen finansiering insamlad av Finlands Rotary och av projektbidrag, som utrikesministeriet beviljat till utvecklingssamarbete.

Man har årligen kunnat sända frivilliga läkare till Tanzania för sex eller flera veckor. Ingen lön betalas för arbetet, men läkarna får ersättning för resorna, ett dagtraktamente och försäkring. Läkarna deltar i arbetet vid sjukhuset med de redskap som står till förfogande  och ger även undervisning. Vid sidan av den tillfredsställelse, som humanitärt arbete medför, har deltagarna upplevt att de har fått erfarenheter som det i Finland inte är möjligt att få.

Vill du veta mera?
Kontakta Finlands Rotaryservice rf / Läkarbanken ordförande
Riitta Karikoski
E-post: riittam.karikoski(at)hotmail.com
Telefon: +358-44-549 1797

Blanketten enbart på finska:
(Blanketten för preliminär anmälan för läkare, sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, fysioterapeuter och andra motsvarande yrkesgrupper)
Alustava ilmoittautumislomake lääkäreille, sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ym. vastaaville

 

 

Vi bygger fred

Vi bygger fred

Rotary vill befrämja den intyerkulturella kommunikationen och förståelsen.  Vi utbildar beslutsfattare till att motarbeta och förlika konflikter samt att hjälpa flyktingar, som har blivit tvungna att lämna sina farliga hemtrakter.

Konflikter och våld jagar årligen tiotals miljoner människor från sina hem. Hälften av dem som dör i konflikter är barn och 90 % civila.

Konflikterna hör inte till normalt leverne. Rotarys projekt bjuder på utbildning, som stärker ömsesidig förståelse och som ger beslutfattare och samfund färdigheter att lösa konflikter.

Vi stöder byggandet av freden lokalt i samhällen som hamnat i konflikt. Vi reder ut orsaker till konflikten, som är fattigdom, ojämlikhet, etniska spänningar, bristen på utbildningsmöjligheter samt ojämn fördelning av resurser.

Vi finansierar ett internationellt magisterprogram för befrämjan av fred och lösning av konflikter vid sex universitet på olika håll i världen. Vi erbjuder möjligheten till 50 nya studerande årligen. Över 1 000 studerande har redan avlagt det krävande två-åriga programmet och arbetar nu i uppdrag med anslutning till befrämjandet av freden.

Vi finansierar också ett fortbildningsprogram för dem som redan en längre tid verkat i fredsarbetet. Utbildningen som är tre månader lång ges i Bangkok.

NGSE

New Generation Service Exchange NGSE

New Generation Service Exchange är ett kortvarigt, skräddarsytt program för unga universitetsstuderande eller unga yrkesmänniskor, som är under 30 år. Utbytet kan ske individuellt eller som grupputbyte. Utbytet organiseras av klubbarna sinsemellan.

NGSE-utbytet förenar deltagarens fackliga mål med ett humanitärt projekt. Utbytet kan även inbegripa nätverks- och relationsbildning, ledarskapsutbildning, förkovran av språkkunskaper och inlärning av lokal kultur. Utbytestiden kan variera från några veckor upp till ett halvt år.

NGSE-utbytets kostnader varierar. Finansieringen kan ordnas som bidrag från klubbar och distrikt eller mera vanligt så, att studeranden själv står för sina rese- och försäkringskostnader och den mottagande klubben ordnar inkvartering och projektmål åt studeranden.

Åven om varje rotaryklubb själv bestämmer sina delaktighetsvillkor, bör alla deltagare påvisa stark förbindelse till betjänande och Rotarys ideal.

NGSE är en ny sercieform. Ta kontakt med din lokala rotaryklubb och hör dig för, om utbytesmöjligheter står till buds.

Rotex

De ivrigaste utbyteseleverna ansluter sig till rotex

De tidigare Rotary utbyteseleverna, rotex, deltar på många olika sätt i Rotarys ungdomsutbyte.  Rotex-medlemmarna bekantar sig med de inkommande utbyteseleverna redan på deras introduktionsläger  under deras första vecka i Finland. Under året hjälper de rotarianerna på de läger och resor både i hemlandet och utomlands som ordnas för utbyteseleverna.

Rotex-medlemmarna ordnar under utbytesåret många slags evenemang och aktiviteter för de utländska utbyteseleverna. De verkar som tutorer och jämlikestöd för nuvarande och tidigare utbyteselever.

Rotex-verksamheten är mycket aktivt i Finland och den är en viktig del av ungdomsutbyteshelheten. Det finns i Finland över 50 aktivt verkande rotex-medlemmar. Finska rotex samarbetar även internationellt med rotex i andra länder.

Rotex Finland verkar under flerdistriktsorganisationen för Finlands Rotarys ungdomsutbyte och följer de regler som gäller för ungdomsutbytet och rotaryorganisationen.

Interact

En servicetjänst som ger handlingsglädje för dig som är mellan 12 till 18 år

Interactklubbens medlemmar planerar och genomför två projekt per år. Det ena av dessa är inriktat på skol- eller närsamhället, och det andra att på ett tilltalande sätt främja ungdomar till internationellt samförstånd. Ungdomarna kan själva påverka sådana frågor som är viktiga för dem.

Interactklubbarna samarbetar med den rotaryklubb som fungerar som fadderklubb. Ungdomarna utvecklar sina sociala färdigheter och ledarskapsförmåga i klubbverksamheten och inom serviceaktiviteter. Rotarianerna hjälper ungdomarna att knyta förbindelser med lokala ledare inom samhället och aktörer inom olika sektorer för att genomföra ungdomsserviceprojekt. Ungdomarna lär sig bilda lokala nätverk och om så önskas, även internationella. Rotarianerna hjälper de unga att identifiera andra ungdomsorienterade tjänster inom rotary, såsom ungdomsutbyte, Rotaract och RYLA.

Ungdomar är ofta mer benägna än vuxna att upptäcka problem inom det egna verksamhetsområdet eller att förstärka sådana utvecklingsområden som krävs. Genom att diskutera sinsemellan kan ungdomar fundera hur olika frågor kan påverka och i samarbete med rotarianer eller ungdomar som stöds av rotarianer kan de unga fungera som en katalysator för förändring.

Interactverksamheten började i USA 1962. Finlands och Nordens första interactklubb grundades 1963 i Somero. Idag är endast en aktiv klubb verksam i Finland, Uleåborgs Interactklubb, som grundades år 2013. Globalt finns över 20 000 interactklubbar i 160 länder med nästan 670 000 ungdomar. Interact är ett utmärkt sätt att bilda nätverk redan vid ung ålder tillsammans med andra aktiva ungdomar i olika länder.

 Rotaract

Nätverksbildande och inspirerande serviceprojekt för unga vuxna

Rotaract sammanför ungdomar mellan 18 och 30 år i klubb- och serviceaktiviteter för att bilda nätverk, praktisera sina ledarskaps- och samarbetsfärdigheter och för att påverka välmåendet i sin omgivning genom olika serviceprojekt. Rotaractklubben kan vara en allmän klubb för ungdomar mellan 18 och 30 år eller kan vara ansluten t.ex. till en högskola varvid unga högskolestuderande kallas till att bli medlemmar.  Rotaracternas motto är samma som rotarianernas: osjälviskt tjänande.

Rotaractklubbens program kan omfatta företagsbesök, planering och genomförande av sociala nätverksprojekt samt nätverksmöten på lokal, nationell eller internationell nivå. Genom det nationella och globala nätverket och genom möten finns möjlighet att etablera livslånga vänskapsband både i Finland och globalt.

Rotaractklubbens medlemmar sköter om och administrerar sin egen klubb och besluter om dess aktiviteter och serviceprojekt. Den sponsorerande fadderklubben finns till för att hjälpa klubben. Fadderklubbens rotarianer ger den nödvändiga informationen och supporten samt samarbetar med rotaracterna i olika serviceprojekt.

Det finns 11 000 rotaractklubbar i över 180 länder med cirka 250 000 medlemmar. I Finland finns 12 rotaractklubbar – de har speciellt etablerats i de större städerna.

Kontakta dina rotarianer på hemorten om du är intresserad av rotaractverksamheten.

Rotary Youth Leadership Awards

Utbildningen av unga till etiska ledare och aktiva medborgare

Inspirerande talturer, erfarenhetssakkunskap, stöd till personlig tillväxt, social verksamhet, allt detta och mycket mera kan ingå i RYLA – Rotary Youth Leadership Awards utbildninigen.

Utbildningen är avsedd för aktiva unga mellan 14-30 år, som vill bekanta sig med ledarskap: utveckla sin förmåga att fatta beslut, ta initiativ, växelverkan samt sin förmåga att uttrycka sin ståndpunkt på ett klart och övertygande sätt. På RYLA-seminarierna redogör representanter för olika områden för sina erfarenheter och tankar gällande ledarskap. Syftet för RYLA-utbildningen är att uppmuntra de unga till ledarskap och uppfostra dem till aktiva medborgare och till etiskt handlingssätt.

RYLA-ledarskapsutbildningar ordnas av enskilda klubbar eller flera klubbar tillsammans, även rotarydistrikt kan stå som arrangör. En skola eller annat samfund kan vara samarbetspartnern i RYLA. Deltagarna väljs på basen av ansökningar eller i samråd med samarbetspartnern.

Ta kontakt med rotaryklubbarna på din ort för att få mera information om RYLA-utbildningar som ordnas på eller nära din hemort.

Ungdomsutbyte

Utomlands för ett skolår, för sommaren eller på temaläger för några veckor?

Ungdomsutbytet är ett av Rotarys mest kända program. Över 8 000 studerande på olika håll i världen bekantar sig årligen med olika kulturer antingen på några veckors läger eller genom att tillbringa ett helt skolår utomlands. Alla unga i lämpligt ålder kan söka sig till utbytet, även rotarianerna barn.

Man förutsätter av kandidaterna smidighet och tillräcklig självständighet. Det är viktigt, att den unga själv står bakom sitt beslut att resa ut.

Rotarys certifierade ungdomsutbyte är ett tryggt och förmånligt sätt att bekanta sig med kluturen, sedvänjor och människor i ett annat land. Den utresande studeranden och hans/hennes familj deltar avresan i introduktionsutbildning på samma sätt som den unga och familj deltar i utbildning i sitt hemland. Värdfamiljerna eller rotaryklubbarna får inte ersättning för inkvarteringen av utbyteseleven, verksamheten grundar sig på frivilligt betjänande. Den unge bor i sin värdfamilj som familjemedlem. Ungdomsutbytet leder ofta till långvariga vänskapsförhållanden mellan den unge och hans/hennes värdfamiljer samt mellan hans/hennes egen familj och värdfamiljerna.

Ungdomsutbytet styr de unga till en ansvarsfull internationalism och skapar förutsättningar för byggandet av en samarbetsvillig och trygg värld. Målet är att uppfostra till förståelse av olikheter  och till tolerans samt uppskattning av kulturernas mångfald.

Bekanta dig med Rotarys ungdomutbyte: årsutbyte, sommarutbyte och lägerutbyte.

Det hittills bästa året i ditt liv?

Årsutbytet betyder inte ett år som turist utomlands, utan ett skolår i ett annat land. Du bor i 2-4 olika värdfamiljer och bekantar dig med varfag och fest i olika familjer. Du går i skola och har dina intressen på samma sätt som om du skulle vara hemma, men nu är du familjemedlem i en ny omgivning. Du lär dig språket och bekantar dig med den lokala kulturen och de lokala sedvänjorna. Du lär dig känna människor i ditt utbytesland och också utbytesstuderande från olika håll i världen. Du lär dig mycket om dig själv och om ditt hemland. Ett år utomlands kan kräva anpassning , men det är också ett år, som du kommer ihåg hela resten av ditt liv.

Cirka 130 unga far årligen ut från Finland till utbyte. Samma antal unga från andra länder kommer till finska familjer. Det finns flera utbytesländer, de mesta unga far till Förenta Staterna, Australien, Mexiko, Brasilien och Tyskland. Nuföärtiden söker man sig till olika länder i Europa allt oftare.

Man ansöker till utbyte i september året före utbytesåret. Ifall du blir utsedd, börjar din utbytesresa i augusti följande år.

Kostnader och tilläggsuppgifter finns på ungdomsutbytets hemsida: www.rye.fi

Sommarutbyte – En månad i Cremona eller kanske i San Diego?

Vill du fara till utbyte, men ett helt år utomlands känns som en för lång tid? Då kan sommarutbytet vara ett gott val för dig. I sommarutbytet tillbringar du en månad i din värdfamilj utomlands och sedan kommer du hem med den unga från din värdfamilj för en andra utbytesmånad. Språkbad i två månader och bekantskap med din nya syskons hemland samt presentationen av sedvänjor och livsstil i ditt eget land för den medkommande unga tryggar för dig en annorlunda sommar.

Sommarutbytet har sakteligen blivit mera populärt, nu far cirka 50 unga årligen till utbyte. Det finns utbytesländer i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Önskemålen på land i ansökningarna fördelar sig rätt jämnt, men bl.a. Spanien och Förenta Staterna är populära mål.

Man söker sig till sommarutbyte fram till mitten av oktober föregående år. Ifall du blir utsedd, kommer du med din bytesfamilj  själv överens om längden och tidpunkten för utbytet samt utbytesordningen. Undantag utgörs av de länder, dit alla utbytesstuderande reser tillsammans.

Kostnader och närmare uppgifter finns på ungdomsutbytets hemsida: www.rye.fi

Lägerutbyte – Skulle du fara på ett seglingsläger i Italien eller ett ekoläger i Mexiko?

Årsutbytet betyder inte ett år som turist utomlands, utan ett skolår i ett annat land. Du bor i 2-4 olika värdfamiljer och bekantar dig med varfag och fest i olika familjer. Du går i skola och har dina intressen på samma sätt som om du skulle vara hemma, men nu är du familjemedlem i en ny omgivning. Du lär dig språket och bekantar dig med den lokala kulturen och de lokala sedvänjorna. Du lär dig känna människor i ditt utbytesland och också utbytesstuderande från olika håll i världen. Du lär dig mycket om dig själv och om ditt hemland. Ett år utomlands kan kräva anpassning , men det är också ett år, som du kommer ihåg hela resten av ditt liv.

Cirka 130 unga far årligen ut från Finland till utbyte. Samma antal unga från andra länder kommer till finska familjer. Det finns flera utbytesländer, de mesta unga far till Förenta Staterna, Australien, Mexiko, Brasilien och Tyskland. Nuföärtiden söker man sig till olika länder i Europa allt oftare.

Man ansöker till utbyte i september året före utbytesåret. Ifall du blir utsedd, börjar din utbytesresa i augusti följande år.

Kostnader och tilläggsuppgifter finns på ungdomsutbytets hemsida: www.rye.fi

Partnerverksamhet

Partnerverksamhet

Ei ruotsinkielistä käännöstekstiä.

Internationellt byte

Vill du lära dig känna den äkta kulturen i andra länder?

Rotary erbjuder sina medlemmar någonting sådant, som man på en semesterresa inte kan uppleva: som rotarian kan du lära dig känna kulturen i andra länder ur lokal synvinkel.

Detta vänskapliga utbyte kan hämta med sig även äkta nya vänner ute i världen. Rotaryideologin förenar på ett naturligt sätt människor i olika åldrar, olika yrken och annorlunda kulturer – även om de före det första mötet skulle vara helt främmande till varandra.  Känslan av samhörighet kan bidra till en av de finaste upplevelserna.

I utbytet gästar en enskild rotarian, rotarian med familj eller rotarypar hos rotaryfamiljer i ett annat land. Besöksprogrammet kan ta några dagar eller gruppbesök i något rotarydistrikt upp till en månad.

Att fara ut till vänskapsutbyte underlättas av, att värdfamiljen bjuder på boendet i familjen, måltiderna och besöken. Själv måste man i praktiken ordna resorna på egen bekostnad och svara för personliga anskaffningar.

Vänskapsutbytet är ömsesidigt, dvs klubbarna för rotarianerna som far ut står i sin  tur som värd för dem, som vill komma och bekanta sig med vår kultur och finna vänner hos de finska rotarianerna. Resorna kan även leda till en gnista och iver att få till stånd samarbete mellan klubbarna och gemensamma projelt.

Klubbarna som anmält sig till vänskapsutbytet (Rotary Friendship Exchange) kan hittas med hjälp av en världsomfattande utbytesdatabas. Fråga klubbpresidenten om tillträdet till utbytet. Varje distrikt har en utbyteskoordinator, som har en förteckning över deltagande distrikt och deras kontaktuppgifter.

Hjälp med ditt kunnande eller utveckla ditt kunnande utomlands

Ibland kan det vara nyttigt att för en tid lämna de alldagliga cirklarna. Genom Rotary kan du i en grupp resa utomlands för att införskaffa nya kunskaper på ditt yrkesområde. Det behövs också ute i världen kunniga personer på många områden.  En rotarian kan också coacha lokala aktörer på sitt yrkesområde.

Grupper som far utomlands kallas för yrkesutbildningsteam (Vocational Training Teams).

Skolning kan ges eller fås i företag, sjukhus, universitet. Under resan bor gruppen i hem, studentbostäder eller på hotell. Längden av skolningstiden kan väljas fritt.

Gruppen som far utomlands bör bestå av minst en teamledare (gärna en rotarian) och två övriga deltagare. Deltagarnas ålder är inte begränsad på något sätt, men man förutsätter av deltagaren yrkeskunskaper på sitt område och minst två års yrkeserfarenhet.

Deltagarna i yrkesutbildningsteam har beskrivit sin resa som givande och som en unik erfarenhet. Några har till och med upplevt den erbjudna möjligheten  som en så fin erfarenhet, att de har själva anslutit sig till Rotary som ett tecken för sin tacksamhet och för att bereda även andra samma möjlighet.

Om delaktighet i ett yrkesutbildningsteam intresserar, lönar det sig att ta kontakt med det egna rotarydistriktet eller den lokala rotaryklubben.  En del av kostnaderna kan täckas med stipendier från rotarydistriktet eller Rotary Foundation. Även flera team kan resa med stöd av samma stipendium.

Rotarys spetsteman

Rotarys spetsteman

Rotary arbetar medvetet för att världen skulle bli ett bättre ställe att leva i. Vi utvecklar internationella relationer och bygger fred, förbättrar på många sätt människornas levnadsvillkor och motarbetar sjukdomar.

Vi bygger fred

Rotary vill befrämja interkulturell kommunikatiom och förståelse. Vi utbildar beslutsfattare att motarbeta och förlika konflikter samt att hjälpa flyktingar, som har tvingats att lämna sina farliga hemtrakter.

Vi motarbetar sjukdomar

Rotary utbildar och bistår samfund på olika håll i världen att avvärja livshotande sjukdomar såsom polio, HIV/Aids och malaria. Vi förbättrar människornas möjligheter att förmånlig eller avgiftsfri hälsovård.

Vi drar försorg om rent vatten, sanitation och hygien

Rotary stöder projekt, som bidrar till att allt flera människor varje dag har tillgång till rent vatten, bättre sanitation och hygien. Vi strävar till hållbar utveckling och utbildar lokala aktörer, så att våra projekt skulle hämta ett varaktigt bistånd.

Vi räddar mödrar och barn

Nästan 6 miljoner barn under 5 år dör årligen av undernäring, dålig hälsovård och otillräcklig sanitation. Vi strävar till att förbättra människornas möjligheter till bättre hälsovård, så att mödrar och barn skulle kunna föra ett gott liv och växa normalt.

Vi stöder utbildning

Det finns i världen över 775 miljoner barn under 15 år som inte kan läsa. Vårt mål är att bistå samfund i att dra försorg om grundundervisningen av barn, minska ojämlikheten mellan kön i utbildningen och förkovra de vuxnas läskunskaper.

Vi hjälper lokala ekonomier att växa

Rotary genomför projekt, som stöder lokala ekonomier och samfund i att trygga ett ordentligt och produktivt arbete för människor i alla åldrar. I förarmade samfund hjälper vi också lokala företagare, speciellt kvinnor.

Ungdomsservice

Oförglömliga upplevelser och nya vänner

Rotarys mångsidiga ungdomsservice erbjuder unga och unga vuxna inspirerande verksamhet, som uppfostrar till samfundsförkovrande betjänande och etiskt agerande, att inte glömma glädjen. Ungdomsverksamheten hjälper de unga i nätverksbildning såväl lokalt som internationellt. En ung person kan delta i av Rotary sponsorerad verksamhet från medlemskap i en interactklubb för 14-18 åringar ända till NGSE-utbytet som betonar humanitärt betjänande och yrkesmässig utveckling.

Läs mera om Rotarys ungdomsservice: Rotarys ungdomsutbyte, interact-, rotaract- och rotexverklsamheten, RYLA-ledarskapsutbildningen och yrkesmässigt NGSE-utbytet.

Rotarianerna förhåller sig ansvarsfullt till arbetet med unga. Rotarianerna, deras gemål, partners och andra frivilliga bör enligt bästa förmåga trygga välmåendet av de barn och unga, som de har att göra med, samt förhindra att de inte blir offer för fysiskt, sexuellt eller emotionellt utnyttjande.

Vad gör vi

Vad gör vi

Ruotsinkielinen teksti puuttuu.

Lokala projekt

Lokala projekt

DG Jaakko Panula

Piiri 1380 DG Jaakko Panula Kauhajoki Tietotekniikka Mobile +358-40-543 1290 E-mail: jaakko.panula@gmail.com

DG Jarmo Palukka

Piiri 1390 DG Jarmo Palukka Tammer Nova Ohjelmistopalvelut Mobile +358-400-581 589 E-mail: jarmo.palukka@ferrumcapital.com

DG Heikki Salumäki

Piiri 1400 DG Heikki Salumäki Tuira (Oulu) Sairaalatekniikka Mobile +358-40-484 5234 E-mail: heikki.salumaki@gmail.com

Sanitaarruumide ehitamine 14 India kooli

GRANT NUMBER GG1530915 Building toilets for rural schools Vesi ja kanalisatsioon TOETUSE SAAJAD Taluka, India - 14 kooli, kus on õpilasi ja personali üle 2500 PROJEKTI KIRJELDUS Projekti raames ehitatakse maakoolidesse WC-d. Tualette vajavad nii koolide õpilased kui...

Emapiim India vastsündinutele

GRANT NUMBER GG1752861 Human Milk Bank Project Haiguste ennetamine ja ravi Ema ja lapse tervis TOETUSE SAAJAD Pune, India 1800 – 2000 beebit/aasta haiglas ja 2500 – 3000 beebit lähiümbrusest PROJEKTI KIRJELDUS Vaestest peredest pärit imikute jaoks luuakse...

Implantaadi operatsioon kurtidele vähekindlustatud perede lastele

GRANT NUMBER GG1751296 More Life - Cochlear Implant RC Riverside and Ghaziabad Central Project Haiguste ennetamine ja ravi TOETUSE SAAJAD Hinnanguliselt 50 kuulmispuudega last vaestest perekondadest Delhi piirkonnas Indias PROJEKTI KIRJELDUS Projektis aidatakse kurte...

Tampere – Noored naised juhtideks

Tammer Nova Rotary klubi on aastast 2006 korraldanud igal aastal kursuseid - Noored naised juhtideks. Kursuse eesmärk on julgustada täiskasvanuikka jõudvaid naisi haarama kinni tööalastest juhtimisega seotud väljakutsetest. Kursusel tutvutakse juhtimisalase...

Rotary Forssa – The Goodfather

The Goodfather rajab noortele teed Forssa piirkonna tööturule Forssa Sepänhaka Rotary klubi juhib projekti, mis on loonud kohalikele noortele töökohti ja võimalusi tööproovideks. Aastal 2015 käivitatud meetmed on tänaseks toonud kaasa juba enam kui 120 noore tööhõive....

Rotary Silakkasoutu

Viies Silgusõudmisvõistlus ehk Silakkasoutu kogus 12 000 € veekaitseks Piirkonna nr 1420 viis Rotary klubi korraldas 2017. aasta sügisel juba viiendat korda Silgusõudmisvõistluse. Lähiveekogude ja Läänemere puhtus kuuluvad mitme selle piirkonna klubi projektide hulka....

Rotary Somer – Laitalainen Joulu

”Laitalainen Joulu” ületas Someros kõik ootused Mitmekülgne heategevuskampaania Laitalainen Joulu ületas 2017. aasta jõulude ajal kõik sellele seatud ootused. Annetuste summa, mis kogunes kogumiskontolt, kaupluse ja kirbuturu müügist, kunstioksjonilt ja...

Rotary International

Rotary International

Rotary International stöder och vägleder rotarianer och klubbar för att förverkliga Rotarys syfte. Rotary Internationals högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket varje klubb har rätt att skicka en officiell representant och där varje rotarian har rätt att delta.

Rotary Internationals flaggskepp är en president som årligen byts ut. Under rotaryåret 2018-2019 är RI:s president Barry Rassin från Rotary Club of East Nassau, New Providence, Bahamas.

Rotary Internationals huvudkontor finns i Evanston, Illinois, nära Chicago. Huvudkontoret sysselsätter cirka 530 personer under generalsekreterarens ledning. Förutom huvudkontoret har Rotary International sju regionala kontor över hela världen. Den europeiska och afrikanska byrån som finns i Zürich (EAO) betjänar finländska rotarianer.

Distrikt

Finska Rotarydistrikt 2018-2019

Det finns sex Rotarydistrikt i Finland, som alla leds av en guvernör och som har ett distriktsråd, kommittéer och biträdande guvernörer för distriktets olika delområden som sitt stöd. Klubbarna gör framställningar om guvernören och distriktets nomineringskommitté utser bland de föreslagna den lämpligaste kandidaten till guvernör. Den blivande guvernören väljs på Rotary Internationals världskonferens.

Distriktet ordnar under året för klubbarna många olika tillställningar, därav det för en vanlig rotarian viktigaste är utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och klubbfunktionärer (PETS). Distriktmötet ordnas vanligtvis på hösten och den mera festliga distriktskonferensen på våren.

Distriktsguvernören besöker alla klubbar i sitt distrikt under sitt verksamhetsår.

DG Jarmo Palukka

Piiri 1390

DG Jarmo Palukka

Tammer Nova

Ohjelmistopalvelut
Mobile +358-400-581 589
E-mail: jarmo.palukka@ferrumcapital.com

DG Risto Suviala

Piiri 1410

DG Risto Suviala

Turku Samppalinna

Perimistoimistot
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

DG Vesa Martikkala

Piiri 1430

DG Vesa Martikkala

Joensuu Eteläinen

Liikuntalääketiede
Mobile +358-50-540 3366
E-mail: vesa.martikkala@islo.fi

Rotarydistrikten kommer åt att uppdatera sina förnyade sidor från och med hösten 2018.
Tidtabellen preciseras senare.
På denna sida finns rotarydistriktens nuvarande guvernörer med kontaktuppgifter.

Uppgifterna om distrikten och sökvägen till sidorna för distrikten klubbar finns på våra arkivsidor:

Distrikt 1380 (Österbotten) https://d1380.rotary.fi

Distrikt 1390 (Mellersta Finland) https://piiri1390.rotary.fi

Distrikt 1400 (Norra Finland) https://d1400.rotary.fi

Distrikt 1410 (Västra Finland) http://www.rotary1410.fi

Distrikt 1420 (Södra Finland + Estland) https://d1420.rotary.fi

Distrikt 1430 (Östra Finland) http://www.rotarypiiri1430.fi

Klubbarna

Klubbarna

Rotaryverksamheten börjar i de lokala rotaryklubbarna. Det finns sammanlagt 300 klubbar i Finland och Estland, därav 19 i Estland. I större städer kan det finnas flera rotaryklubbar.

Varje rotaryklubb besluter självständigt om sin verksamhet, dock genom att iakta Rotary värderingar och mål. Rotaryklubbarna väljer årligen för klubben en president och övriga klubbfunktionärer, såsom sekreterare, klubbmästare och kassör.

Rotarys mest centrala verksamhetsform är klubbmötet, som i allmänhet hålls samma tid på samma ställe. Det mest vanliga är ett möte i veckan, men möten bör hållas minst två gånger i mån. Förutom klubbmöten ordnar rotaryklubbarna även annat program, såsom företagsbesök, föreläsningar och olika sorters medlemsaftnar.

Föredrag och inledningar som hålls på klubbmötena utgör en av grundpelarna i verksamheten. Föredrag hålls av klubbmedlemmarna eller av inbjudna sakkunniga om något fackligt eller annars aktuellt tema. Rotarianerna kan även bjuda in gäster till sina möten för att bekanta sig med verksamheten och att lyssna på aktuella föreläsningar.

Club Finderilla löydät lähimmän Rotaryklubin

Kuusi piiriä, yli 300 klubia. Club Finder löytää juuri sinulle lähimmän Rotaryklubin yhteystietoineen.

Rotary Foundation

Rotary Foundation

Rotary Foundation koordinerar och finansierar rotarianernas globala serviceverksamhet. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och på kapitalavkastning som kanaliseras till utbildningsprojekt och till humanitärt biståndsarbete. Ett viktigt incitament är beviljandet av Paul Harris Fellow-utmärkelsen för varje donation som omfattar tusen dollar. PHF-utmärkelser som bär Rotarys grundare Paul Harris namn, har globalt beviljats till över en miljon.

Rotary Foundation är en av världens största enskilda välgörenhetsaktörer, som alltid bland dessa aktörer återinträder i en topposition i förhållandei transparens- och pålitlighetsjämförelser.

Organisationen

Organisationen

De enskilda rotaryklubbarna är hela Rotary-verksamhetens kärn- och grundenhet. Rotaryklubbar leds vanligen av presidenter som årligen byts. Klubbarna hör till ett rotarydistrikt som lyder under Rotary International. I Finland finns sex distrikt. Rotary International leds av en president och en styrelse (Board). Distrikten leds av guvernörer.

Det finns totalt 300 rotaryklubbar i Finland och i Estland och deras medlemsantalet är ca. 10 300 rotarianer.

Hur Rotary fick sin början

Hur Rotary fick sin början

Historien om Rotary började för över 110 år sedan. Det startade med affärsmannen Paul Harris i Chicago och hans tanke om att kunna förbättra affärsmoralen, utbyta åsikter om en bättre samhällsutveckling, lära sig nytt och skapa vänskapsband.

Den 23 februari 1905 bjöd Rotarys grundare Paul Harris in tre andra affärsmän i Chicago till ett möte. Redan år 1910 hade verksamhetsidén utvidgats så att den också omfattade utvecklandet av det omgivande samhället. Ur detta uppstod en global målsättning. 

Rotary nådde Europa 1911, då en rotaryklubb grundades i London. Den första klubben i Finland grundades i Helsingfors den 1 december 1926. I Estland infördes Rotary år 1930 och sedan år 2000 har alla Estlands rotaryklubbar tillhört distrikt 1420 i Finland.

Vad är Rotary

Vad är Rotary

Rotary är en internationell serviceorganisation på etisk grund, som fungerar i över 200 länder –
medlemmarna uppgår till över 1,2 miljoner. I Finland och Estland finns över 300 rotaryklubbar och i dem ca
10 300 rotarianer sammanlagt.

Grunden i Rotarys verksamhet är de lokala rotaryklubbarna, som samlar likasinnade påverkare för att göra
en skillnad på sin hemort. Klubbarna kallar sina medlemmar bland välrenommerade yrkesmänniskor, män
och kvinnor. Klubbarna har regelbundna mötestider, där medlemmarna ur olika yrkesgrupper håller
föredrag om aktuella ämnen, eller kallar in utomstående talare.

Rotary är välbekant för sitt globala ungdomsutbyte och sin utbildning av unga ledare. På de flesta större
orter möjliggör Rotary årligen ett utbytesår för en lokal ungdom, och tar emot en ungdom från något annat
håll i världen.

Rotarys mest synliga projekt är kampen mot polio: sjukdomen ska utrotas. Sedan 1985 har Rotary samlat
pengar och arbetat med kampanjen PolioPlus. Målet är att vaccinera alla barn på jorden mot polio.
Samarbetspartners i detta är bland annat Världshälsoorganisationen WHO, Rotary International, en enhet
inom USA:s hälsovårdsmyndighet och FN:s barnfond, samt många andra. Senare har också Bill och Melinda
Gates stiftelse stigit fram som en viktig samarbetspartner.

Tack vare den omfattande kampanjen har antalet nya poliofall världen över minskat från över 350 000 fall
om året till nästan noll.

Vad är Rotary?

Rotary är opinionsbildares servicenätverk som samlar likasinnade människor till att göra gott inom det egna närområdet och i hela världen. En grund för verksamheten är lokala rotaryklubbar.VV

Mikä on Rotary?

Rotary tekee määrätietoista työtä, jotta maailmasta tulisi parempi paikka elää. Kehitämme kansainvälisiä suhteita ja rakennamme rauhaa, parannamme monin tavoin ihmisten elämää ja torjumme sairauksia.

Mikä on Rotary?

Rotary lähettää ja vastaanottaa vuosittain useita nuoria maailmalta ja maailmalle.
Kiinnostaako sinua vuosi tai kesä ulkomailla?

Mikä on Rotary?

Parempi maailma voi alkaa vaikka puhtaammasta Itämerestä.
Mitä sinä voisit tehdä vaikka oman paikkakuntasi eteen?

Händelser

Ei tapahtumia

Liity mukaan

Jos haluat vaikuttaa, tule mukaan toimintaamme!

Rotary i sociala medier

Club Finderilla löydät lähimmän Rotaryklubin

Kuusi piiriä, yli 300 klubia. Club Finder löytää juuri sinulle lähimmän Rotaryklubin yhteystietoineen.

Lahjoita

Lahjoita

Kun lahjoitat Rotarylle, lahjoitat puhtaaseen veteen ja toimivaan vesihuoltoon. Kun lahjoitat Rotarylle, lahjoitat terveyteen ja vakavien tautien, kuten polion poistamiseen maapallolta. Sinun avullasi me teemme parempaa maailmaa – myös omalla paikkakunnallasi.

Voit itse valita, mihin kohdistat lahjoituksesi. Pääkohteenamme on Rotaryn vuosirahasto, josta rahoitetaan hyvää tekeviä projekteja maailmanlaajuisesti. Voit kohdistaa lahjoituksesi myös suoraan Rotaryn kärkiteemoihin, kuten puhtaaseen veteen, äitien ja lasten hyvinvointiin, rauhan tukemiseen, koulutukseen, paikallistalouksien edistämiseen tai poliorahastoon.

Lahjoittaminen tapahtuu Rotary Internationalin sivuilla. Sivut ovat englanniksi. Jos sinulla on kysyttävää lahjoittamisesta, ota yhteyttä oman tai lähimmän klubisi säätiöasiamieheen.

Tapahtumat

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

6 + 13 =

Neljän kysymyksen koe

Neljän kysymyksen koe

Rotary on palvelujärjestö. Käytännön toimintaa ohjaavat Rotaryn eettiset periaatteet, joista Neljän kysymyksen koe on keskeinen. Tällä kokeella rotarit pyrkivät edistämään hyviä toimintatapoja keskinäisessä kanssakäymisessään ja ajamissaan palveluhankkeissa punnitsemalla toimintaansa seuraavasti:

Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi:

1. Onko tämä TOTTA?
2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan?
3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PARANTAAKO TÄMÄ YSTÄVYYSSUHTEITA?
4. Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA? 

Etsi lähin klubi

Club Finderilla löydät lähimmän rotaryklubin

Kuusi piiriä, 300 klubia. Club Finder löytää juuri sinulle lähimmän rotaryklubin yhteystietoineen.

Mitä minä voin antaa Rotarylle?

Mitä minä voin antaa Rotarylle?

Yhteisösi jäsenenä, oman ammattisi edustajana, osaajana ja vaikuttajana sinulla on mahdollisuus tehdä ja saada aikaan paljon hyvää. Rotary kokoaa yhteen sinun kaltaisiasi ihmisiä kaikista kulttuureista ja ammateista. Rotary tarvitsee ihmisiä, jotka haluavaa tehdä maailmasta paremman.

Voit siis antaa omaa aikaasi ja omaa osaamista projekteille ja toiminnalle, jolla on vaikutus niin oman paikkakuntasi kuin koko maailman hyvinvointiin.

Sinulla on monia erilaisia mahdollisuuksia olla aktiivinen rotari. Voit olla mukana klubisi organisoimassa projektissa tai voit suunnitella oman projektin. Auttamisen ja osallistumisen muotoja on loputon määrä, sinä itse voit päättää, mikä on sinulle paras tapa. Jotkut antavat aikaansa ja käyvät lukemassa vanhuksille sanomalehtiä tai antavat koululaisille tukiopetusta. Toiset haluavat toimia taloudellisena sponsorina.

Rotaryn kautta voit suunnata myös maailmalle esimerkiksi ystävyystoiminnan, vaihto-oppilastoiminnan tai kansainvälisten palveluprojektien avulla. Voit antaa vaihto-oppilaalle kodin tai antaa omaa osaamistasi nuorten johtajien kouluttamisessa.

Rotary on paljon enemmän kuin hyväntekeväisyyttä ja palvelua. Rotary on paljon enemmän kuin verkostoitumista ja ammatillista pätevöitymistä. Rotary on kaikkea tätä ja paljon enemmän.

Mitä Rotary antaa minulle?

Mitä Rotary antaa minulle?

Rotaryn jäseneksi voi liittyä monesta syystä. Kaksi tärkeintä syytä ovat kuitenkin oman paikkakunnan auttaminen ja samanhenkisten vaikuttajien kanssa toimiminen. Rotary tarjoaa sinulle mahdollisuuden parantaa paikkakuntasi oloja ja muuttaa maailmaa.

Kymmenen hyvää syytä olla rotari:

1. Mahdollisuus palvelemiseen
2. Ammatillinen verkottuminen
3. Henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen
4. Ystävyys
5. Kulttuurien monimuotoisuus
6. Hyvä yhteiskunnan jäsen
7. Maailmanlaajuinen yhteisymmärrys
8. Viihtyminen
9. Nuorisovaihto ja rotaryperhe
10. Eettinen ympäristö

Liity mukaan

Liity mukaan

Rotary on kansainvälinen järjestö, joka muodostuu samalla tavalla ajattelevista ihmisistä – ihmistä, jotka haluavat tehdä hyvää omalla paikkakunnallaan ja ympäri maailman. Rotaryklubeja on melkein jokaisessa maassa, Suomessakin jokaisella seutukunnalla, kaupungissa ja lähes jokaisessa kunnassa.

Tutustu myös nuorille suunnattuun toimintaan, Interactiin ja Rotaractiin.

Club Finderilla löydät lähimmän rotaryklubin

Kuusi piiriä, 300 klubia. Club Finder löytää juuri sinulle lähimmän rotaryklubin yhteystietoineen.

Mitä teemme

Mitä teemme

Rotareilla on paikallisia palveluprojekteja ja yhdessä toisten klubien kanssa kansainvälisiä projekteja, joilla halutaan vaikuttaa tämän päivän akuutteihin haasteisin. Rotarina sinulla on mahdollisuus toimia ja vaikuttaa. Lisäksi saat mahtavan sosiaalisen verkoston ja elinikäisiä ystäviä.

Mikä on Rotary

Mikä on Rotary

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka toimii yli 200 maassa – jäseniä sillä on yli 1,2 miljoonaa. Suomessa ja Virossa on yhteensä 300 rotaryklubia ja rotareita niissä on yhteensä noin 10 300.

Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen samanmielisiä vaikuttajia tekemään hyvää omalla paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. Klubeilla on säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita.

Rotary tunnetaan hyvin maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta ja nuorten johtajien koulutuksesta. Lähes jokaisella suurehkolla paikkakunnalla Rotary järjestää vuosittain paikallisen nuoren vaihto-oppilasvuoden ja ottaa vastaan nuoren jostain päin maailmaa.

Rotaryn näkyvin projekti on polion poistaminen maapallolta. Rotary on kerännyt rahaa ja tehnyt työtä vuodesta 1985 PolioPlus-hankkeessa. Tavoitteena on rokottaa kaikki maailman lapset poliota vastaan. Yhteistyökumppaneina tässä työssä ovat mm. Maailman terveysjärjestö WHO, Rotary International, USA:n terveysviraston osa ja YK:n lastenrahasto sekä monet valtiot. Myöhemmin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi on tullut myös Bill ja Melinda Gatesin säätiö.

Mittavan kampanjan ansiosta poliotapaukset ovat vähentyneet maailmassa yli 350 000 tapauksesta vuodessa lähes nollaan.

Bill ja Melinda Gatesin säätiö

Bill ja Melinda Gatesin säätiö – Polionvastaisen työn merkittävä rahoittaja

Tietotekniikkayhtiö Microsoftin perustajan Bill Gatesin ja hänen puolisonsa Melinda Gatesin perustama, globaali hyväntekeväisyyteen erikoistunut säätiö on osallistunut merkittävällä taloudellisella panoksella Polion kitkemiseen tähtäävään työhön. Säätiö on WHO:n polioprojektin suurin yksittäinen rahoittaja. Säätiö on haastanut useita kertoja myös rotareita talkoisiin taudin hävittämisen puolesta.

Talkoiden tavoite on hyvin yksinkertainen: jokaisella lapsella on oikeus saada poliorokotus. Vain se voi suojata hänet vakavalta sairaudelta ja sen mahdollisesti aiheuttamalta kuolemalta tai vammautumiselta.

Yli 30 vuotta toimineen poliokampanjan suunnitelmien mukaan tämä tauti on poistettavissa koko maailmasta vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisätietoja Bill ja Melinda Gatesin säätiöstä: www.gatesfoundation.org

WHO

Yhteistyössä Polion hävittämisen puolesta Rotary & WHO

Rotary oli alkuun panevana voimana Maailman Terveysjärjestön WHO:n 1980-luvulla aloittamassa hankkeessa polion hävittämiseksi maailmassa. Polio on viruksen aiheuttama tauti, joka tarttuu herkästi alle viisivuotiaisiin lapsiin. Tauti saattaa aiheuttaa halvauksen, ja pahimmassa tapauksessa kuoleman. Polio on helposti ehkäistävissä rokotteella, mutta siihen ei ole parannuskeinoa.

Työ Polion hävittämiseksi on onnistunut hyvin ja se on julistettu WHO:n ykköstavoitteeksi. Tällä hetkellä sairaudesta kärsitään enää lähinnä Afganistanissa ja Pakistanissa. Suomessa poliorokotukset aloitettiin vuonna 1957. Polio hävisi maastamme käytännössä jo 1960-luvulla kattavien rokotusten ansiosta. Polioepidemia yllätti suomalaiset kertaalleen vielä vuonna 1984. Tuolloin epidemia saatiin kitkettyä koko väestöön kohdistuneella rokotuskampanjalla.

Rotarit osallistuvat polionvastaiseen työhön maailmanlaajuisen PolioPlus-ohjelman kautta kansallisten rokotustapahtumien, varainhankinnan ym. myötä. Rotarit ovat tehneet yhteistyötä Polion hävittämiseksi WHO:n ohella mm. Unicefin sekä yhdysvaltalaisen Bill ja Melinda Gatesin säätiön kanssa.

 

Shelterbox

ShelterBox Suomi – tilapäisiä koteja katastrofialueille

ShelterBox on Iso-Britanniassa vuonna 2000 rotarien perustama hyväntekeväisyysjärjestö. ShelterBoxin avustustoiminnasta Suomessa vastaa sen virallinen alajärjestö ShelterBox Suomi. Järjestön tehtäviin kuuluu hätämajoitusten ja niihin liittyvien varustetoimitusten järjestäminen luonnonkatastrofeista tai humanitaarisista kriiseistä kärsiviin kohteisiin eri puolille maailmaa.

Nimensä järjestö on saanut vihreästä muovilaatikosta, shelter boxista. Laatikko sisältää teltan, lieden, huopia, hyttysverkkoja, työkaluja ja tarvikkeita, muun muassa astioita ja vedenpuhdistimen. Järjestö hankkii ja toimittaa elämän perusedellytykset takaavat laatikot avustuskohteisiin. Tilapäisen kodin turvin katastrofista kärsineet perheet saavat alun ja tukea uudelle elämälleen.

Rotary International ja Rotarysäätiö suosittelevat ShelterBox-järjestön toimintaa. Järjestöön voi liittyä myös henkilöjäseneksi.  Lisätietoja järjestön Suomen toiminnasta: www.shelterboxtuki.fi

Kumppanitoiminta

Kumppanitoiminta

Me tiedämme, että yhteistyössä on voimaa. Siksi Rotary tekee yhteistyötä monen muun samanhenkisen organisaation ja toimijan kanssa. 1,2 miljoonaa rotaria ympäri maailman on potentiaali, jota kumppanimme arvostavat.

Kansainvälinen vaihto

Haluatko tutustua muiden maiden kulttuuriin aidosti?

Rotary tarjoaa jäsenilleen jotain sellaista, mitä lomamatkoilla ei pääse kokemaan: rotarina on mahdollista tutustua muiden maiden kulttuureihin paikallisten näkökulmasta.

Tämä ystävyysvaihto voi tuoda myös aidosti uusia ystäviä maailmalta. Rotaryaate yhdistää luontevasti eri-ikäiset, eri ammatteja edustavat ja toisenlaisissa kulttuureissa elävät ihmiset – vaikka he ennen ensitapaamistaan olisivatkin toisilleen ventovieraita. Yhteenkuuluvuuden tunteesta saattaa muodostua yksi hienoimmista kokemuksista.

Vaihdon kautta yksittäinen rotari, rotari perheineen tai rotaripariskunnat vierailevat toisen maan rotarien perheissä. Vierailijaohjelma voi kestää muutamia päiviä ja ryhmävierailut jonkin rotarypiirin alueella jopa kuukauden.

Ystävyysvaihtoon lähtemistä helpottaa se, että isäntäperheet tarjoavat asumisen perheessä, ruokailut ja vierailut. Käytännössä itselle jää matkojen järjestäminen omalla kustannuksella ja vastuu omista henkilökohtaisista hankinnoista.

Ystävyysvaihto on vastavuoroista eli vierailuun lähtevien klubit toimivat isäntinä vuorostaan niille, jotka haluavat tutustua meidän kulttuuriimme ja löytää ystäviä suomalaisista rotareista. Matkojen tuloksena voi syntyä myös kipinä ja innostus käynnistää klubien välistä yhteistyötä ja yhteisiä projekteja

Ystävyysvaihtoon (Rotary Friendship Exchange) ilmoittautuneet klubit löytyvät maailmanlaajuisen vaihtotietokannan kautta. Vaihto-ohjelmaan pääsystä voi tiedustella klubin presidentiltä. Jokaisessa piirissä on ystävyysvaihtokoordinaattori, jolla on luettelo mukana olevista piireistä ja niiden kontakteista.

Auta osaamisellasi tai kehitä osaamistasi ulkomailla

Joskus on hyvä irrottautua tutuista ympyröistä. Rotaryn kautta voi matkustaa ryhmän mukana ulkomaille hakemaan lisäoppia omaan ammattialaan liittyen. Maailmalla tarvitaan myös monenlaisten alojen osaajia. Rotari voi myös valmentaa paikallisia toimijoita omalla osaamisalueellaan.

Ulkomaille lähteviä ryhmiä kutsutaan ammattikoulutustiimeiksi (Vocational Training Teams).

Koulutusta voi saada tai antaa yrityksissä, sairaaloissa tai yliopistoissa. Matkan aikana ryhmä asuu kodeissa, opiskelija-asuntoloissa tai hotelleissa. Koulutuksen keston voi valita vapaasti.

Ulkomaille matkustavassa ryhmässä on vähintään tiiminvetäjä (mielellään rotari) ja kaksi muuta jäsentä. Osallistujien ikää ei ole rajoitettu mitenkään, mutta osallistujalta edellytetään asianmukaista oman alan ammattitaitoa ja vähintään kahden vuoden työkokemusta.

Ammattikoulutustiimien mukana olleet osallistujat ovat kuvailleet matkaansa antoisaksi ja ainutlaatuiseksi kokemukseksi. Onpa joillekin osallistuminen opintoryhmän matkaan ollut niin hieno kokemus, että he ovat ryhtyneet rotareiksi osoittaakseen kiitollisuuttaan ja antaakseen muillekin saman mahdollisuuden.

Kun ammatilliseen opintoryhmään osallistuminen kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä omaan rotarypiiriin tai rotaryklubiin. Ryhmän kustannuksia voidaan kattaa rotarypiirin tai Rotarysäätiön apurahoilla. Samalla apurahalla voi matkustaa vaikka useampi tiimi.

Kuvaus organisaatiosta

Kuvaus organisaatiosta

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Paikallisen talouselämän kasvu

Paikallisen talouselämän kasvu

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Äitien ja lasten suojelu

Äitien ja lasten suojelu

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Koulutuksen tukeminen

Koulutuksen tukeminen

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Puhdas vesi

Parannamme puhtaan veden saatavuutta

Päivittäin maailmanlaajuisesti noin 6 000 ihmistä menehtyy saastuneeseen veteen liittyviin sairauksiin. Puhdas vesi, jätehuolto ja hygienia eivät ole itsestäänselvyyksiä ja kaikkien saatavilla.  Lisäksi juoma- ja ruoanlaittoveden haku vie naisten aikaa, jolloin he eivät voi tehdä tuottavampaa työtä tuloa hankkiakseen. Lasten osallistuminen veden kantamiseen vähentää heidän koulunkäyntimahdollisuuksiaan.

Rotary on auttanut monien maiden ihmisiä saamaan puhdasta vettä. Suomalaisten rotaryklubien avustuksella on tehty kymmenittäin vesikaivoja Intiaan.

Puhtaan veden saatavuuden lisäksi ihmisten terveyteen ja elämään vaikuttavat jätehuolto ja hygieniasta huolehtiminen.  Rotaryjärjestön kautta on kehitetty, rahoitettu ja ylläpidetään kestäviä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä.

Lapsia opetetaan ymmärtämään mitä hygienia on ja miten sen avulla ehkäistään sairauksia. Lapset levittävät tietoa ja parempia käytäntöjä omissa perheissään. Vesi-, jätehuolto-, hygienia- ja opetushankkeita on toteutettu tähän saakka Intian lisäksi Belizessä, Guatemalassa, Hondurasissa ja Keniassa.

Sairauksien torjunta

Torjumme sairauksia

Rotary kouluttaa ja auttaa yhteisöjä eri puolilla maailmaa pysäyttämään sairauksia kuten polio, HIV/Aids ja malaria. Parannamme ihmisten mahdollisuuksia saada edullista tai maksutonta terveydenhoitoa.

Terveys on hyvän elämän perusedellytys. Silti yli 400 miljoonalla ihmiselle maailmassa ei ole varaa edes perusterveydenhoitoon. Meistä se on jokaisen oikeus.

Sairaudet aiheuttavat miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaan kurjuutta, kärsimystä ja köyhyyttä. Rotarit tekevät työtä torjuakseen sairauksia kuten malaria, HIV/AIDS, MS-tauti, diabetes ja polio. Toteutamme niin suuria kuin pieniä terveydenhoitoon liittyviä hankkeita. Pystytämme tilapäisiä klinikoita ja verenluovutuspisteitä. Koska ennaltaehkäisy on tärkeää, tarjoamme myös koulutusta heikossa asemassa oleville yhteisöille. Rakennamme ja parannamme infrastruktuuria, jotta lääkärit, potilaat ja viranomaiset voisivat toimia yhdessä.

(END POLIO)
 Polio hävitetään maailmasta

Rotaryn päämääränä on ollut vuodesta 1985 hävittää polio maailmasta. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tekemämme rokotustyön ansiosta tauti on jo melkein hävitetty. Jatkamme niin kauan, että polio on siirretty historiaan.

Poliomyeliitti on erittäin tarttuva tauti, joka useimmiten sairastuttaa alle 5-vuotiaita lapsia. Useimmat tuntevat taudin polioviruksena, joka leviää tyypillisesti saastuneen veden kautta. Se voi vaikuttaa hermostoon, vaurioittaa sitä ja johtaa pysyvään rampautumiseen ja halvaukseen.

Ennen rokotusten aloittamista poliota esiintyi kaikkialla maailmassa. Suomessa poliorokotukset aloitettiin vuonna 1957, minkä ansiosta polio hävisi meiltä 1960-luvulla. Polioepidemia kuitenkin yllätti suomalaiset vuonna 1984. Se saatiin kuitenkin sammumaan koko väestöön kohdistuneella rokotuskampanjalla.

Rotary on päättänyt hävittää polion koko maailmasta. End Polio Now -kampanjamme käynnistyi vuonna 1985, ja se on historiamme pitkäkestoisin ja merkittävin. Teemme yhteistyötä WHO:n, Unicefin, Bill and Melinda Gates Foundationin, Yhdysvaltojen Center for Disease Control and Preventionin (CDC) ja lukuisten valtioiden hallitusten kanssa. Olemme rokottaneet jo yli 2,5 miljardia lasta 122 maassa ja onnistuneet vähentämään taudin esiintymistä 99,9 prosentilla.

(LÄÄKÄRIPANKKI) 
Suomi lähettää lääkäreitä kehitysmaihin

Suomen Rotarypalvelu ry / Lääkäripankissa ovat mukana Suomen kaikki kuusi rotarypiiriä. Lääkäripankki toimittaa lääketieteellistä apua kehitysmaihin.

Lääkäripankki on toiminut Tansaniassa vuodesta 2002 lähtien Tansanian evankelisluterilaisen kirkon sairaaloissa. Olemme lähettäneet maahan vapaaehtoisia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä Suomen Rotaryn keräämän omarahoituksen ja ulkoministeriön myöntämän kehitysyhteistyön hanketuen avulla.

Vuosittain on Tansaniaan voitu lähettää vapaaehtoislääkäreitä kuuden tai useamman viikon ajaksi. Työ on palkatonta, mutta lääkärit saavat korvauksen matkoista, päivärahan ja vakuutuksen. Lääkärit osallistuvat sairaalan työhön käytettävissä olevilla välineillä ja tekevät myös opetustyötä. Humanitaarisen työn tuottaman tyydytyksen ohella osallistujat ovat kokeneet saaneensa kokemusta, jota ei Suomessa olisi mahdollista saada.

Lue lisää Suomen Rotarypalvelu ry:n Lääkäripankista

Haluatko lisätietoa?
Ota yhteyttä Suomen Rotarypalvelu ry / Lääkäripankin puheenjohtaja
Riitta Karikoski
Sähköposti: riittam.karikoski(at)hotmail.com tai
Puhelin +358-44-549 1797

Alustava ilmoittautumislomake lääkäreille, sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ym. vastaaville

 

Rauhantyö

Rakennamme rauhaa

Rotary haluaa edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. Koulutamme päättäjiä estämään konflikteja ja sovittelemaan niitä sekä auttamaan pakolaisia, jotka ovat joutuneet lähtemään vaarallisiksi muuttuneilta kotiseuduiltaan.

Konfliktit ja väkivalta ajavat vuosittain kymmeniä miljoonia ihmisiä kodeistaan. Konflikteissa kuolleista puolet on lapsia ja 90 % siviilejä.

Konfliktit eivät kuulu normaaliin elämään. Rotaryn hankkeet tarjoavat koulutusta, joka lisää keskinäistä ymmärrystä ja antaa päättäjille ja yhteisöille taitoja ratkaista konflikteja.

Tuemme rauhanrakentamista paikallisesti konflikteihin ajautuneissa yhteisöissä. Selvitämme niiden taustalla olevia syitä, joita ovat köyhyys, eriarvoisuus, etniset jännitteet, koulutuksen puute sekä epätasaisesti jakautuvat resurssit ja voimavarat.

Rahoitamme kansainvälistä rauhan edistämisen ja konfliktien ratkaisun maisteriohjelmaa kuudessa yliopistossa eri puolilla maailmaa. Tarjoamme mahdollisuuden vuosittain 50 uudelle opiskelijalle. Jo yli 1 000 opiskelijaa on suorittanut vaativan kaksivuotisen ohjelman ja työskentelee rauhan edistämiseen liittyvissä tehtävissä.

Rahoitamme myös käytännön rauhantyössä jo pitempään toimineille tarkoitettua täydennyskoulutusohjelmaa.  Kolmen kuukauden koulutus annetaan Bangkokissa.

Rotaryn kärkiteemat

Kärkiteemat

Rotary tekee määrätietoista työtä, jotta maailmasta tulisi parempi paikka elää. Kehitämme kansainvälisiä suhteita ja rakennamme rauhaa, parannamme monin tavoin ihmisten elämää ja torjumme sairauksia.

Rakennamme rauhaa

Rotary haluaa edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. Koulutamme päättäjiä estämään konflikteja ja sovittelemaan niitä sekä auttamaan pakolaisia, jotka ovat joutuneet lähtemään vaarallisiksi muuttuneilta kotiseuduiltaan.

Torjumme sairauksia

Rotary kouluttaa ja auttaa yhteisöjä eri puolilla maailmaa pysäyttämään elämää uhkaavia sairauksia kuten polio, HIV/Aids ja malaria. Parannamme ihmisten mahdollisuuksia saada edullista tai maksutonta terveydenhoitoa.

Huolehdimme puhtaasta vedestä, sanitaatiosta ja hygieniasta

Rotary tukee hankkeita, joiden avulla yhä useammat ihmiset saavat joka päivä puhdasta vettä, paremman sanitaation ja hygienian. Pyrimme kestävään kehitykseen ja koulutamme paikallisia, jotta hankkeemme toisivat pitkäkestoisen avun.

Pelastamme äitejä ja lapsia

Lähes 6 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee vuosittain aliravitsemuksen, huonon terveydenhoidon ja riittämättömän sanitaation vuoksi. Pyrimme parantamaan ihmisten mahdollisuuksia parempaan terveydenhoitoon, jotta äidit ja lapset voisivat elää hyvää elämää ja kasvaa normaalisti.

Tuemme
koulutusta

Maailmassa on yli 775 miljoona yli 15-vuotiasta lukutaidotonta. Tavoitteemme on auttaa yhteisöjä huolehtimaan lasten peruskoulutuksesta, vähentää sukupuolten välistä eriarvoisuutta koulutuksessa ja parantaa aikuisten lukutaitoa.

Kasvatamme paikallistalouksia

Rotary toteuttaa hankkeita, jotka kehittävät paikallistalouksia ja -yhteisöjä turvaamaan kunnollisen ja tuottavan työn kaikenikäisille. Vahvistamme köyhtyneissä yhteisöissä myös paikallisia yrittäjiä, etenkin naisia.

NGSE

New Generation Service Exchange NGSE

New Generation Service Exchange on lyhytaikainen, räätälöitävä ohjelma alle 30-vuotiaille yliopisto-opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille. Vaihto voi tapahtua joko yksilöllisesti tai ryhmävaihtona. Vaihdon toteuttavat klubit keskenään.

NGSE-vaihto yhdistää osallistujan ammatilliset tavoitteet humanitaariseen projektiin. Vaihto voi sisältää myös verkostoitumista, suhteiden rakentamista, johtamiskoulutusta, kielitaidon kartuttamista ja paikalliseen kulttuuriin tutustumista. Vaihtoaika on muutamasta viikosta puoleen vuoteen.

NSGE-vaihdon kustannukset vaihtelevat. Rahoitus voi järjestyä klubien tai piirien sponsoroimana tai tavanomaisemmin siten, että oppilas maksaa itse matkat ja vakuutuksen ja vaihtava klubi järjestää oppilaalle majoituksen ja projektikohteen.

Vaikka jokainen rotaryklubi määrittelee omat kelpoisuusehtonsa, kaikkien osanottajien on osoitettava vahvaa sitoutumista palveluun ja Rotaryn ihanteisiin.

NGSE on uusi palvelumuoto. Ota yhteyttä paikalliseen rotaryklubiin ja tiedustele, onko vaihtomahdollisuuksia tarjolla.

Rotex

Innokkaimmista vaihto-oppilaista tulee rotexeja

Rotaryn entiset vaihto-oppilaat, rotexit, osallistuvat Rotaryn nuorisovaihtoon monin eri tavoin. Rotexit tutustuvat saapuviin vaihto-oppilaisiin jo näiden ensimmäisen Suomen viikon perehdytysleirillä, ja vuoden mittaan he toimivat rotareiden apuna vaihto-oppilaiden kotimaan ja ulkomaan leireillä ja matkoilla.

Rotexit järjestävät Suomessa asuville ulkomaisille vaihto-oppilaille monenlaisia tapahtumia ja aktiviteetteja vaihtovuoden aikana. Rotexit toimivat vaihto-oppilaiden tutoreina ja tarvittaessa myös vertaistukena nykyisille ja entisille vaihto-oppilaille.

Rotex-toiminta on Suomessa hyvin aktiivista, ja se on tärkeä osa nuorisovaihdon kokonaisuutta. Suomessa on yli 50 aktiivisesti toimivaa rotexia. Suomen rotexit tekevät yhteistyötä myös kansainvälisesti muiden maiden rotexien kanssa.

Rotex Finland toimii Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaation alaisuudessa ja noudattaa nuorisovaihdon ja rotaryjärjestön sääntöjä.

Interact

Iloa palvelutoiminnasta sinulle 12 – 18-vuotias nuori

Interactklubin jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat vuosittain kaksi projektia. Näistä toinen kohdistuu koulu- tai lähiyhteisöön ja toinen edistää nuoria puhuttelevalla tavalla kansainvälistä yhteisymmärrystä. Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin.

Interactklubit toimivat yhteistyössä klubia sponsoroivan rotaryklubin kanssa. Nuoret kehittävät klubi- ja palvelutoiminnassaan sosiaalisia taitojaan ja johtamiskykyään. Rotarit auttavat nuoria solmimaan yhteyksiä paikallisen yhteisön johtajiin ja eri alojen toimijoihin nuorten palveluprojektien toteuttamiseksi. Nuoret oppivat verkostoitumaan paikallisesti ja halutessaan myös kansainvälisesti. Rotarit auttavat nuoria tunnistamaan muita Rotaryn nuorille suuntaamia palvelumuotoja, joita ovat nuorisovaihto, Rotaract ja RYLA.

Nuoret havaitsevat usein aikuisia paremmin oman toimintaympäristönsä ongelmia tai vahvistamista vaativia kehityskohteita. Yhdessä keskustellen nuoret voivat pohtia, miten asioihin voi vaikuttaa ja yhteistyössä rotareiden kanssa tai heidän tukeminaan nuoret voivat toimia muutoksen aikaansaajina.

Interactin toiminta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 1962. Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen interactklubi perustettiin 1963 Somerolla. Nykyään Suomessa toimii vain yksi aktiivinen klubi, vuonna 2013 perustettu Oulun Interactklubi. Maailmanlaajuisesti interactklubeja on 160 maassa yli 20 000 ja nuoria niissä miltei 670 000. Interact onkin erinomainen keino verkostoitua jo nuorena eri maissa toimivien muiden aktiivisten nuorten kanssa.

Rotaract

Verkostoitumista ja innostavia palveluprojekteja nuorille aikuisille

Rotaract kokoaa 18 – 30 -vuotiaita nuoria klubi- ja palvelutoimintaan verkostoitumaan, harjoittelemaan johtamis- ja yhteistyötaitojaan ja vaikuttamaan ympäristönsä hyvinvointiin erilaisten palveluprojektien avulla.  Rotaractklubi voi olla yleisklubi paikkakunnan 18 – 30 -vuotiaille nuorille tai se voi olla sidoksissa esimerkiksi korkeakouluun, jolloin jäseneksi kutsutaan korkeakoulussa opiskelevia nuoria. Rotaractoreiden motto on sama kuin rotareiden: palvelu itsekkyyden edelle.

Rotaractklubin ohjelmassa voi olla yritysvierailuja, yhteisöpalveluprojektien suunnittelua ja toteuttamista sekä verkostoitumistapaamisia paikkakunnalla, kansallisesti tai kansainvälisesti. Kansallisen ja maailmanlaajuisen verkoston ja tapaamisten kautta on mahdollisuus solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

Rotaractklubien jäsenet hoitavat ja hallinnoivat omaa klubiaan ja päättävät toiminnastaan ja palveluprojekteistaan. Klubin apuna on klubia sponsoroiva kummirotaryklubi. Kummiklubin rotarit tarjoavat kulloinkin tarvittavaa tietoa ja tukea sekä työskentelevät rotaractoreiden kanssa yhteistyössä eri palveluprojekteissa.

Rotaractklubeja on yli 180 maassa ja jäseniä 11 000 klubissa yhteensä noin 250 000.  Suomessa rotaractklubeja on 12 – niitä on perustettu erityisesti suurimpiin kaupunkeihin.

Ota yhteyttä paikkakuntasi rotareihin, jos toiminta rotaractorina kiinnostaa.

Rotary Youth Leadership Awards

Nuorista eettisiä johtajia ja aktiivisia kansalaisia

Inspiroivia puheenvuoroja, kokemusasiantuntijuutta, henkilökohtaisen kasvun tukemista, sosiaalista toimintaa, kaikkea tätä tai paljon muuta voi sisältyä rotareiden RYLA – Rotary Youth Leadership Awards – koulutukseen.

Koulutus on tarkoitettu 14 – 30 -vuotiaille aktiivisille nuorille, jotka haluavat tutustua johtajuuteen: kehittää päätöksentekokykyään, aloitteellisuuttaan, vuorovaikutuskykyään sekä taitoa esittää oma näkökantansa selkeästi ja vakuuttavasti. RYLA-seminaareissa eri alojen edustajat kertovat nuorille johtajuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja ajatuksistaan. RYLA-koulutuksen tarkoituksena on rohkaista nuoria johtajuuteen ja kasvattaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja eettiseen toimintatapaan.

RYLA-johtajuuskoulutuksia järjestävät yksittäiset klubit tai useat klubit yhteistyössä, järjestäjänä voi olla myös rotarypiiri. RYLAn yhteistyötahona voi olla koulu tai muu yhteisö. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella tai yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä alueesi rotaryklubeihin ja kysy lisätietoa alueellasi järjestettävistä RYLA-koulutuksista.

Nuorisovaihto

Ulkomaille kouluvuodeksi, kesäksi vai muutaman viikon teemaleirille?

Nuorisovaihto on rotareiden tunnetuimpia ohjelmia. Vuosittain yli 8 000 oppilasta maailmanlaajuisesti tutustuu rotareiden kautta erilaiseen kulttuuriin joko muutaman viikon leirillä tai viettämällä kokonaisen kouluvuoden ulkomailla. Vaihtoon voivat hakeutua kaikki sopivan ikäiset nuoret, myös rotareiden lapset.

Hakijoilta edellytetään joustavuutta ja riittävää itsenäisyyttä. Tärkeää on, että nuori itse on oman lähtöpäätöksensä takana.

Rotaryn sertifioitu nuorisovaihto on turvallinen ja edullinen tapa tutustua toisen maan kulttuuriin, tapoihin ja ihmisiin. Vaihtoon lähtevä nuori ja hänen perheensä osallistuvat perehdytykseen ja koulutukseen, samoin kuin Suomeen saapuva nuori perheineen kouluttautuu kotimaassaan. Isäntäperheet tai rotaryklubit eivät saa korvausta nuoren majoittamisesta, toiminta perustuu vapaaehtoiseen palvelutoimintaan. Nuori asuu isäntäperheessään perheenjäsenenä. Nuorisovaihdon kautta syntyy usein pitkälle tulevaisuuteen kantavia ystävyyssuhteita nuoren ja hänen isäntäperheidensä sekä nuoren oman perheen ja isäntäperheiden välille.

Nuorisovaihto ohjaa nuoria vastuuntuntoiseen kansainvälisyyteen ja luo edellytyksiä yhteistyökykyisen ja turvallisen maailman rakentamiselle. Tavoitteena on opettaa erilaisuuden ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta sekä kulttuurien moninaisuuden arvostamista.

Tutustu Rotaryn nuorisovaihtoihin: vuosivaihtoon, kesävaihtoon ja leirivaihtoon.

Tähänastisen elämäsi paras vuosi?

Vuosivaihto ei ole vuosi turistina ulkomailla, vaan kouluvuosi eri maassa. Asut 2 – 4 isäntäperheessä ja tutustut erilaisten perheiden arkeen ja juhlaan. Käyt koulua ja harrastat kuten tekisit kotimaassakin, mutta nyt perheenjäsenenä uudessa ympäristössä. Opit kielen ja tutustut paikalliseen kulttuuriin ja tapoihin. Tutustut vaihtomaasi ihmisiin ja eri puolilta maailmaa saapuviin vaihto-oppilaisiin. Opit paljon omasta itsestäsi ja kotimaastasi. Vuosi ulkomailla voi vaatia sopeutumista, mutta se on myös vuosi, jonka muistat loppuelämäsi.

Suomesta vaihtoon lähtee vuosittain noin 130 nuorta. Saman verran ulkomaisia nuoria saapuu suomalaisiin perheisiin. Vaihtomaita on lukuisia, eniten nuoria lähtee Yhdysvaltoihin, Australiaan, Meksikoon, Brasiliaan ja Saksaan. Euroopan eri maihin hakeudutaan nykyään yhä useammin.

Vuosivaihtoon haetaan vaihtovuotta edeltävän vuoden syyskuussa. Mikäli tulet valituksi, vaihtomatkasi alkaa seuraavan vuoden elokuussa.

Hinnat ja lisätiedot löydät nuorisovaihdon kotisivuilta: www.rye.fi

Kesävaihto – Kuukausi Cremonassa tai kenties San Diegossa?

Haluatko vaihtoon, mutta kokonainen vuosi ulkomailla tuntuu liian pitkältä ajalta? Kesävaihto voi olla sinulle hyvä valinta. Kesävaihdossa vietät kuukauden ulkomailla isäntäperheessäsi ja saavut isäntäperheen nuoren kanssa kotiisi toiseksi kuukaudeksi. Kahden kuukauden kielikylpy ja tutustuminen uuden sisaruksesi kotimaahan sekä oman maasi tapojen ja elämänmuodon esittely saapuvalle nuorelle takaavat erilaisen kesän.

Kesävaihto on hiljalleen kasvattanut suosiotaan, nyt vaihtoon lähtee vuosittain noin 50 nuorta. Vaihtomaita on Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. Vaihtoon hakeutuvien maatoiveet jakautuvat melko tasaisesti, mutta suosittuja maita ovat mm. Espanja ja Yhdysvallat.

Leirivaihto – Lähtisitkö purjehdusleirille Italiaan tai ekoleirille Meksikoon?

Rotaryklubit järjestävät teemaleirejä useissa eri maissa: Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. Leirivaihto on vaihtomuodoista lyhyin, 2 – 3 viikkoa. Nuoret asuvat osan ajasta leirin yhteismajoituksessa, osan isäntäperheessä. Leirivaihdossa yhdistyvät kansainvälisyys, nuorta kiinnostava teema sekä tutustuminen yhden perheen kautta myös paikalliseen elämäntapaan. Suomeen ulkomaisia nuoria houkuttelee erityisesti luonto, usein yhdistettynä taiteeseen, kulttuuriin tai liikuntaan. Ulkomaiset leirit tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja ratsastuksesta trekkaukseen ja kaupunkikulttuurista ekoturismiin. Leirien järjestäjät ja teemat vaihtuvat vuosittain. 

Leirivaihtoon voivat hakeutua 15 – 18 -vuotiaat nuoret, osa leireistä on tarkoitettu myös tätä vanhemmille nuorille. Hinnat ja tarkemmat lisätiedot löydät nuorisovaihdon kotisivuilta: www.rye.fi 

 

Nuorisopalvelut

Mahtavia kokemuksia ja uusia ystäviä

Rotaryn monipuolinen nuorisopalvelu tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille innostavaa, yhteisöä kehittävään palveluun ja eettiseen toimintaan kasvattavaa toimintaa, hauskuutta unohtamatta. Nuorisotoiminta auttaa nuoria verkostoitumaan omalla lähialueellaan ja kansainvälisesti.  Nuori voi kulkea Rotaryn sponsoroimassa toiminnassa 14 – 18 -vuotiaiden interactklubin jäsenyydestä aina humanitaarista palvelua ja ammatillista kehittymistä painottavaan NSGE-vaihtoon.

Lue lisää Rotaryn nuorisopalvelusta: Rotaryn nuorisovaihdoista, interact-, rotaract- ja rotextoiminnasta, RYLA-johtajuuskoulutuksesta sekä ammatillisesta NSGE-vaihdosta.

Rotarit suhtautuvat vastuullisesti nuorten kanssa työskentelyyn. Rotareiden, heidän puolisoidensa, partneriensa ja muiden vapaaehtoisten tulee parhaan kykynsä mukaan turvata niiden lasten ja nuorten hyvinvointi, joiden kanssa he ovat tekemisessä sekä estää näihin kohdistuva fyysinen, seksuaalinen sekä emotionaalinen hyväksikäyttö.

Kansainväliset projektit

Kansainväliset projektit

Implanttileikkauksia kuuroille vähäosaisille lapsille

GRANT NUMBER GG1751296 More Life - Cochlear Implant RC Riverside and Ghaziabad Central Project Sairauksien ehkäiseminen ja hoito HYÖDYN SAAJAT Arviolta 50 köyhien perheiden kuulovammaista lasta Delhin alueella Intiassa HANKKEEN KUVAUS Hankkeessa autetaan kuuroja...

Äidinmaitoa vastasyntyneille Intiassa

GRANT NUMBER GG1752861 Human Milk Bank Project Sairauksien ehkäisy ja hoito 
 Äidin ja lapsen terveys HYÖDYN SAAJAT Punessa Intiassa 1800 - 2000 vauvaa/vuosi sairaalassa ja 2500 - 3000 vauvaa lähialueilta  HANKKEEN KUVAUS Luodaan köyhien imeväisten hyväksi...

Saniteettitilojen rakentamista 14 intialaiseen kouluun

GRANT NUMBER GG1530915 Building toilets for rural schools Vesi ja sanitaatio HYÖDYN SAAJAT Talukassa Intiassa 14 koulua, joissa on yli 2500 oppilasta ja henkilökunnan jäsentä HANKKEEN KUVAUS Hankkeessa rakennetaan maaseutukouluihin WC-tilat. Niistä hyötyvät sekä...

Rotary International

Rotary International

Rotary International tukee ja ohjaa rotareita ja klubeja Rotaryn tavoitteiden toteuttamisessa. Rotary Internationalin ylin päättävä elin on vuosikokous, jonne jokaisella klubilla on oikeus lähettää virallinen edustaja ja jonne jokaisella rotarilla on oikeus osallistua.

Rotary Internationalin keulahahmo on vuosittain vaihtuva presidentti. Rotaryvuonna 2018-2019 RI:n presidenttinä on Barry Rassin, Rotary Club of East Nassau New Providence, Bahamalta.

Rotary Internationalin pääkonttori on Evanstonissa Illinoisissa lähellä Chicagoa. Pääkonttorissa työskentelee pääsihteerin johdolla noin 530 henkilöä. Pääkonttorin lisäksi Rotary Internationalilla on seitsemän aluetoimistoa eri puolilla maapalloa. Zürichissä oleva Euroopan ja Afrikan toimisto (EAO) palvelee suomalaisia rotareita.

Klubit

Klubit

Rotarytoiminta alkaa paikallisista rotaryklubeista. Klubeja on Suomessa ja Virossa yhteensä 300, joista virolaisia klubeja on 19. Isoissa kaupungeissa saattaa olla useita rotaryklubeja.

Jokainen rotaryklubi päättää itsenäisesti omasta toiminnastaan, kuitenkin Rotaryn arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Rotaryklubit valitsevat vuosittain itselleen presidentin ja muut klubivirkailijat, kuten sihteerin, klubimestarin ja rahastonhoitajan.

Rotaryn keskeisin toimintamuoto on klubikokous, jotka pidetään yleensä samaan aikaan samassa paikassa. Yleisin tapa on kerran viikossa, mutta kokouksia on pidettävä vähintään kaksi kuukaudessa. Klubikokousten lisäksi rotaryklubit järjestävät muuta ohjelmaa, kuten yritysvierailuja, luentoja tai erilaisia jäseniltoja.

Klubikokouksen yhteydessä pidettävät esitelmät ja alustukset ovat yksi toiminnan perusta. Esitelmiä pitävät klubin jäsenet tai heidän kutsumansa asiantuntijat ammatillisista näkökulmista tai muuten ajankohtaisista aiheista.

Rotarit kutsuvat kokouksiin myös vieraita tutustumaan toimintaan ja kuulemaan ajankohtaisia luentoja.

Club Finderilla löydät lähimmän rotaryklubin

Kuusi piiriä, 300 klubia. Club Finder löytää juuri sinulle lähimmän rotaryklubin yhteystietoineen.

Rotarysäätiö

Rotarysäätiö

Rotarysäätiö koordinoi ja rahoittaa rotarien maailmanlaajuista palvelutoimintaa. Säätiön työ perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin sekä pääoman tuottoon, jotka kanavoidaan koulutusprojekteihin ja humanitaariseen avustustyöhön. Tärkeä kannustin on Paul Harris Fellow -tunnustuksen myöntäminen jokaista tuhannen dollarin lahjoitusta kohti. Rotaryn perustajan Paul Harrisin nimeä kantavia PHF-tunnustuksia on myönnetty maailmanlaajuisesti yli miljoona.

Rotarysäätiö on maailman suurimpia yksityisiä hyväntekeväisyystoimijoita, joka aina uudelleen sijoittuu kärkisijoille näiden toimijoiden läpinäkyvyys- ja luotettavuusvertailussa. 

Organisaatio

Organisaatio

Yksittäiset rotaryklubit ovat koko Rotary-toiminnan ydin ja perusyksikkö. Rotaryklubeja johtavat yleensä vuosittain vaihtuvat presidentit. Klubit kuuluvat Rotary Internationalin alaisiin rotarypiireihin, joita Suomessa on kuusi. Rotary Internationalia johtavat presidentti ja hallitus (Board). Piirejä johtavat kuvernöörit.

Suomessa ja Virossa on yhteensä 300 rotaryklubia ja niiden jäseninä on noin 10 300 rotaria.

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

CONTENTS

Rotarypiirit

Rotarypiirit 2018-2019

Suomessa on kuusi rotarypiiriä, joita jokaista johtaa kuvernööri tukenaan piirineuvosto, komiteat ja piirin eri alueiden apulaiskuvernöörit. Klubit tekevät ehdotukset kuvernööreistä ja piirin nimeämiskomitea valitsee ehdokkaista sopivimmaksi katsomansa kuvernöörin. Tuleva kuvernööri nimitetään Rotary Internationalin maailmankonferenssissa. 

Piiri järjestää klubeille useita tapahtumia vuoden aikana, joista perusrotarin kannalta tärkein on tulevien klubipresidenttien ja klubivirkailijoiden koulutusseminaari (PETS). Piirikokous järjestetään yleensä syksyisin ja juhlava piirikonferenssi keväisin. 

Piirikuvernööri vierailee kaikissa piirinsä klubeissa toimivuotensa aikana.

DG Jarmo Palukka

Piiri 1390

DG Jarmo Palukka

Tammer Nova

Ohjelmistopalvelut
Mobile +358-400-581 589
E-mail: jarmo.palukka@ferrumcapital.com

DG Risto Suviala

Piiri 1410

DG Risto Suviala

Turku Samppalinna

Perimistoimistot
Mobile +358-400-781 535
E-mail: risto.suviala@gmail.com

DG Vesa Martikkala

Piiri 1430

DG Vesa Martikkala

Joensuu Eteläinen

Liikuntalääketiede
Mobile +358-50-540 3366
E-mail: vesa.martikkala@islo.fi

Tältä sivulta löytyvät rotarypiirien nykyiset kuvernöörit yhteystietoineen. Rotaryklubit pääsevät päivittämään uudistetut sivunsa syksystä 2018 alkaen. Tarkemmasta aikataulusta ilmoitamme myöhemmin.

Polut klubisivuille löytyvät piirien arkistosivuilta:

Piiri 1380 (Pohjanmaa)
https://d1380.rotary.fi

Piiri 1390 (Sisä-Suomi)
https://piiri1390.rotary.fi

Piiri 1400 (Pohjois-Suomi)
https://d1400.rotary.fi

Piiri 1410 (Länsi-Suomi)
http://www.rotary1410.fi

Piiri 1420 (Etelä-Suomi + Viro)
https://d1420.rotary.fi

Piiri 1430 (Itä-Suomi)
http://www.rotarypiiri1430.fi

Syntytarina

Rotaryn syntytarina

Rotaryn tarina alkoi yli 110 vuotta sitten. Se sai alkunsa chicagolaisen liikemiehen, Paul Harrisin, ajatuksesta parantaa kaupungin liikemoraalia ja vaihtaa ajatuksia yhteisön kehittämiseksi, uuden oppimiseksi ja ystävyyden lujittamiseksi.

Rotaryn perustaja Paul Harris kutsui 23. helmikuuta 1905 kolme muuta chicagolaista liikemiestä kokoukseen. Jo vuonna 1910 toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi ja siitä edelleen maailmanlaajuiseksi päämääräksi.

Rotary saavutti Euroopan vuonna 1911, kun Lontooseen perustettiin rotaryklubi. Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1. joulukuuta 1926. Viroon Rotary tuotiin 1930 ja vuodesta 2000 lähtien Viron kaikki rotaryklubit ovat kuuluneet Suomen rotarypiiriin 1420.

Mikä on Rotary?

Rotary on vaikuttajien palveluverkosto, joka kokoaa samanhenkisiä ihmisiä yhteen tekemään hyvää omalla asuinalueellaan ja koko maailmassa. Toiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit.

Mikä on Rotary?

Rotary tekee määrätietoista työtä, jotta maailmasta tulisi parempi paikka elää. Kehitämme kansainvälisiä suhteita ja rakennamme rauhaa, parannamme monin tavoin ihmisten elämää ja torjumme sairauksia.

Mikä on Rotary?

Rotary lähettää ja vastaanottaa vuosittain useita nuoria maailmalta ja maailmalle. Kiinnostaako sinua vuosi tai kesä ulkomailla?

Mikä on Rotary?

Parempi maailma voi alkaa vaikka puhtaammasta Itämerestä.
Mitä sinä voisit tehdä vaikka oman paikkakuntasi eteen?

Tapahtumakalenteri

Ei tapahtumia

Liity mukaan

Jos haluat vaikuttaa, tule mukaan toimintaamme!

Suomen Rotary sosiaalisessa mediassa

Club Finderilla löydät lähimmän rotaryklubin

Kuusi piiriä, 300 klubia. Club Finder löytää juuri sinulle lähimmän rotaryklubin yhteystietoineen.

Share This